1288/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av renhushållningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i renhushållningslagen av den 9 februari 1990 (161/90) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1298/90), samt

ändras 17 § och 26 § 2 mom., sådana de lyder i nämnda lag av den 28 december 1990, som följer:

17 §
Försäljning

Om upprättande och undertecknande av köpebrev, fastställande av priset på nytt på grund av att ett misstag har begåtts eller av att värdet på egendomen har förändrats vä- sentligt, styrkande av överlåtelsehandling samt sökande av lagfart gäller i tillämpliga delar 44 § landsbygdsnäringslagen.

26 §
Bidrag

Om det arbete för vilket bidrag enligt denna lag har beviljats inte har slutförts inom en genom förordning bestämd tid, kan landsbygdsnäringsdistriktet ålägga bidragstagaren eller hans rättsinnehavare att helt eller delvis återbetala bidraget till staten. Indrivningen får verkställas i den ordning som gäller utsökning av skatter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande panträtt för statens köpeskillingsfordran som har uppstått innan denna lag träder i kraft samt för ränta på sådan fordran gäller vad som stadgas i 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

Beträffande indrivning av statens köpeskillingsfordran som har uppstått innan denna lag träder i kraft och av ränta på sådan forllan samt av utsökningskostnader tillämpas till den 31 december 2006 de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 215/1996
LaUB 21/1996
RSv 244/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.