1250/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/94) 5 §, 6 § 1 och 2 mom., 6 a § 1 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 och 2 mom. samt 24 § 2-4 mom.,

av dessa lagrum 6 § 2 mom. och 6 a § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 21 augusti 1995 (1075/95), som följer:

5 §
Ministeriet som tillsynsmyndighet

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på vederbörande ministerium. I angelägenheter som rör transport av farliga ämnen biträds ministeriet av en delegation, om vilken stadgas genom förordning.

6 §
Övriga myndigheter

Efterlevnaden av denna lag samt av stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas av sjöfartsverket, Luftfartsverket, tullverket, polis-, brand- och räddningsmyndigheterna, Banförvaltningscentralen, gränsbevakningsväsendet, hamnmyndigheterna och strålsäkerhetscentralen, var och en inom sitt verksamhetsområde, enligt vad som stadgas närmare genom förordning.

Andra behöriga myndigheter utöver de som nämns i 1 mom. är säkerhetsteknikcentralen och fordonsförvaltningscentralen, båda inom sitt verksamhetsområde, enligt vad som stadgas genom förordning och bestäms närmare med stöd av den. Genom förordning kan dessutom stadgas om uppgifter som ankommer på andra myndigheter.


6 a §
Den som utför besiktningen

Besiktningar av tankar och förpackningar som krävs enligt stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag utförs av de besiktningsorgan som säkerhetsteknikcentralen beviljat rätt till besiktning enligt vad som stadgas genom förordning och bestäms närmare med stöd av den. Rätten till besiktning kan beviljas för viss tid, och i beslutet om att bevilja rätt till besiktning kan även andra villkor för rätten uppställas.


7 §
Stadgande om bemyndigande

Närmare stadganden och bestämmelser om myndigheternas uppgifter och samarbete utfärdas genom förordning och vid behov med stöd av den genom beslut av vederbörande ministerium, Luftfartsverket eller sjöfartsstyrelsen.


8 §
Avsändarens allmänna skyldigheter

Avsändaren, vid havstransporter avlastaren och avsändaren, är ansvarig för att ett farligt ämne som överlämnats för transport är klassificerat och förpackat och förpackningen märkt samt överlämnat för transport så som avses i denna lag och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Avsändaren, vid havstransporter avlastaren och avsändaren, är ansvarig för att det farliga ämnets benämning och klassificering samt andra uppgifter som fordras blir korrekt antecknade i transportdokumenten. Transportdokumenten skall tillställas transportören så som stadgas genom förordning och bestäms närmare med stöd av den.


24 §
Stadgande om bemyndigande

Vederbörande ministerium kan i fråga om vägtransporter och järnvägstransporter, sjöfartsstyrelsen i fråga om styckegodstransporter med fartyg och Luftfartsverket i fråga om transporter med luftfartyg meddela närmare föreskrifter om klassificering och transport av farliga ämnen, transportförbud, transportdokument, förpackningar, tankar, lastning, märkning, godkännande av tankar och förpackningar, säkerheten vid transport, lastning och hantering, farliga ämnen transporterade av passagerare och manskap som reseffekter, anmälningar om transporter av farliga ämnen, statistikföring av olyckor i samband med transporter av farliga ämnen, tillfällig förvaring i samband med transporter av farliga ämnen samt om andra detaljer i samband med transport av farliga ämnen.

Vederbörande ministerium kan dessutom meddela föreskrifter om begränsning av transporter av farliga ämnen på vissa områden, om tillsynen över transporter av farliga ämnen, om utbildning av förare av fordon som transporterar farliga ämnen, om behörigheten hos den som deltar i transport av farliga ämnen på järnväg och om behörigheten för den person som ansvarar för transport av farliga ämnen.

I fråga om transport av farliga ämnen på väg, till havs eller på inre vattenvägar utförda under kontroll av försvarsmakten har vederbörande ministerium och, då det gäller transporter med försvarsmaktens fordon eller fartyg eller luftfartyg, huvudstaben rätt att utfärda bestämmelser som avviker från stadganden som utfärdats med stöd av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.