1255/1996

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1996

Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 4 punkten lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

1 §

Förskottsningsinnehåll verkställs inte på

1) dividend och gottgörelse för bolagsskatt;

2) ränta, avkastning av masskuldebrevslån som skall betraktas som ränta och vinstandel av placeringsfond, vilka hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd, då dessa betalas till staten eller en statlig inrättning, till en kommun, en samkommun eller en församling, till en penninginrättning, en försäkringsanstalt eller en pensionsanstalt, till ett samfund, en sammanslutning eller en samfälld förmån som avses i inkomstskattelagen och som införts i handelsregistret eller till en förening eller stiftelse som införts i behörigt register;

3) ränta som enligt 11 § förordningen om skatteuppbörd erläggs på skatteåterbäring;

4) försenings- och dröjsmålsränta;

5) ränta på ersättning för expropriation;

6) inkomst av virkesförsäljning, om skogsbeskattningen i fråga om mottagaren av prestationen verkställs på grundval av nettoinkomsten av skogsbruket eller om mottagaren är ett samfund eller en samfälld förmån som avses i inkomstskattelagen;

7) köpvittnesarvode;

8) inlösnings- och förrättningsarvode;

9) arvode och provision för borgen;

10) reservistlön;

11) hittelön;

12) belöning för tips som myndigheten betalt;

13) stipendium, understöd eller hederspris;

14) tävlingspris, om priset inte anses utgöra lön eller ersättning för arbete enligt lagen om förskottsuppbörd eller idrottsmans arvode;

15) fiskerivårdsavgift som återbärs till ägare av vattenområde;

16) av ett offentligt eller allmännyttigt samfund utbetald verksamhets- eller annan penning med vilken man stöder handikappade eller rörelsehindrade personers vård, rehabilitering och anpassning till samhället och som uppgår till högst 50 mark om dagen för varje enskild mottagare, om nämnda penning inte kan anses utgöra i förskottsuppbördslagen angiven lön eller arbetsersättning.

2 §

Förskottsinnehållning verkställs på studiepenning som avses i lagen om studiestöd (65/94) från och med den 1 juni 1997.

3 §

Detta beslut träder i kraft och tillämpas från den 1 januari 1997.

Helsingfors den 20 december 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.