1252/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1996

Inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har beslutat med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller stadganden om när polisens prestationer skall vara avgiftsbelagda. Med polisen avses i detta beslut den lokala polisen samt de riksomfattande polisenheterna: centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisläroinrättningarna samt polisens teknikcentral. Om när de prestationer som polisens högsta ledning och polisens länsledning utför skall vara avgiftsbelagda stadgas särskilt.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer enligt 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) prestationer enligt förundersökningslagen och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och utlänningsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter,

3) undersökning enligt 37 § polislagen (493/95) samt handligar som med anledning av undersökningen första gången ges till en part, med undantag av de prestationer som näms nedan i 5 § 2, 3 och 10 punkten,

4) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter,

5) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ och

6) övervakningsuppgifter.

Med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten uppbärs avgift inte för följande prestationer:

1) delgivning i brottsärenden,

2) beslut eller annan expedition i ett förvaltningsbesvärsärende,

3) utlåtanden,

4) behandling av berusade,

5) återkallande av tillstånd samt

6) tillståndsbeslut som ges en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning.

Avgift uppbärs inte heller för beslut om uppehållstillstånd, beslut om arbetstillstånd eller beslut om överföring av uppehållstillstånd av flyktingar, personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de är i behov av skydd eller av vägande humanitära skäl eller personer som har tagits till Finland på grund av tillfälligt behov av skydd.

För beslut om uppehållstillstånd uppbärs inte heller avgift, om beslutet gäller ett barn som är medsökande och som använder en förälders resedokument och som antecknas i förälderns uppehållstillstånd.

3 §
Delgivningsavgifter

Om avgifter för delgivning som verkställs av de tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om stämningsman och som har rätt att verkställa delgivning stadgas särskilt.

Utan hinder av 1 mom. uppbärs hos tingsrätten en offentligrättslig avgift om 130 mark för sådan delgivning av stämning i tviste-eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Sådana offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen uppbär en fast avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut är beslut som meddelas med anledning av ansökan, intyg som utfärdas på begäran, behandling av anmälningar, utnyttjande av rätten till insyn enligt 11 § personregisterlagen (471/1987) samt inspektion av spelkasino.

En avgift som är lika stor som för ett positivt beslut uppbärs också när avslag ges på en ansökan som avses i 1 mom., om det inte i avgiftstabellen särskilt stadgas en lägre avgift för negativa beslut.

5 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen uppbär en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm, förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens lokaliteter och till försöksnödcentraler, eller ett obefogat alarm som registrerats av polisen och förmedlats av ett bevakningsbolag,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning därtill,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur (402/1990),

4) tingsjour,

5) granskning av skjutbana,

6) godkännande av bingolokal,

7) övervakning av dragning i varulotteri

8) handräckning till myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till försvarsmakten, handräckning enligt 63 § civiltjänstlagen (1723/1991) samt handräckning enligt 31 § mentalvårdslagen (1116/1990),

9) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den i lagen om åtgärder för tryg-gande av flygtrafiken i vissa fall och den av myndigheten i fråga för varje säkerhetssituation definierade säkerhetsnivån,

10) besiktning enligt djursskyddslagen (91/1971), vård och försäljning av djur,

11)åtgärder enligt jaktlagen (615/1993) vid omhändertagande av en okopplad hund,

12) informationstjänst som baserar sig på lagstiftnigen,

13) kopior vilka ersätter ett särskilt beslut, intyg eller en motsvarande handling i original som förvaras hos myndigheten samt

14) andra härmed jämförbara prestationer.

6 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Sådana andra prestationer enligt 7 § lagen om gruderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens lokaliteter eller till försöksnödcentraler samt upprätthållande av indikatorns fuktionsduglighet,

2) publikationer som ges på beställning,

3) på beställning utförda planerings-, sakkunnig- och konsulttjänster,

4) på beställning uppgjord statistik och på beställning utförda utredningar,

5) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

6) andra än i 5 § nämnda kopior, postningstjänster samt handlingar som anskaffas på begäran,

7) utbildningstjänster till utomstående samt utbildningstjänster inom polisförvaltningen, om sådana även kan erhållas av utomstående, och till undervisningen anslutna tjänster,

8) annan informationstjänst som inte baserar sig på lagstiftningen,

9) på uppdrag utförda undersöknings- och produktutvecklingstjänster,

10) tjänster av polisens teknikcentral,

11) bistående vid specialtransporter och värdetransporter, säkrings- och skyddsuppgifter samt förartjänster till utomstående samt

12) andra med ovan nämnda prestationer jämförbara prestationer.

Vad som stadgas i 6 och 9 punkten gäller inte prestationer inom polisförvaltningen.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till utgången av 2001. Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut av den 29 december 1993 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1690/1993) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

RP 219/1996
TrUB 8/1996
RSv 196/1996
Rådets direktiv 93/75/EEG; EGT nr L 247, 5.10.1993, s. 19
Rådets direktiv 94/55/EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7

Helsingfors den 18 december 1996

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Tuula Sundström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.