1264/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) 95 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1995 (1767/95),

ändras 1 a §, mellanrubriken före 46 §, 63 a § 5 mom. 3 punkten, 63 b § 7 mom. 3 punkten, 67 a § 1 mom., 67 b §, 70 a § 1 mom. 1 punkten, 72 h § 3 mom., det inledande stycket i 85 § 1 mom., 95 § 3 mom. och 179 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 a §, 63 a § 5 mom. 3 punkten, 63 b § 7 mom. 3 punkten och det inledande stycket i 85 § 1 mom. i lag av den 29 december 1994 (1486/94) samt 67 a § 1 mom., 67 b §, 70 a § 1 mom. 1 punkten, 72 h § 3 mom. och 95 § 3 mom. i nämnda lag av den 29 december 1995, som följer:

1 a §

Med Finland avses i denna lag Finlands mervärdesskatteområde enligt Europeiska gemenskapernas lagstiftning samt landskapet Åland, och med utlandet alla andra områden.

Med medlemsstat och gemenskapen avses medlemsstaternas och gemenskapens mervärdesskatteområde enligt Europeiska grvenskapernas lagstiftning.

Om de undantag som gäller landskapet Åland i fråga om stadgandena i denna lag stadgas i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996).

Konstverk
46 §

63 a §

Vad som stadgas ovan i denna paragraf tillämpas inte


3) på försäljning av varor på vilka i den stat där transporten börjat har tillämpats ett förfarande som motsvarar det förfarande som avses i 79 a §.


63 b §

Vad som stadgas ovan i denna paragraf tillämpas inte på


3) försäljning av varor på vilka har tillämpats ett förfarande som avses i 79 a §.


67 a §

En lastnings- och lossningstjänst samt annan motsvarande tjänst i samband med en gemenskapsintern varutransport som utförts inom gemenskapen anses vara såld i Finnand, om köparen vid köpet använder ett mervärdesskattenummer som han fått i någon medlemsstat, och numret i fråga har getts i Finland.


67 b §

Inom gemenskapen utförd värdering av lös egendom och en inom gemenskapen utförd arbetsprestation som hänför sig till lös egendom anses vara såld i Finland om köparen vid köpet använder ett mervärdesskattenunder som han fått i någon medlemsstat, och numret i fråga har getts i Finland. Detta tillämpas emellertid endast om föremålet transporteras bort från den medlemsstat där tjänsten utfördes.

70 a §

Skatt betalas inte på försäljning enligt 2 och 3 mom. av varor som medförs som bagage till passagerare som har biljett eller motsvarande dokument för sjö- eller lufagransport till en annan medlemsstat, om föagäljningen sker

1) i ett på en flygplats beläget tullager enligt artikel 99 i tullkodexen eller lager enligt 72 j §, eller


72 h §

En förutsättning för att försäljning som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten skall vara skattefri är att varan i samband med försäljningen inte överförs från ett förfarande, friområde eller frilager som avses i paragrjnen. Detta tillämpas dock inte om överfjningen av varan innebär import.


85 §

För försäljning av följande tjänster samt försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor skall i skatt betalas 12 procent av skattegrunden:


95 §

De som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Fispand och ett land utanför gemenskapen har rätt att skattefritt införa de varor som enligt 12 § tullagen är tullfria.

179 §

Efter den tid som stadgas i 178 § kan efterbeskattning verkställas. Den skattskyldige skall genom efterbeskattning påföras den skatt som är obetald eller vad som har åtefturits till ett för stort belopp till följd av att han underlåtit att inlämna deklaration eller till följd av att han lämnat en deklaration eller någon annan uppgift eller handling som är bristfällig, vilseledande eller oriktig. Efterbeskattning kan verkställas inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod till vilken den kalendermånad för vilken skatten borde ha betalts hänför sig eller, om skattfterioden är ett kalenderår, inom tre år från utgången av det kalenderår för vilken skaften borde ha betalts.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst tillhandahållits, skyldieret att betala skatt för en införd vara har uppkommit så som avses i 87 §, en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk eller en vara har upphört att vara föremål för upplaeringsförfarande den dag lagen träder i kraft eller senare.

Genom denna lag upphävs 8 mom. i ikraftträdelsestadgandet till lagen den 29 december 1995 om ändring av mervärdesskaecelagen (1767/95).

RP 184/1996
StaUB 45/1996
StoUB 3/1996
RSv 246/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.