1259/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 2 mom., 9 § 3 och 4 punkten, 10 § 1 mom. 1 punkten och den till lagen fogade accistabellen, av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 juni 1995 (901/1995) och accistabellen sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 1 december 1995 (1342/1995), samt

fogas till 9 § en ny 5 punkt och till lagen en ny 10 a § samt före den en ny mellanrubrik som följer:

2 §

Denna lag tillämpas inte på stenkol, brunkol, torv, lignit och på annat liknande fast kolväte eller på naturgas. Som i 1 mom. avsett accispliktigt bränsle anses inte flygbensin och flygpetroleum som används för flygändamål, metan, flytgas och inte heller motorpetroleum som gjorts identifierbar enligt denna lag och som är avsedd att användas i båttrafik. Som accispliktigt bränsle anses inte heller spillolja som återanvänds som bränsle antingen efter uppsamling eller direkt efter ett förfarande för återvinning av spillolja.


9 §

Förutom vad lagen om påförande av accis stadgar, är följande produkter accisfria:


3) bränslen som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

4) på de villkor som tullstyrelsen bestämmer, bränslen som överlåts för använesing såsom bränsle för fiskefartyg som idkar fångst utanför Finlands territorialvatten, samt

5) bränslen som används vid produktion av elström, med undantag för bränslen som används för ett ändamål som nämns i 5 § 2 mom. lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996).

10 §

Förutom vad som är accisfritt enligt lagen om påförande av accis är från försörjningsberedskapsavgiften befriade

1) bränslen som nämns i 9 § 1, 2, 4 och 5 punkten,


Återbäring av accis till dem som bedriver yrkesmässig växthusodling
10 a §

Den som bedriver yrkesmässig växthusodling har rätt att på ansökan få 11 penni per liter i återbäring för den bränsleaccis som betalts för lätt brännolja vilken använts vid yrkesmässig växthusodling.

Ansökan skall lämnas till distriktstullkammaren på den ort där växthusodlingen är belägen. Ansökan om återbäring kan gälla brännolja som använts under ett kalenderår eller som använts under perioden januari-juni eller perioden juli-december. Ansökan om återbäring skall göras senast inom sex månader från utgången av ovan nämnd period. Om mindre än 10 000 liter lätt brännolja har använts under den period ansökan gäller, betalas dock ingen återbäring.

Om inte något annat stadgas i denna lag gäller i tillämpliga delar för accisåterbäringen vad som i lagen om påförande av accis eller med stöd av den stadgas om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning, bokföringsskyldighet, granskning av uppgifter och skyldighet att lämna uppgifter samt vad som också annars stadgas eller bestäms om accis.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagens 10 a § tillämpas på lätt brännolja som har anskaffats och använts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 225/1996
StaUB 44/1996
RSv 243/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Blyfri motorbensin p/l
- grundkvalitet 1 296,9 16,4 4,0
- reformulerad 2 291,9 16,4 4,0
Blyhaltig motorbensin p/l
- grundkvalitet 3 341,9 16,4 4,0
- reformulerad 4 336,9 16,4 4,0
Blandning av motorbensin p/l
- grundkvalitet 5 319,4 16,4 4,0
- reformulerad 6 314,4 16,4 4,0
Dieselolja p/l
- grundkvalitet 7 159,9 18,6 2,1
- svavelfri kvalitet 8 144,9 18.6 2,1
Lätt brännolja p/l 9 10,4 18,6 2,1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.