1267/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juni 1969 om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik (397/69) 1 § 1 mom., 2 och 3 §§, 4 § 1 mom. samt 5 och 7 §§,

av dessa lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 juni 1977 (494/77) och 5 § sådan den lyder i lag av den 31 maj 1985 (433/85), samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

För en vara, som i Finland överlåts till ett sådant fartyg i trafik mellan Finland och Sverige eller Danmark som på nämnda sträcka gör ett uppehåll på eller vars avgångsort är belägen i landskapet Åland, för att ombord på fartyget säljas till passagerare, skall skatter och avgifter betalas enligt denna lag. Lagen tillämpas också på fartyg i trafik mellan Finland och Norge.


2 §

I de fall som avses i 1 § skall för varan betalas mervärdesskatt och accis. För andra än gemenskapsvaror skall dessutom betalas tull samt andra skatter och avgifter som skall uppbäras vid import.

3 §

Skyldig att betala skatter och avgifter som skall uppbäras med stöd av denna lag är den som tar ombord en vara på ett fartyg för att säljas till passagerare enligt 1 §.

En skattskyldig som avses i 1 mom. skall när varorna överlåts till fartyget lämna tullmyndigheten en deklaration av vilken framgår varornas art och antal samt andra uppgifter och handlingar som tullstyrelsen bestämmer och som behövs för beskattningen.

4 §

Vid tillämpningen av denna lag skall mervärdesskatt betalas enligt det procenttal som stadgas i 8 kap. mervärdesskattelagen (1501/93), beräknat på varans försäljningspris utan mervärdesskatt eller på motsvarande pris vid överlåtelse till fartyg, samt accis enligt de grunder som stadgats för beskattning i hemlandet.


5 §

Skatter och avgifter som skall betalas med stöd av denna lag uppbärs inte för den mängd alkoholdrycker, öl, tobaksvaror, choklad och andra sötsaker, parfymvaror, kosmetika och toalettmedel som motsvarar fartygspassagerarnas behov och inte heller för den mängd andra varor som motsvarar fartygspassagerarnas behov, om deras pris per enhet vid leveransen till fartyget inte överstiger 385 mark.

Accis uppbärs inte heller för den mängd läskedrycker som motsvarar passagerarnas behov.

De varumängder som avses i 1 och 2 mom. fastställs av den ifrågavarande tullmyndigheten på basis av fartygets storlek, trafikområde och andra omständigheter.

6 §

Mervärdesskatt som har betalts enligt denna lag berättigar inte till avdrag eller återbäring vid mervärdesbeskattningen.

7 §

Tullverket uppbär de skatter och avgifter som skall betalas enligt denna lag.

Om betalning av skatter och avgifter samt om sökande av ändring och även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om tull.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

Lagen tillämpas på varor som överlåts till fartyg den dag lagen träder i kraft eller senare.

RP 184/1996
StaUB 45/1996
StoUB 3/1996
RSv 246/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.