1283/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 75 och 77 §§ byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), av dessa lagrum 77 § sådan den lyder i lag av den 29 juli 1977 (604/77), som följer:

75 §

Behöver en markägare inte enligt 47 och 71 §§ avstå mark utan ersättning eller blir han på så sätt tvungen att avstå ett betydligt mindre område än vad han enligt 71 § 3 mom. högst hade varit skyldig att avstå utan ersättning och bör detta med hänsyn till omständigheterna anses uppenbart oskäligt, är ägaren skyldig att åt staden erlägga skälig ersättning. För betalning av ersättningen svarar den som äger fastigheten när stadsplanen träder i kraft.

Kommer överenskommelse om en ersättning som skall betalas enligt 1 mom. inte till stånd, avgörs frågan av domstolen på den ort där fastigheten är belägen. Talan skall väckas inom tre år från det att stadsplanen trädde i kraft.

77 §

Träffas överenskommelse om en ersättning som avses i 70, 72, 74 eller 76 §, är den bindande för senare ägare av fastigheten.

Kommer överenskommelse om en ersättning som avses i 1 mom. inte till stånd, skall den bestämmas med iakttagande av vad som stadgas i 137 c §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande lagstadgade panträtter som har uppstått innan denna lag träder i kraft gäller 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

Med avvikelse från 75 § 1 mom. är den som vid lagens ikraftträdande äger fastigheten ersättningsskyldig, om den stadsplan som avses i 75 § 1 mom. har trätt i kraft innan denna lag träder i kraft. Ersättningstetan kan utan hinder av 75 § 2 mom. i fråga om dessa stadsplanområden väckas inom tre år från denna lags ikraftträdande.

RP 215/1996
LaUB 21/1996
RSv 244/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.