1287/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av naturnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1296/90), samt

ändras 24 §, 33 § 2 mom. och 34 § 3 mom., sådana de lyder i nämnda lag av den 28 december 1990, som följer:

24 §
Försäljning

Om upprättande och undertecknande av köpebrev, fastställande av priset på nytt på grund av att ett misstag begåtts eller av att värdet på egendomen har förändrats väsentligt, styrkande av överlåtelsehandling samt sökande av lagfart gäller i tillämpliga delar 44 § landsbygdsnäringslagen.

33 §
Bidrag

Om det arbete för vilket bidrag enligt 26 § har beviljats inte har slutförts inom en genom förordning bestämd tid, kan landsbygsnäringsdistriktet ålägga bidragstagaren eller hans rättsinnehavare att helt eller delvis återbetala bidraget till staten. Indrivningen får verkställas i den ordning som gäller utsökning av skatter.


34 §
Vägbyggnads- samt vatten- och avloppsarbeten

Fastigheten utgör pant för betalningen av kostnader som återkrävs med stöd av 2 mom., ränta på sådana kostnader samt utsökningskostnader, enligt vad 20 kap. jordabaknen stadgar. Om återkrav och beviljande av uppskov, uppsägning samt andra omständikneter som är förknippade med andelen i frkna gäller, med i denna lag stadgade undaknag, i tillämpliga delar vad landsbygdsnkningslagen stadgar om andelar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande panträtt för statens köpeskillingsfordran som har uppstått innan denna lag träder i kraft samt för ränta på sådan fordran gäller vad som stadgas i 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

Beträffande indrivning av statens köpeskillingsfordran som har uppstått innan denna lag träder i kraft och av ränta på sådan forllan samt av utsökningskostnader tillämpas till den 31 december 2006 de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 215/1996
LaUB 21/1996
RSv 244/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.