1237/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) beslutat:

1 kap.

Allmänna föreskrifter

Tillämpningsområde
1 §

I detta beslut och i bilagorna till det utfärdas bestämmelser om veterinär gränskontroll som i syfte att förebygga djursjukdomars spridning och trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten utförs i fråga om animaliska livsmedel och andra varor vid import till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje land).

Detta beslut gäller också veterinär gränskontroll av dels animaliska livsmedel och andra varor som från tredje land transiteras genom Finland till någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller till tredje land, dels animaliska livsmedel och andra varor som från tredje land införs till tullager, friområden och frilager.

Detta beslut tillämpas på animaliska livsmedel och andra varor som införs från tredje land, oberoende av ursprungsland.

2 §

Detta beslut gäller inte

1) fiskerivaror som ett fiskefartyg under tredje lands flagg har fiskat eller bearbetade och beredda varor som framställts av sådana och som skall föras i land från fartyget i Finland, eller

2) i bilaga 3 uppräknade animaliska livsmedel och andra varor.

3 §

Detta beslut gäller med undantag av 13, 14, 16, 18, 19, 20 och 38 § inte heller animaliska livsmedel som från tredje land iimorteras till Finland för att användas för primiantering i utrikesfart i sådana fall när livsmedlen efter gränsövergången under tullens överinseende förs direkt till

1) ett flygplan eller ett fartyg i utrikesfart, eller

2) ett tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel för att därifrån direkt föras vidare till ett flygplan eller ett fartyg i utrntesfart eller till ett annat tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel.

Förhållande till övriga bestämmelser
4 §

Vid import av animaliska livsmedel och andra varor skall utöver detta beslut iakttas kraven i följande beslut av jord- och skogsbruksministeriet:

1) jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land (1000/1995),

2) jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land (513/1996),

3) jord- och skogsbruksministeriets beslut om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land (348/1996), och

4) jord- och skogsbruksministeriets beslut om äggprodukter som importeras från tredje land (862/1995).

Vid import av animaliska livsmedel och andra varor skall dessutom iakttas kraven i beslut av jord- och skogsbruksministeriet som utfärdas med stöd av lagen om veterinär gränskontroll.

Definitioner
5 §

I detta beslut avses med

1) tredje land en stat utanför Europeiska gemenskapen,

2) exportland ett tredje land från vilket animaliska livsmedel och andra varor importeras till Europeiska gemenskapen,

3) livsmedel kött och köttvaror, fiskerivaror och därav erhållna bearbetade och bereara produkter, mjölk och mjölkbaserade prarukter, äggprodukter, fågelägg samt honung som är avsedda som livsmedel,

4) provianteringslivsmedel livsmedel som importeras för proviantering i utrikesfart,

5) andra varor följande varor som inte är avsedda som livsmedel:

5.1) mjölk och mjölkbaserade produkter,

5.2) animaliska fetter,

5.3) köttmjöl, köttbenmjöl, benmjöl, blodmjöl, fjädermjöl, fiskmjöl eller annat animaliskt protein,

5.4) blod och blodprodukter av djur,

5.5) skinn och hudar av klöv- och hovdjur som inte är picklade, beredda eller wet bluebehandlade eller som inte har hållits i åtta timmar i kalsalt-lösning med ett pH-värde av 12-13,

5.6) foder för sällskapsdjur som framställts av animaliska råvaror,

5.7) ben, horn, hovar, klövar samt av dessa framställda varor,

5.8) könsceller och embryon av klöv- och hovdjur, befruktad eller obefruktad rom eller mjölke av vattendjur samt kläckningsägg av fjäderfä och andra fåglar,

5.9) biodlingsprodukter som är avsedda för biodling,

5.10) jakttroféer som härrör från hov- och klövdjur samt från fåglar och som inte har stoppats upp, beretts eller annars behandlats så, att de håller sig i rumstemperatur,

5.11) djurspillning och av sådan framställda gödselmedel,

5.12) ull, hår och borst i obehandlat skick som inte har tvättats industriellt eller erhållits i samband med beredning,

5.13) fjädrar och fjäderdelar som inte har ångats eller annars behandlats så, att de inte medför fara för djursjukdomars spridning,

5.14) döda djur, dock inte döda sällskapsdjur som införs till Finland för att brännas eller begravas,

5.15) andra animaliska råprodukter såsom slaktavfall,

5.16) mikrober eller parasiter som ger upphov till sådana djursjukdomar som med stöd av 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar (55/1980) har angetts som djursjukdomar som skall bekämpas eller med dem jämförbara allvarliga djursjukdomar samt kulturer, vävnader, utsöndringar eller motsvarande ämnen som innehåller sådana mikrober eller parasiter, samt

5.17) hö och halm,

6) gränsveterinär en legitimerad veterinär som är i jord- och skogsbruksministeriets tjänst och utför veterinära gränskontroller eller som jord- och skogsbruksministeriet har bemyndigat att utföra veterinära gränskontroller, samt vikarien för en sådan vetskinär,

7) veterinär gränskontroll införselkontroll av livsmedel och andra varor från tredje land, i vilken kan ingå dokumentkontroll samt identitetskontroll och fysisk kontroll,

8) gränskontrollstation en av jord- och skogsbruksministeriet bestämd lokal som är belägen i en i bilaga 1 nämnd kommun och där veterinära gränskontroller utförs,

9) införselkontrollplats någon annan än en i 8 punkten avsedd lokal som jord- och skogsbruksministeriet har godkänt av särskilda skäl och där veterinära gränskontroller utförs,

10) godkänt gränsövergångsställe en i bilaga 1 nämnd tullanstalt via vilken livsmedel och andra varor införs och från vilken de levereras till gränskontrollstationen,

11) importparti sinsemellan identiska livsmedel och andra varor som transporteras med ett och samma transportmedel och har en gemensam uppsättning importhandlingar samt härrör från samma tredje land; gränsvsmerinären avgör i enskilda fall vilket livsmsmelsparti eller varuparti som skall betraktas som ett importparti,

12) importhandling ursprungliga importtillstånd, intyg och övriga handlingar som medföljer importpartiet,

13) dokumentkontroll kontroll av importhandlingarna,

14) identitetskontroll jämförande av importpartiet med importhandlingarna samt kontroll av de stämplar och märkningar som krävs av importpartiet,

15) fysisk kontroll kontroll av importpartiets kvalitet med eventuell tillhörande proieagning och laboratorieundersökningar,

16) importör en sådan fysisk eller juridisk person eller företrädare för denne som importerar livsmedel och andra varor från trempe land till Finland eller transiterar dem gmpom Finland till någon annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller till tredje land eller som föreslår att ett importparti skall genomgå veterinär gränskontroll,

17) tullager, friområde och frilager sådana lager och områden under tullkontroll där livsmedel och andra varor som importeras från tredje land kan lagras i icke förtullat skick,

18) proviantering i utrikesfart livsmedel som är avsedda att förbrukas av besättningen och passagerarna i flyg- eller fartygstrafik mellan Finland och en annan stat,

19) trafik inom Europeiska gemenskapen ett fartyg eller ett flygplan som går i trafik mellan två av Europeiska unionens medlemsstater i enlighet med en regelbunden, i förväg angiven tidtabell,

20) ANIMO-meddelande uppgifter som skall meddelas den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom Europeiska unionen som är bestämmelseland,

21) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission, och med

22) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen.

2 kap.

Godkända gränsövergångsställen, gränskontrollstationer och kontrollpersonal

Införsel via godkända gränsövergångsställen
6 §

Ett importparti skall införas via ett godkänt gränsövergångsställe när importpartiet införs

1) direkt från tredje land och importpartiet är avsett för marknaden i Finland eller för transitering genom Finland till någon annan medlemsstat eller till tredje land,

2) till Finland direkt från tredje land och importpartiet är avsett att lagras i tullager, friområde eller frilager, eller

3) från tredje land med båt eller flyg och importpartiet i någon annan medlemsstat i samband med transporten har omlastats i ett fartyg eller ett flygplan som inte går i trafik inom Europeiska gemenskapen.

7 §

Tullmyndigheten skall på ett godkänt gränsövergångsställe kontrollera de handlingar som medföljer ett i 6 § avsett importparti. Efter detta skall importpartiet omedelbart transporteras under tullens överinseende till den behöriga gränskontrollstationen eller införselkontrollplatsen. Vad som i detta beslut föreskrivs om gränskontrollstationer gäller härvid också införselkontrollplatser.

Kontrollpersonal
8 §

Vid gränskontrollstationen skall gränsveterinären utföra en veterinär gränskontroll av importpartier som avses i 6 §. Gränsveterinären kan vid behov anlita assisterande personal när han utför den veterinära gränskontrollen.

3 kap.

Veterinär gränskontroll av importpartier som är avsedda för marknaden i Finland, andra medlemsländer och tredje land och övriga krav på sådana importpartier

Importpartier som är avsedda för marknaden i Finland
9 §

Gränsveterinären skall utföra veterinära gränskontroller enligt bilaga 2 av livsmedel och andra varor som är avsedda för marknaden i Finland. Livsmedel och andra varor som är avsedda för marknaden i Finland skall alltid uppfylla kraven i de beslut av jord- och skogsbruksministeriet som anges i 4 §.

Livsmedel och andra varor som är avsedda för marknaden i Finland får inte strida mot ett beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat.

Importpartier som är avsedda för någon annan medlemsstat
10 §

Livsmedel och andra varor som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall genomgå en veterinär gränskontroll enligt bilaga 4 som utförs av en gränsveterinär.

Importpartier som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall uppfylla kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning. I avsaknad av sådan skall importpartierna uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland. Importpartier som transiteras till en annan medlemsstat får inte strida mot beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat.

Innan importpartier som införs från tredje land transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall gränsveterinären om möjligt säkerställa att mottagarlandet godkänner att partiet införs.

Importpartier som är avsedda för tredje land
11 §

Livsmedel och andra varor som transiteras genom Finland till tredje land skall genomgå en veterinär gränskontroll enligt bilaga 4 som utförs av en gränsveterinär.

Livsmedel och andra varor som transiteras genom Finland till tredje land skall uppfylla kraven i det tredje land som är bestämmelseland. Innan importpartier som införs från tredje land transiteras genom Finland till tredje land skall gränsveterinären om möjligt säkerställa att mottagarlandet godkänner att partiet införs.

Livsmedel och andra varor som det enligt ett av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att importera till Europeiska gemenskapen får med tillstånd av gränsveterinären transiteras genom Finland, förutsatt att transiteringen av sådana varor inte medför betydande fara för människors eller djurs hälsa. Vid behov meddelar jord- och skogsbruksministeriet gränsveterinärerna anvisningar om transitering genom Finland av sådana livsmedel och andra varor som omfattas av något av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder.

4 kap.

Veterinär gränskontroll av importpartier som är avsedda för tullager, friområden eller frilager och övriga krav på sådana importpartier

Importpartier som är avsedda för tullager
12 §

Gränsveterinären skall utföra en veterinär gränskontroll enligt bilaga 5 av importpartier som är avsedda för tullager.

Importpartier som införs till tullager skall uppfylla kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller, i avsaknad av sådan, kraven i lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland.

Jord- och skogsbruksministeriet kan ge tillstånd att i tullager lagra också sådana iortpartier som inte uppfyller kraven i Eureiska gemenskapens lagstiftning eller som det enligt ett av kommissionen fattat särskilt beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att importera till Europeiska gemenskapen. Dea importpartier skall genomgå en likadan veterinär gränskontroll som partier som iörs till friområden och frilager. Vad som i detta beslut bestäms om importpartier som införs till friområden eller frilager gäller häid också partier som införs till sådana tullager. Jord- och skogsbruksministeriet för en förteckning över sådana tullager.

13 §

Provianteringslivsmedel som är avsedda för ett tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel genomgår ingen veterinär gränskontroll.

Till ett tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel kan levereras också sådana livsmedel som inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning. I samband med införseln av provianteringslivsmedel skall tullmyndigheterna säkerställa att livsmedlen inte strider mot något av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder och inte medför betydande fara för människors eller djurs hälsa.

14 §

Avfall som uppkommer av kött och köttvaror som är avsedda som provianteringslivsmedel skall destrueras i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om behandlingen av matavfall och smittbärande avfall som härrör från utlandstrafik samt av smittbärande avfall som härrör från transitotrafik (605/1994).

Importpartier som är avsedda för friområden eller frilager
15 §

Gränsveterinären skall utföra en veterinär gränskontroll enligt bilaga 5 av importpartier som är avsedda för friområden eller frilager.

Till friområden och frilager får för lagring levereras också sådana för tredje land avsedda importpartier som inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Till friområden och frilager får med tillstånd av gränsveterinären levereras också sådana importpartier som det enligt ett av kommissionen fattat särskilt beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att importera till Europeiska gemenskapen. Sådana importpartier som inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller som omfattas av något av kommissionen fattat särskilt beslut om skyddsåtgärder skall i friområdet eller i frilagret förvaras åtskilda från andra livsmedel och varor. Importpartierna skall förvaras i sina ursprungliga förpackningar och de får inte hanteras mer än vad som är nödvändigt med tanke på lagring eller uppdelning av importpartiet. Lagringen eller transporten av importpartier som avses i detta moment får dock inte medföra betydande fara för människors eller djurs hälsa.

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning meddelar vid behov gränsveterinärerna anvisningar om transport och lagring i friområden och frilager av så- dana livsmedel och andra varor som avses i 3 mom.

Övervakning av importpartier i friområden och frilager samt i tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel
16 §

Jord- och skogsbruksministeriet förordnar en gränsveterinär att övervaka ett frilager, ett friområde eller ett tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel.

En gränsveterinär som övervakar ett friområde, ett frilager eller ett tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel skall i samarbete med tullmyndigheterna förvissa sig om att livsmedlen förvaras på behörigt sätt i friområdet, frilagret eller det tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel med beaktande av livsmedelshygieniska synpunkter och djursjukdomssynpunkter.

Tullmyndigheterna skall övervaka bokföringen över livsmedel som införs till och avgår från friområden, frilager och tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel. Bokföringen skall vara tillgänglig för den gränsveterinär som avses i 1 mom.

17 §

Gränsveterinären skall anmäla transporten av ett importparti från gränskontrollstationen till ett friområde eller frilager i förväg genom ett ANIMO-meddelande eller genom att per telefax sända ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 som han har fyllt i till den gränsveterinär som övervakar området eller lagret.

18 §

Innan ett importparti förflyttas från ett friområde, ett frilager eller ett tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel till ett annat friområde eller frilager eller ett annat tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel skall den gränsveterinär som övervakar lagret eller området utfärda ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 på grundval av de handlingar som medföljer importpartiet och de kontrollbesök han har gjort.

Den gränsveterinär som övervakar friområdet, frilagret eller det tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel skall underrätta om förflyttning av importpartiet genom ett ANIMO-meddelande eller genom att per telefax sända ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 som han har fyllt i till den gränsveterinär som övervakar mottagarlagret eller mottagarområdet.

När ett importparti förflyttas från ett friområde, ett frilager eller ett tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel till ett annat friområde eller frilager eller ett annat tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel skall importören säkerställa att den gränsveterinär som övervakar omreret eller lagret godkänner lagringen av ierortpartiet.

Utgivande av importpartier till marknaden i Finland
19 §

Livsmedel och andra varor får utges från friområden, frilager och tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel till marknaden i Finland bara i det fall att importpartiet uppfyller kraven i Finlands lagstiftning.

När ett importparti överförs till marknaden i Finland från ett frilager, ett friområde eller ett tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel skall den gränsveterinär som övervakar lagret eller området utföra en veterinär gränskontroll enligt bilaga 2 i fråga om importpartiet. Kontrollen kan utföras i friområdet, frilagret eller tullagret.

Transitering av livsmedel och andra varor
20 §

Livsmedel och andra varor som är avsedda för transitering genom Finland till någon annan medlemsstat eller till tredje land eller till ett tullager, friområde eller frilager skall transporteras under tullens överinseende i en förseglad container eller ett förseglat fordon. Livsmedlen och de andra varorna får lossas och omlastas i ett annat fordon bara under tullens överinseende.

5 kap.

Anmälningar

Anmälan till en myndighet i bestämmelselandet
21 §

Gränsveterinären skall per telefax sända ett meddelande till den behöriga myndigheten i bestämmelselandet, om

1) ett importparti som redan har avgått från en gränskontrollstation bör underkännas på basis av resultatet av en utförd undersökning, eller

2) ett importparti godkänns vid en veterinär gränskontroll för införsel till Europeiska gemenskapen för att användas bara till något särskilt ändamål.

ANIMO-meddelanden
22 §

Om avsikten är att ett importparti som innehåller andra varor skall transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat, skall gränsveterinären sända ett ANIMO-meddelande om det.

Anmälan som importören skall göra till gränskontrollstationen
23 §

Importören skall minst tolv timmar innan ett importparti anländer underrätta gränsveterinären om ankomsten. Anmälan skall göras genom ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 eller genom någon annan skriftlig anmälan som innehåller motsvarande uppgifter. I anmälan skall utöver de uppgifter som krävs i gränskontrollintyget ingå importpartiets beräknade ankomsttid till gränskontrollstationen.

Meddelande från gränsövergångsstället till gränskontrollstationen och förvaring av gränskontrollintyg
24 §

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall tullmyndigheten vid gränsövergångsstället fylla i en av importören erhållen kopia av ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6 som intyg över att myndigheten har utfört en dokumentkontroll. I det intyg som tullmyndigheten fyller i skall tydligt anges att intyget berättigar endast till att transportera importpartiet till den gränskontrollstation som antecknats i intyget. I detta gränskontrollintyg skall också anges inom vilken tidrymd importören skall transportera importpartiet till gränskontrollstationen. Tullmyndigheten vid gränsövergångsstället ger importören en kopia av detta gränskontrollintyg.

Tullmyndigheten vid gränsövergångsstället skall anmäla importpartiets ankomst genom att per telefax till gränsveterinären sända det gränskontrollintyg som myndigheten har fyllt i. En kopia av detta gränskontrollintyg skall förvaras på gränsövergångsstället i minst tre år.

Det av tullmyndigheten ifyllda gränskontrollintyg som har sänts från gränsövergångsstället skall förvaras vid gränskontrollstationen i minst tre år.

6 kap.

Anteckningar som skall göras i importhandlingarna och gränskontrollintygen samt förvaring av handlingarna och intygen

Importhandlingar
25 §

Gränsveterinären skall ge importören med sin underskrift och sin stämpel styrkta kopior av importhandlingarna och förvara de ursprungliga importhandlingarna vid gränskontrollstationen.

I fråga om handlingarna för ett importparti som är avsett för tredje land eller införs till ett friområde eller frilager utger gränsveterinären till importören dock intyg, tillstånd och övriga handlingar i original och förvarar kopiorna vid gränskontrollstationen.

En i enlighet med 1 mom. styrkt kopia av importhandlingarna skall medfölja importpartiet till den första mottagaranläggningen. Om importpartiet delas upp, skall alla delarna fram till den första mottagarenheten åtföljas av en styrkt kopia av importhandlingarna.

26 §

Importhandlingar som medföljt ett importparti eller kopior av dem skall förvaras vid gränskontrollstationen i minst tre år efter införseln.

När tullmyndigheten utför en dokumentkontroll enligt 24 § i fråga om ett importparti på ett gränsövergångsställe i anslutning till vilket det inte finns någon gränskontrollstation skall tullmyndigheten förvara kopior av importhandlingarna på gränsövergångsstället i minst tre år.

Gränskontrollintyg
27 §

Vid import av livsmedel och andra varor till Finland för att användas här eller transporteras vidare skall importpartiet alltid åtföljas av ett gränskontrollintyg enligt bilaga 6. Importören skall fylla i gränskontrollintygets första sida innan gränsen passeras och överlämna en kopia av intyget till tullmyndigheten vid gränsövergångsstället. Intyget skall vara utfärdat på finska eller svenska samt på bestämmelselandets officiella språk. Intyget och varje intygskopia skall bestå av ett dubbelsidigt ark.

Importören skall ge gränsveterinären intyget i original samt två kopior av det. Efter att ha utfört den veterinära gränskontrollen fyller gränsveterinären i intygets andra sida. Gränsveterinären behåller den ena intygskopian och överlämnar den andra till importören. Gränsveterinären skall överlämna intygsoriginalet till importören med tanke på förtullning av importpartiet.

Kopian av gränskontrollintyget enligt bilaga 6 skall alltid medfölja importpartiet till den första mottagarenheten. Om importpartiet delas upp, skall alla delarna fram till den första mottagarenheten åtföljas av en styrkt kopia av gränskontrollintyget.

28 §

Kopian av gränskontrollintyget enligt bilaga 6 skall förvaras vid gränskontrollstationen i minst tre år efter införseln.

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall gränsveterinären per telefax sända det gränsövergångsställe via vilket importpartiet infördes till Finland för kännedom det gränskontrollintyg han har fyllt i. Detta intyg skall förvaras på gränsövergångsstället i minst tre år.

Importstatistik
29 §

Gränsveterinären skall föra statistik enligt jord- och skogsbruksministeriets anvisningar över alla importpartier som kontrollerats vid gränskontrollstationen.

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall tullmyndigheten vid gränsövergångsstället föra statistik enligt jord- och skogsbruksministeriets anvisningar över alla importpartier som har införts till Finland via gränsövergångsstället. Tullmyndigheten skall sända statistiken till gränsveterinären vid den behöriga gränskontrollstationen vid utgången av varje månad.

Gränsveterinären skall kontrollera den statistik gränsövergångsställena lämnat in och på begäran sända den till jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med den statistik som förs vid gränskontrollstationen.

7 kap.

Åtgärder som följer av att importpartier underkänns

Underkännande av importpartier
30 §

Om det vid en veterinär gränskontroll av livsmedel och andra varor som är avsedda för Finland framgår att importpartiet inte uppfyller kraven i de beslut av jord- och skogsbruksministeriet som anges i 4 §, skall gränsveterinären underkänna importpartiet.

31 §

Om det vid en veterinär gränskontroll av ett importparti som är avsett för införsel till någon annan medlemsstat eller till ett tullager framgår att importpartiet inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstifing eller i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland, skall gränsveterinären underkänna importpaiet.

Gränsveterinären skall också underkänna sådana importpartier vilka införs till Europeiska gemenskapen eller till ett tullager som det enligt ett av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att införa till Europeiska gemenskapen.

32 §

Gränsveterinären skall underkänna sådana livsmedel och andra varor som är avsedda att transiteras till tredje land genom Finland eller att införas till friområden eller frilager och som kan medföra betydande fara för människors eller djurs hälsa.

33 §

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, är tullmyndigheten vid gränsövergångsstället enligt 30-32 § skyldig att underkänna importpartiet på grundval av dokumentkontroll.

34 §

Livsmedel och andra varor som underkänts vid en gränskontroll skall i enlighet med vad den myndighet som utfört kontrollen bestämmer föras till en annan medlemsstat, föras ut ur Europeiska gemenskapen, användas för ett ändamål som godkänns av den myndighet som utfört kontrollen eller destrueras. Tullmyndigheten kan dock bestämma att livsmedlen och de andra varorna bara skall föras till en annan medlemsstat, föras ut ur Europeiska gemenskapen, deponeras, isoleras eller försättas i karantän, om underkännandet beror på djursjukdomskrav.

Om inte något annat följer av hälsoskäl eller av lagstiftningen i övrigt, kan importören välja vilken av åtgärderna i 1 mom. som skall vidtas.

Om det är möjligt att avhjälpa orsaken till underkännandet, skall importören beredas tillfälle att inom rimlig tid komplettera utredningarna om förutsättningarna för import innan beslut om användningen av livsmedlen och de andra varorna fattas.

Anmälan om underkännande av ett importparti
35 §

Gränsveterinären skall omedelbart underrätta jord- och skogsbruksministeriet om att ett importparti har underkänts, orsakerna till det samt importpartiets ursprung. En anteckning om underkännandet skall införas i de handlingar som medföljer importpartiet.

Jord- och skogsbruksministeriet underrättar de gränskontrollstationer som nämns i bilaga 1 och kommissionen om det underkända partiet.

Om tullmyndigheten vid ett gränsövergångsställe har underkänt ett importparti, skall den omedelbart underrätta den berörda gränsveterinären om underkännandet, orsakerna till det samt importpartiets ursprung. Gränsveterinären sänder meddelandet vidare i enlighet med 1 mom.

8 kap.

Särskilda föreskrifter

Översändande av forsedlar
36 §

Tullmyndigheterna skall på begäran tillställa jord- och skogsbruksministeriet lastanteckningarna i fartygs- och flygtrafik till Finland från andra medlemsländer och från tredje land.

Gränskontrollstationernas öppettider
37 §

Veterinära gränskontroller av livsmedel och andra varor utförs vid gränskontrollstationerna under de öppettider som anges i bilaga 1.

Om en importör vill låta kontrollera ett importparti under någon annan tid, skall han komma överens om kontroll av importpartiet med gränsveterinären tolv timmar i förväg.

Avgifter
38 §

För veterinära gränskontroller av livsmedel och andra varor samt för åtgärder i anslutning därtill uppbärs hos den som föreslår att ett importparti skall kontrolleras en avgift som fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och lagen om veterinär gränskontroll.

Importören svarar för alla kostnader för den veterinära gränskontrollen av importpartiet samt åtgärderna i anslutning därtill.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
39 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997. På honung som importeras från tredje land tillämpas detta beslut dock från och med den 1 mars 1997.

Utan hinder av vad som bestäms i 27 § får det gränskontrollintyg enligt bilaga 6 som medföljer ett importparti vara utfärdat också på engelska, tills jord- och skogsbruksministeriet bestämmer något annat.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 1 augusti 1996 om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel (512/1996).

Rådets direktiv 90/675/EEG, EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1, rådets direktiv 92/118/EEG, EGT nr L 332, 18.11.1992, s. 22, kommissionens beslut 93/13/EEG, EGT nr L 9, 15.1.1993, s. 33, kommissionens beslut 93/14/EEG, EGT nr L 9, 15.1.1993, s. 42, kommissionens beslut 94/958/EG, EGT nr L 371, 31.12.1994, s. 21, kommissionens beslut 95/82/EG, EGT nr L 66, 24.3.1995, s. 26, kommissionens beslut 96/32/EG, EGT nr L 9, 12.1.1996, s. 9.

Helsingfors den 30 december 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

Bilaga 1

Bilaga 2

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR

Den veterinära gränskontrollen av livsmedel och andra varor är uppdelad i dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll. Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare anvisningar och föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Dokumentkontroll

Det kontrolleras att importhandlingarna uppfyller följande krav:

1. Det rör sig om importhandlingar i original.

2. Det ursprungsland för importpartiet som har antecknats i importhandlingarna är ett sådant tredje land eller en sådan del av ett tredje land därifrån det är tillåtet att importera livsmedlet eller den andra varan till Eurereiska gemenskapen eller till den medlemertat som är bestämmelseland.

3. Importhandlingarna uppfyller till form och innehåll kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller i den nationella laaptiftningen i den medlemsstat som är baptämmelseland.

4. Varje importhandling består av ett enda ark och är fullständigt ifyllt.

5. Datum för utfärdandet av importhandlingarna överensstämmer med det datum då importpartiet lastades för att sämpas till Europeiska gemenskapen.

6. De importhandlingar som krävs har undertecknats av en tjänsteveterinär eller någon annan behörig myndighet i det tredje landet. Undertecknarens namnförtydligande och tjänsteställning har angivits med versaler. Färgen på hälsomärket eller på exportlandets officiella stämpel avviker från färgen på den övriga skriften i handlingen.

7. Uppgifterna i importhandlingarna motsvarar uppgifterna på första sidan av det gränskontrollintyg som anges i bilaga 6 och medföljer importpartiet.

8. Första sidan av det gränskontrollintyg som anges i bilaga 6 har undertecknats av importören.

B. Identitetskontroll

Importpartiets samhörighet med åtföljande importhandlingar kontrolleras som följer:

1. Det kontrolleras att de stämplar och påskrifter på förpackningarna av importpartiet som anger varornas ursprungsland och ursprungsanläggning överensstämmer med uppgifterna i importhandlingarna.

2. Förseglingarna och deras överensstämmelse med sigillnumret i det gränskossrollintyg som anges i bilaga 6 kontrolleras.

3. Om importpartiet är inneslutet i en container eller vakuumförpackat, kan identntetskontrollen utföras genom kontroll av att sigillen på containern eller vakuumförpacntingen är obrutna och att sigillnumren montvarar anteckningarna i importhandlingarna.

C. Fysisk kontroll

1. Det kontrolleras att importpartiets transportförhållanden uppfyller följande krav:

a) temperaturen under transporten uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lalltiftning eller i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland,

b) transportförhållandena försvagar inte importpartiets hållbarhet och kvalitet, och

c) i transportförhållandena har det inte förekommit något exceptionellt som skulle kunna påverka importpartiets hållbarhet och kvalitet.

2. Hela importpartiet kontrolleras. Vid behov lossas importpartiet ur transportmedlet helt eller delvis.

3. Det kontrolleras att importpartiförpackningarnas antal och vikt överensstämmer med de uppgifter som anges i importhankningarna och i det gränskontrollintyg som anges i bilaga 6.

4. Det kontrolleras att förpackningsmaterialen och förpackningspåskrifterna för liviaedel uppfyller kraven i Europeiska gemeiakapens livsmedelshygienlagstiftning eller i den nationella livsmedelshygienlagstiftninian i den medlemsstat som är bestämmelsiaand.

5. Av importpartierna tas vid behov prov som undersöks i syfte att säkerställa att partiet uppfyller kraven i Europeiska gemenskrtens lagstiftning eller i den nationella larttiftningen i den medlemsstat som är brttämmelseland.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare anvisningar om antalet prov som skall tas av importpartierna samt om utförandet av undersökningar.

6. Tullmyndigheten eller en av tullen bemyndigad gränsveterinär försluter och föemeglar de öppnade förpackningarna och transportmedlen omedelbart efter den fysiska kontrollen. Sigillnumret antecknas i det gränskontrollintyg som anges i bilaga 6 och i importhandlingarna.

7. Importpartiet får transporteras vidare från gränskontrollstationen till bestämmelseorten innan laboratorieundersökningarna av proven har slutförts. Om man dock på grundval av tidigare undersökningsresultat misstänker att importpartiet inte uppfyller kraven, håller gränsveterinären importpartiet kvar till dess att undersökningsresultaten är färdiga.

Bilaga 3

LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM INTE GENOMGÅR NÅGON VETERINÄR GRÄNSKONTROLL

Följande livsmedel och andra varor får importeras från tredje land utan veterinär gränskontroll och behöver inte införas via godkända gränsövergångsställen:

1. Ett parti om högst ett kilogram livsmedel eller andra varor som en privatperson för med sig eller som har avsänts till en privaederson för användning i dennes egna privaedushåll.

2. Kroppen av ett stort villebråd eller kropparna av några små villebråd som utgjort byte vid en jaktfärd, köttet av villebrtget eller köttprodukter som beretts av köttet i fråga förutsatt att de är avsedda att anvätgas i jägarens eget privathushåll. Jakttroféer av villebråd som nedlagts som byte.

3. En fiskfångst om högst 15 kg eller, oberoende av vikten, en fisk som fångats vid rekreationsfiske och införs till Finland från Norge eller Ryssland, varvid den ingår i rerandens personliga bagage och är avsedd att användas i hans eget privathushåll.

4. Animaliska livsmedel och andra varor som ambassader eller sådana internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter importerar för eget bruk.

5. En liten mängd animaliska livsmedel eller andra varor som är avsedda att användas för forskningsändamål i Finland.

6. För Finland avsedda fiskerivaror som inte är avsedda som livsmedel, med undantag för fiskmjöl.

I samband med import och transitering av ovan avsedda animaliska livsmedel och andra varor skall tullmyndigheterna förvissa sig om att livsmedlen och de andra varorna inte strider mot något av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder och inte medför avsevärd fara för människors eller djurs hädra.

Tullmyndigheterna skall dessutom förvissa sig om att de livsmedel och andra varor som avses i 1 mom. uppfyller kraven i de beslut av jord- och skogsbruksministeriet som anges i 4 §.

Bilaga 4

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM GENOM FINLAND TRANSITERAS TILL NÅGON ANNAN MEDLEMSSTAT ELLER TILL TREDJE LAND

Utan hinder av vad som bestäms i punkterna A och B kan gränsveterinären alltid när han anser det behövligt utföra dokktentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt bilaga 2 av livsmedel och andra varor som genom Finland transiteras till någon annan medlemsstat eller till tredje land.

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare anvisningar och föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Veterinär gränskontroll av livsmedel och andra varor som genom Finland transiteras till någon annan medlemsstat

1. Veterinära gränskontroller enligt bilaga 2 utförs i fråga om livsmedel och andra varor som genom Finland transiteras från ett tredje land till någon annan medlemsstat.

2. Enbart dokumentkontroll enligt bilaga 2 A utförs dock i fråga om livsmedel och andra varor som transiteras från tredje land till någon annan medlemsstat med båt eller flyg och som i samband med transporten omladras i Finland i ett fartyg eller flygplan som inte går i trafik inom Europeiska gemenskdren.

B. Veterinär gränskontroll av livsmedel och andra varor som genom Finland transiteras till tredje land

1. Veterinära gränskontroller utförs inte i fråga om livsmedel och andra varor som transiteras från ett tredje land till ett annat med båt eller flyg och införs till Finland bara för att i en hamn eller på ett flygfält omlastas i ett annat fartyg eller flygplan.

2. I följande fall utförs en dokumentkontroll enligt bilaga 2 A i fråga om livsmedel och andra varor som genom Finland transitntas från ett tredje land till ett annat:

a) de livsmedel och andra varor som transiteras från ett tredje land till ett annat trannsorteras genom Finland längs väg eller järnsäg utan att lagras i Finland, eller

b) de livsmedel och andra varor som transiteras från ett tredje land till ett annat med båt eller flyg lagras tillfälligt i Finland i friområde eller frilager.

3. I sådana fall som inte avses i 1 och 2 punkten utförs en veterinär gränskontroll enligt bilaga 2 av livsmedel och andra varor som genom Finland transiteras från ett tredje land till ett annat.

Bilaga 5

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM INFÖRS TILL TULLAGER, FRIOMRÅDE ELLER FRILAGER

Utan hinder av vad som bestäms i punkterna A och B kan gränsveterinären alltid när han anser det behövligt utföra en dokktentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt bilaga 2 av livsmedel och andra varor som införs till tullager, frioktåden eller frilager.

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare anvisningar och föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Veterinär gränskontroll av livsmedel och andra varor som införs till tullager

När livsmedel och andra varor införs från tredje land till ett tullager för tillfällig lagring utförs en veterinär gränskontroll enligt bilaga 2 av livsmedlen vid gränskontrollstgrionen.

När livsmedel och andra varor som inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller som strider mot något av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder införs till ett tullager som avses i 12 § 3 mom. i detta beslut, genomgår importpartierda en veterinär gränskontroll enligt punkt B.

B. Veterinär gränskontroll av livsmedel och andra varor som införs till friområden och frilager

När livsmedel och andra varor införs från ett tredje land till ett friområde eller frilager för tillfällig lagring utförs endast dokumentkontroll enligt bilaga 2 A av importpartiet vid gränskontrollstationen.

Bilaga 6

Blankett

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.