1257/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 15 och 29 §§ mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 29 § 8 punkten samt

fogas till 15 § ett nytt 2 mom. och till 29 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 december 1994 (1218/1994), en ny 9 punkt och ett nytt 2 mom. som följer:

15 §

En i 29 § 1 mom. 9 punkten avsedd helhetstjänst som gäller allmän väg eller järnväg anses vara utförd enligt 1 mom. 1 punkten vid utgången av beräkningsperioden för trafikprestationen.

29 §

Utan hinder av 27 § skall skatt betalas


8) på upplåtelse av annons- eller reklamplatser på fastigheter och platser för fömptröelse- eller läskedrycksautomater eller andra liknande anordningar eller spel,

9) på överlåtelse av helhetstjänster som gäller allmän väg eller järnväg till staten.

Med helhetstjänst enligt 1 mom. 9 punkten avses en bygg- och underhållstjänst som gäller allmän väg eller järnväg, för vilken vederlaget bestäms enligt trafikmängd eller annan motsvarande prestationsmängd som beskriver användningen av vägen eller järnvägen (trafikprestation).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 238/1996
StaUB 48/1996
RSv 253/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.