1278/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 12 kap. 9 §,

ändras 10 kap. 16 § 1 mom. samt 12 kap. 5 § 1 mom. och 8 § 2 och 3 mom. samt

fogas till 6 kap. en ny 31 a §, till 7 kap. 8 § nya 3-5 mom., till 12 § ett nytt 3 mom. samt till 12 kap. 8 § ett nytt 4 mom., som följer:

6 kap.

Dikning

31 a §

Nyttohavarens fastighet utgör pant för en sådan på 19 § baserad andel av kostnaderna som följer av en fastställd dikningsplan eller bolagsstämmans beslut, en sådan andel av kostnaderna som med stöd av 30 § bestäms vid en dikningsförrättning samt för andel av underhållskostnaderna och övriga kostnadsandelar som uppstår efter att dikningsförrättningen har avslutats och som beror på dikningen, jämte ränta, enligt vad 20 kap. jordabalken stadgar.

Efter avslutad dikningsförrättning skall förrättningsingenjören utan dröjsmål för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret anmäla de kostnadsandelar som följer av en vid dikningsförrättningen fastställd dikningsplan samt de kostnadsandelar som med stöd av 30 § har påförts vid dikningsförrättningen, jämte ränta.

Efter att kostnadsandelarna har fastställts skall bolagets sysslomän utan dröjsmål anmäla till inskrivningsmyndigheten de kostnadsandelar som bolagsstämman har fastställt, jämte ränta, samt andelar i underhållskostnaderna eller kostnadsandelar som till följd av dikningen har uppstått efter att den dikningsförrättning som gällde fastställelse av dikningsplanen avslutades, jämte ränta. Bolagets sysslomän skall dessutom anmäla ändringar i kostnadsandelarna, om fördelningen av kostnaderna med stöd av 29 § 2 mom. har ändrats eller rättats av bolagsstämman eller om den fastställda fördelningen av kostnaderna har ändrats vid en dikningsförrättning som har hållits med anledning av klander som anförts med stöd av 29 § 3 mom.

Söks ändring i ett beslut som har fattats vid en dikningsförrättning som avses i 1 eller 3 mom., skall ifrågavarande regionala miljöcentral utan dröjsmål underrätta inskrivningsmyndigheten om detta. Den regionala miljöcentralen skall också underrätta inskrivningsmyndigheten om besvärsdomstolens avgörande i ärendet, sedan detta har vunnit laga kraft.

7 kap.

Vattenståndsreglering

8 §

Nyttohavarens fastighet utgör pant för den kostnadsandel som enligt vattendomstolens tillståndsbeslut hänför sig till fastigheten eller som vattenståndsregleringsbolaget har fastställt för fastigheten, jämte ränta, enligt vad 20 kap. jordabalken stadgar.

Genomförs regleringen med tillstånd av vattendomstol, skall vattendomstolen efter att beslutet meddelades utan dröjsmål för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret anmäla de kostnadsandelar som framgår av tillståndsbeslutet, jämte ränta. Vattendomstolen skall likaså utan dröjsmål underrätta inskrivningsmyndigheten om att ändring har sökts i tillståndsbeslutet samt om innehållet i ett laga kraft vunnet avgörande som besvärsdomstolen har meddelat i saken.

Får regleringen genomföras utan tillstånd av vattendomstol, skall vattenståndsregleringsbolagets sysslomän anmäla de fastställda kostnadsandelarna jämte ränta för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret. Likaså skall sysslomännen underrätta inskrivningsmyndigheten om andra än besvärsdomstolens avgöranden, om dessa ändrar de kostnadsandelar som ingår i vattendomstolens tillståndsbeslut eller som har fastställts av vattenståndsregleringsbolaget.

12 §

Om panträtt för kostnader gäller i tillämpliga delar vad 8 § 3 mom. stadgar.

10 kap.

Avloppsvatten och andra ämnen, som förorena vattendrag

16 §

I fråga om samfällt avlopp skall vad 6 kap. 17, 18, 20, 21-29, 31 och 31 a §§ stadgar iakttas i tillämpliga delar. Frågor som gäller ombildande av avlopp till samfällt, delägares i samfällt avlopp inbördes förhållanden samt avloppsbolag skall dock handläggas av vattendomstolen.


12 kap.

Särskilda bestämmelser

5 §

Övergår en fastighet för vilken har beviljats tillstånd eller rättighet som avses i denna lag eller för vilken har deltagits i en åtgärd som har medfört nytta för fastigheten till någon annan, övergår också till denne även de rättigheter och skyldigheter som har tillkommit den som har beviljats tillståndet eller rättigheten eller som har deltagit i åtgärden.


8 §

Betalar inte den försumlige i 1 mom. avsedda kostnader sedan han uppmanats därtill, skall betalning yrkas genom talan i vattendomstolen.

Har arbetet gagnat en fastighet som tillhör den som har underlåtit att utföra sin andel, skall vattendomstolen samtidigt förordna att fastigheten skall utgöra pant för skäliga kostnader som arbetet har medfört, jämte ränta, enligt vad 20 kap. jordabalken stadgar.

När vattendomstolen har meddelat sitt beslut skall domstolen utan dröjsmål anmäla en fordran som avses i 3 mom. för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret. Vad 6 kap. 31 a § 4 mom. stadgar om regionala miljöcentraler gäller på motsvarande sätt vattendomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande lagstadgade panträtter som har uppstått innan denna lag träder i kraft gäller 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

RP 215/1996
LaUB 21/1996
RSv 244/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.