1261/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Handels- och industriministeriets beslut om kraftverks apparatur för egen förbrukning

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6 § 3 mom. lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) beslutat:

1 §

Sådan apparatur för egen förbrukning som avses i 6 § 3 mom. lagen om accis på elström och vissa bränslen är:

1) apparatur vid vattenkraftverks vattenledningar,

2) apparatur som behövs vid bränslebehandlingen,

3) till kärnreaktor ansluten apparatur,

4) till ångpanna och avgaspanna ansluten apparatur,

5) till kraftmaskin ansluten apparatur,

6) till generator ansluten apparatur

7) apparatur som behövs för leverering av elektricitet till nätet samt

8) apparatur som behövs vid kondensation.

2 §

Till apparatur för egen förbrukning hänförs även kraftverks uppvärmnings-, belysnings- och luftkonditioneringsapparatur, apparatur i kraftverks reparationsverkstad, lager och kontrollrum, apparatur i sådana laboratorie-, kontors- och socialutrymmen som hör till kraftverket samt apparatur för utomhusbelysning inom kraftverksområdet.

Till egen förbrukning räknas inte förbrukning av elektrisk energi i bostäder respektive bostadsområden som är avsedda för kraftverkspersonalen och som är belägna inom kraftverksområdet eller i dess närhet.

3 §

Till apparatur för egen förbrukning hänförs även den apparatur och det maskineri som behövs för lagring och transport av bränslen inom kraftverksområdet samt för försättande av bränslen i brännbart skick samt apparatur och maskineri som behövs för miljöskydd.

4 §

Till vattenkraftverks apparatur för egen förbrukning hänförs även pumpar för regleringsmagasin och stranddammar, ävensom ytströmsalstrare, knippkran, flottningsränna och fiskhiss.

I egen förbrukning inberäknas inte sådan avgiftsfri elektricitet som kompenserar olä- genheter av att ett kraftverk byggs och inte heller överflödselektricitet.

5 §

Till apparatur för egen förbrukning i en cellulosafabriks kraftverk hänförs även sådan apparatur i indunstningsanläggningen för neutralisering och förtorkning av avlut, som behövs för försättande av avlut som skall användas såsom bränsle i brännbart skick, till ångpanna anslutna rökgasfilter och -tvättare samt apparatur och maskineri som behövs för upplösning och klarning, motsvarande behandling av aska, eller som hör till den s.k. recoveryprocessen.

Till apparatur för egen förbrukning i en cellulosafabriks kraftverk hänförs dock inte svavelugn och absorberingstorn. Till apparatur för egen förbrukning hänförs inte heller sådan apparatur som behövs vid kausticering av sodalut, klarning av vitlut och tvättning eller förbränning av mesa.

6 §

Till apparatur för egen förbrukning i den kemiska industrins och den övriga processindustrins kraftverk hänförs också den apparatur i processpannsanläggningar som producerar ånga för turbinbruk samt apparatur i anläggningar för bränslebehandling som t.ex. förgasningsanordningar.

Till apparatur för egen förbrukning i processpannsanläggningar räknas bl.a. apparatur för matar- och cirkulationsvatten, anordningar för råvaruinmatning, anordningar för miljöskydd samt sådana luft- och processgaskompressorer och fläktar som används för energiproduktion.

7 §

Energiförlusterna vid de transformatorer och annan motsvarande apparatur som behövs för leverering av elektrisk energi till elnätet inberäknas i egen förbrukning.

Energiförlusterna vid transformatorer och annan motsvarande apparatur som hör till elnätet utgör dock inte egen förbrukning.

8 §

Fjärrvärmekraftverks fjärrvärmepumpar med vilka värmeenergin överförs utanför kraftverket räknas som apparatur för egen förbrukning.

Vid fjärrvärmenät belägna fjärrvärmepumpar är dock inte apparatur för egen förbrukning.

9 §

Används apparatur för egen förbrukning i avsevärd mån för andra än kraftverkets egna behov, skall denna apparaturs förbrukning av elektrisk energi uppdelas i egen och övrig förbrukning.

Kan dylik uppdelning inte göras genom mätning eller beräkningar, skall den utföras genom uppskattning.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Annukka Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.