1292/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 11 kap. 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 389/1995,

ändras 1 kap. 3 a § 2 mom., 10 kap. 2 § 2 mom., och 7 § 1 mom., 11 kap. 1 § 1 mom., 12 kap. 2 § 1 mom., och 4 § 2 mom., 14 kap. 5 a § 1 mom. 5 punkten och 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 15 kap. 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. och 20 § 2 mom., av dessa lagrum 1 kap. 3 a § 2 mom., 10 kap. 2 § 2 mom., 11 kap. 1 § 1 mom., 12 kap. 2 § 1 mom., 14 kap. 5 a § 1 mom. 5 punkten och 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 15 kap. 1 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 389/1995 och 10 kap. 7 § 1 mom., 12 kap. 4 § 2 mom. samt 15 kap. 2 § 1 mom. 20 § 2 mom. sådana de lyder i lag 752/1993, samt

fogas till 7 kap. en ny 8 §, till 11 kap. nya 6 a och 6 b §§, till 12 kap. en ny 1 a §, till 12 kap. 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 389/1995, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till 14 kap. en ny 5 c § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 a §

På försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring tillämpas dock inte 2 kap. 2 § 1-3 och 5 mom., 4 § 1 mom. 3 punkten, 5 § 1, 2 och 5 mom., 2 a kap., 11 kap. 4-6 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 och 3 mom. och 5 b §, 16 kap. 3 § 4 och 5 mom. eller 5 a-5 c § i denna lag.


7 kap.

Bolagets ledning

8 §

Utan hinder av vad som annars stadgas i denna lag skall ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse ha ett förvaltningsråd som väljs av bolagsstämman. Förvaltningsrådet utser styrelsen, som har minst tre medlemmar.

Försäkringstagarna och de försäkrade skall vara representerade i förvaltningsrådet och styrelsen. Representanterna för försäkringstagarna och de försäkrade skall väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarorganisationerna. Försäkringstagarna och de försäkrade skall ha lika representation och de skall sammanlagt utgöra minst hälften av hela medlemsantalet i förvaltningsrådet respektive styrelsen. Om förvaltningsrådets och styrelsens sammansättning och om valet av förvaltningsråd och styrelse intas närmare bestämmelser i bolagsordningen.

10 kap.

Bokslut och koncernbokslut

2 §

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranleds av de i gäande försäkringsavtal avsedda framtida föäkringsfallen och av övriga utgifter för dea försäkringar, minskat med kapitalvärdet av framtida premier och ökat med kapitaärdet av den ansvarighet som möjligen försakas av de försäkringar som förfaller uer överenskommen försäkringstid. Om föäkringsavtalets art förutsätter detta kan prieansvaret fastställas till det sammanlagda beloppet av betalda försäkringspremier och för försäkringen krediterade övriga intäkter, minskat med inkasserade kostnader för upätthållande av försäkringsskyddet och föaltningen av försäkringen enligt försäingsavtalet. Som premieansvar betraktas även sådant ansvar som orsakas av extra förmåner enligt 13 kap. 3 § och som enligt grunderna inte får användas för att täcka aan än sådan förlust som har uppkommit till följd av en ändring av grunden för beräing av ansvarsskulden. För ett försäkringolag som bedriver lagstadgad pensionsföäkringsrörelse skall som premieansvar braktas också ansvar för tilläggsförmåner enligt 12 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, vilket är uppdelat i en på föäkringstagarna fördelad del (fördelat tilläggsförsäkringsansvar) och en ofördelad del (ofördelat tilläggsförsäkringsansvar). Det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret får east användas för sådana tilläggsförmåner till försäkringstagarna som avses i 12 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret kan användas för att täcka förlust som har uppkommit till följd av en ändring av gruerna för beräkning av ansvarsskulden samt också för att täcka annan förlust så som näare bestäms av social- och hälsovårdminieriet.


7 §

Av delägarna i ett sådant ömsesidigt föäkringsbolag, där de vilka enligt bolagsoringen ansvarar för bolagets förbindelser skall, om ett skadeförsäkringsbolag på grund av uppkommen förlust eller av någon annan orsak har ett verksamhetskapital som undekrider det garantibelopp som avses i 11 kap. 3 § eller ett livförsäkringsbolag har ett verksamhetskapital som underskrider det garantibelopp som avses i 11 kap. 5 § eller 6 a § 2 mom. eller om försäkringsbolagets eget kapital inte uppfyller minimikravet eigt 11 kap. 6 § eller 6 a § 3 mom. eller om de tillgångar som ett bolag i likvidation eller konkurstillstånd har inte förslår till betalning av skulderna, utan dröjsmål uttaxeras tilläggsavgift till minst ett så stort belopp som fordras för uppnående av dessa syften. Har delägarnas ansvarighet begränsats i bolaordningen, skall uttaxeringen dock jämkas i enlighet härmed.


11 kap.

Verksamhetskapital

1 §

Med försäkringsbolagets verksamhetskapital avses det belopp med vilket bolagets tillgångar anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser. Härvid betraktas inte det i 10 kap. 2 § 2 mom. avsedda ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret som skuld för ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse. Tillgångar, skulder och förbindelser definieras och uppskattas med beaktande av deras art enligt de grunder som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet,


6 a §

Minimibeloppet av verksamhetskapitalet i ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse är två tredjedelar av solvensgränsen, dock minst två procent av bolagets ansvarsskuld för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare. Solvensgränsen skall bestämmas att riskteoretiskt motsvara behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av fördelningen av placeringarna mellan olika tillgångsslag. Om beräkningen av solvensgränsen stadgas närmare genom förordning.

Garantibeloppet i ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse är hälften av det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 1 mom. Det belopp av verksamhetskapitalet som motsvarar garantibeloppet skall bestå av skrana poster om vilka stadgas genom förorkring.

Det egna kapitalet i ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse skall motsvara minst två procent av garantibeloppet enligt 2 mom. På de villkor som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer skall vid tillämpningen av denna paragraf sådana lån som försäkringsbolaget har upptagit och som har sämre förmånsrätt än försäkringsbolagets övriga förbindelser jämställas med eget kapital.

6 b §

Om verksamhetskapitalet i ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse överskrider den i 6 a § 1 mom. avsedda solvensgränsens fyrdubbla belopp, är överföringar till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 10 kap. 2 § 2 mom. förbjudna. Om överskridningen kan betraktas som bestående, skall bolaget organisera sin verksamhet så att bolagets verksamhetskapital återförs under den gräns som anges i första meningen.

Om verksamhetskapitalet i ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse överskrider solvensgränsen i 6 a § 1 mom. men underskrider solvensgränsens dubbla belopp, skall bolaget utöka sitt verksamhetskapital genom att begränsa överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret som avses i 10 kap. 2 § 2 mom.

Om verksamhetskapitalet i ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse underskrider solvensgränsen i 6 a § 1 mom., är överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 10 kap. 2 § 2 mom. förbjudna.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

1 a §

Utan hinder av vad som annars stadgas i denna lag eller i lagen om aktiebolag, i samband med likvidation eller upplösning av bolaget, överlåtelse av försäkringsbeståndet eller annan reglering vid fördelning av tillgångar, av de tillgångar som överstiger skulderna i ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse hör till aktieägarna eller ägarna till garantiandelarna, en andel av placeringarna i bolagets eget kapital som motsvarar aktierna och garantiandelarna och av en skälig beräknad avkastning på dem. Den övriga delen av de tillgångar som överstiger skulderna, uppskrivningsfonden medräknad, tillhör försäkringstagarna såsom en del av försäkringsbeståndet. I bolagsordningen skall bestämmelser om denna paragraf intas.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov föreskrifter om verkställigheten av 1 mom.

2 §

Sådan vinstutdelning som avses i 12 kap. 2 § 1 mom. och 4 § 2 mom. lagen om aktiebolag är förbjuden, om försäkringsbolagets eget kapital understiger minimibeloppet enligt 11 kap. 6 § 1 mom. eller 6 a § 3 mom. Med eget kapital jämställs härvid inte sådant av försäkringsbolaget upptaget lån som avses i 11 kap. 6 § 1 mom. och 6 a § 3 mom.

För ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse är vinstutdelning också förbjuden om bolagets verksamhetskapital underskrider solvensgränsen enligt 11 kap. 6 a § 1 mom. Om verksamhetskapitalet i ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse överskrider denna solvensgräns men underskrider solvensgränsens dubbla belopp, skall vinstutdelningen begränsas så som bestäms närmare av social- och hälsovårdsministeriet.


4 §

Bolagsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av det vid stämman företrädda röstetalet, av vinsten till allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp vilka i förhållande till det i 11 kap. 6 § eller 6 a § 3 mom. angivna egna kapitalet inte är av nämndvärd betydelse.

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

5 a §

Social- och hälsovårdsministeriet kan begränsa försäkringsbolagets koncession eller återkalla den, om


5) bolaget inte inom föreskriven tid har kunnat vidta de åtgärder som har angivits i en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning för bolaget eller en sådan plan för kortfristig finansiering som nämns i 5 b eller 5 c § eller om


5 c §

Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse skall utan dröjsmål tillställa social- och hälsovårdsministeriet för godkännande en plan för att återställa en sund finansiell ställning för bolaget, när verksamhetskapitalet understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 6 a § 1 mom. På samma sätt skall förfaras, om bolagets verksamhetskapital, ökat med det belopp med vilket utjämningsbeloppet enligt 10 kap. 2 § 3 mom. överstiger minimibeloppet enligt beräkningsgrunderna, underskrider solvensgränsen enligt 11 kap. 6 a § 1 mom.

Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse skall utan dröjsmål tillställa ministeriet för godkännande en plan för kortfristig finansiering, när verksamhetskapitalet understiger garantibeloppet enligt 11 kap. 6 a § 2 mom. eller när bolagets eget kapital inte uppfyller minimikravet i 11 kap. 6 a § 3 mom.

6 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan omhänderta egendom som bolaget förfogar över eller förbjuda bolaget att överlåta eller panmhätta sådan egendom, efter att ha meddelat de behöriga myndigheterna som utövar tilmhyn över försäkringsverksamheten i de EES-stater där den risk som skadeförsämhingsavtalet täcker är belägen enligt 2 a kap. 10 § eller där livförsäkringstagaren är vamhktigt bosatt, eller om livförsäkringstagaren är en juridisk person, där den juridiska pemhonen har det driftställe till vilket avtalet hänför sig, om


3) försäkringsbolaget inte uppfyller de i 11 kap. fastställda kraven på bolagets verksamhetskapital och eget kapital som nämns i 5 b § 2 mom. eller 5 c § 2 mom. i detta kapitel samt

4) försäkringsbolaget inte längre uppfyller de i 11 kap. fastställda kraven på bolagets verksamhetskapital som nämns i 5 b § 1 mom. eller 5 c § 1 mom. i detta kapitel och ministeriet har anledning att anta att bolagets ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller om ministeriet anser att bolaget håller på att råka ut för en sådan situation.


15 kap.

Likvidation och upplösning

1 §

Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 3 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 5 § och ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse med ett verksamhetskapital som underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 6 a § 2 mom. samt ett försäkringsbolag vars eget kapital inte uppfyller minimikraven i 11 kap. 6 § eller 6 a § 3 mom. skall träda i likvidation och upplösas, om ovan nämnda krav som uppställs i 11 kap. inte uppfylls inom tre månader efter det saken meddelats bolagsstämman. Social- och hälsovårdsministeriet får dock förlänga fristen till högst ett år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras.


2 §

Om det finns skäl att anta att ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 3 § eller att ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 5 § eller 6 a § 2 mom. eller att försäkringsbolagets eget kapital inte uppfyller det minimikrav som uppställs i 11 kap. 6 § 3 mom., skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål uppgöra bokslut för den tid för vilken bokslut ännu inte framlagts vid bolagsstämman, och överlämna det till revisorerna för granskning. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som ovan stadgas om bokslut och revisionsberättelse. Omfattar tiden för bokslutet även föregående räkenskapsperiod, skall för denna räkenskapsperiod uppgöras ett särskilt bokslut.


20 §

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas, om ett bolag som trätt i likvidation på grund av att det inte längre uppfyller de krav som uppställs i 11 kap. 3, 5, 6 eller 6 a §, åter uppfyller nämnda krav.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Stadgandena i 10 kap. 2 § och 11 kap. 1 § träder dock i kraft den 31 december 1996.

Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse och som är verksamt när denna lag träder i kraft skall inom sex månader från lagens ikraftträdande hos social- och hälsovårdsministeriet söka fastställelse av de ändringar av bolagsordgingen som denna lag kräver och inom två månader efter att ministeriet givit sitt beslut anmäla ändringen för registrering. Förvaldgingsrådets och styrelsens sammansättning skall uppfylla kraven i 7 kap. 8 § 2 mom. inom ett år från att ändringen av bolagsordgingen har införts i handelsregistret.

Om ett försäkringsbolag inte har iakttagit stadgandena i 2 mom., kan social- och hälsovårdsministeriet bestämma att bolaget inte kan bevilja nya försäkringar.

Utan hinder av vad som stadgas i 11 kap. 6 a § 1 och 2 mom. i denna lag är minimibeloppet av verksamhetskapitalet i ett föibäkringsbolag som bedriver lagstadgad peibionsförsäkringsrörelse 1997 en tredjedel och 1998 två tredjedelar av minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 6 a § 1 mom. i denna lag. På motsvarande sätt är garantibeloppet enligt 11 kap. 6 a § 2 mom. i denna lag under 1997 och 1998 hälften av detta minimibelopp av verksamhetskapitalet.

När denna lag träder i kraft anses vid tillämpningen av 12 kap. 1 a § att bundet och fritt eget kapital enligt bolagets senaste bokslut skall höra till delägarna i ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pekrionsförsäkringsrörelse. I ett ömsesidigt fökräkringsbolag skall garantikapitalet höra till ägarna till garantiandelarna. Om ett försäkringsbolag tidigare också har bedrivit i bkrydande omfattning annan försäkringsrörelse än lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse, beaktas detta dessutom med tillstånd av mkristeriet och så som ministeriet fastställer i delägarnas andelar vid bestämmande av bkragets tillgångar. Bolaget skall göra ansökan om detta hos ministeriet inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 241/1996
GrUB 45/1996
ShUB 42/1996
RSv 248/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.