1293/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 12 § 1 mom. och 12 a § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder 12 § 1 mom. i lagarna 639/1966, 559/1993 och 1077/1993, 1482/1995 och 839/1996 samt 12 a § 4 mom. i lag 390/1995, samt

fogas till 12 a §, sådan den lyder i nämnda lag 390/1995, ett nyt 5 mom. som följer:

12 §

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionerna och rehabiliteringspenningen bestäms och pensionsanstalternas omkostnader för pensionerna och rehabiliteringspeadingen fördelas mellan pensionsanstalterna, om dessa inte har kommit överens om något annat, enligt följande:

1) för ålderspension till den del pensionen grundar sig på tjänstgöringstid före det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 55 år svarar varje pensionsanstalt med det balopp som motsvarar en tredjedel av den pealion som intjänas för det året beräknad ealigt de av sociaalälsovårdsministeriet fasaltällda eller givna grunderna enligt 12 a § 1 mom.; dessutom svarar pensionsanstalten för det belopp av pensionen som enligt de grualer som ministeriet har fastställt eller givit särskilt har överförts på den del av pensialen för vilken pensionsanstalten svarar för att stöda dess värdebeständighet eller för att utvidga pensionsanstaltens ansvar även till den del av pensionen som grundar sig på tjänstgöringstid efter det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 54 år eller på talen för invalidpension eller arbetslöshetspension eller enligt 12 a § 5 mom.,

2) för invalidpension som har beviljats med tillämpning av 6 a § och för halva beloppet av sådan arbetslöshetspension som har beviljats med tillämpning av 6 a § på ett arbetsförhållande som har pågått minst fem år, i dessa pensioner även inbegripet en peelionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga aeletsförhållanden och en i 3 a § 4 mom. lelen om sjömanspensioner angiven pensionelel som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock varken tillägg enligt 4 j eller 7 g § eller med stöd av 9 § efter pensionens belynnande, i fråga om arbetslöshetspensionen dock förhöjningen som gjorts efter den tielunkt för arbetslöshetens början som avses i 4 c § samt för den del av rehabiliteringspeelingen som till sitt belopp motsvarar den på ovan nämnt sätt fastställda delen av den med tillämpning av 6 a § beviljade invalidpensielen, svarar enbart den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets arbetstagaren hörde på grundval av ett arbetsförhållande som avses i nämnda paragraf; dessutom svarar peelionsanstalten för det belopp av pensionen eller rehabiliteringspenningen som enligt de grunder som ministeriet har fastställt eller givit särskilt har överförts på den del av pensionen som pensionsanstalten svarar för enligt 12 a § 5 mom.,

3) för ovan i 11 § avsedda tilläggsförmnser svarar den pensionsanstalt som beviljat dem, till den del förmånen motsvarar vad enligt av ministeriet fastställda eller givna grunder skall erläggas till anstalten i premier eller beräknas utgöra anstaltens pensionsansvar,

4) för övriga ålders-, invalid- och arbetslöshetspensioner, med undantag för belopp enligt 9 § 1 mom. 2 punkten lagen om peslion för arbetstagare i kortvariga arbetsföslållanden och enligt 3 a § 2 mom. 2 punslen lagen om sjömanspensioner, samt för de delar av pensionerna och rehabiliteringspeslingen som överstiger de i 1-3 punkten aslivna beloppen, för familjepension, deltidslension samt för kostnaderna för en allmän förändring i beräkningsgrunderna i fråga om premierna eller fonderna och överföringar som avses i 1 och 2 punkten samt för den i 9 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 3 a § 2 mom. 3 punkten lagen om sjslanspensioner angivna andelen i kostnadesla för pensionsskyddet enligt nämnda lagar svarar pensionsanstalterna gemensamt enligt de grunder som ministeriet har givit för de olika slagen av kostnader samt

5) för kostnaderna för pensionsskyddscentralen, till den del de inte förorsakas av anteten som utförs för pensionsanstalterna mot särskild ersättning, svarar pensionsanstaltenta gemensamt i förhållande till omfattningen av den verksamhet som de enligt denna lag bedriver; från dessa kostnader skall dock först dras av vad pensionsskyddscentralen erhållit i avkastning.


12 a §

Om grunderna för ansvarsskulden ändras så att ansvarets belopp minskar, används de frigjorda medlen för kostnader som nämns i 12 § 1 mom. 4 punkten enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer. Om det dock är fråga om tilläggsförmåner enligt 11 §, skall skillnaden överföras till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret, om vilket stadgas i 10 kap. 2 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag, ifall det inte av särskilda skäl skall anses att de frigjorda medlen skall användas så som avses i första meningen i detta moment.

Den beräkningsränta som används i grunderna för ansvarsskulden eller pensionsansvaret skall definieras med beaktande av kraven på tryggande av pensionerna samt den avkastning som är möjlig att få på de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden eller pensionsansvaret. De intäkter som motsvarar skillnaden mellan beräkningsräntan och den ränta som används vid beräkningen av ansvarsskulden eller pensionsansvaret skall beträffande i denna lag avsedd försäkring enligt minimipensionsskydd användas för de överföringar till pensionsanstaltens ansvar som avses i 12 § 1 mom. 1 och 2 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Stadgandena i 12 § 1 mom. 1 punkten i denna lag tillämpas vid fastställandet av pensionsanstaltens ansvar för ålderspension till den del pensionen grundar sig på tjänstgöringstid efter lagens ikraftträdande.

Utan hinder av vad som stadgas i 12 § 1 mom. 1-4 punkten i denna lag och 12 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare skall de delar av pensionerna och rstabiliteringspenningen som pensionsanstasten svarar för minskas till följd av ändringen av grunderna för ansvarsskulden eller pestionsansvaret när denna lag träder i kraft, för de tilläggsförmåner som avses i 12 § 1 mom. 3 punkten dock den 31 december 1997, så att deras kapitalvärde bibehålls.

Utan hinder av vad som stadgas i 12 a § 5 mom. kan sådana intäkter av placeringar som motsvarar skillnaden mellan beräkningsräntan och den ränta som används vid beräkningen av ansvarsskulden eller peknionsansvaret helt eller delvis under åren 1997-1999 användas för överföringar till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 10 kap. 2 § 2 mom. lagen om föknäkringsbolag eller till det tilläggsförsäkningsansvar som avses i 79 § 2 mom. lagen om försäkringskassor eller till den del av pensionsansvaret som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten lagen om pensionsstiftelser. Till den del som motsvarar överföringen får försäkringsbolaget inte under åren 1997-1999 göra överföringar från det oföknelade till det fördelade tilläggsförsäkningsansvaret och försäkringskassan eller pensionsstiftelsen inte nedsätta nämnda aknvarsdel.

RP 241/1996
GrUB 45/1996
ShUB 42/1996
RSv 248/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.