1224/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ändring av kärnenergiförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i kärnenergiförordningen av den 12 februari 1988 (161/1988) 99 §,

ändras 102 § 1 mom. och bilaga A till förordningen, sådan bilaga A lyder i förordningen 473/1996, samt

fogas till förordningen en ny 7 b § och till 55 d §, sådan den lyder i förordning 473/1996, ett nytt 3 mom. som följer:

Definitioner
7 b §

De fall som avses i 6 a § 2 mom. 1 punkten kärnenergilagen är sådana där till utlandet för forskningsändamål levereras eller har levererats kärnavfall som behövs för att uppfylla säkerhetskravet enligt 6 § eller ombesörjningsskyldigheten enligt 9 § 3 mom. eller där kärnavfall som behövs för att genomföra åtgärder som behövs för att hindra en spridning av kärnvapen, levereras eller har levererats till utlandet för forskningsändamål.

I de fall som avses i 1 mom. skall kärnavfallsmängden motsvara den kärnavfallsmängd som behövs i den undersökningsmetod som används. Den avfallsmängd som skall levereras för undersökning skall vara så ringa, att den inte har någon väsentlig betydelse med tanke på den avfallshanteringsskyldiges ombesörjningsskyldighet

De fall som avses i 6 a § 2 mom. 2 punkten kärnenergilagen är sådana där det med tanke på säkerheten, betydande ekonomiska eller andra tungt vägande skäl är motiverat att använt kärnbränsle, som uppkommer i samband med driften av en forskningsreaktor i Finland, hanteras, lagras och slutföktaras på ett sätt som är avsett att bli bestktnde någon annanstans än i Finland.

55 d §

En ansökan om tillstånd till utförsel skall dessutom innehålla en utredning om att det är fråga om ett sådant fall som avses i 7 b § 1 eller 3 mom.

102 §

Innan statens kärnavfallshanteringsfond i enlighet med 52 § 2 mom. kärnenergilagen överför medel till statsverket eller i enlighet med 3 mom. i nämnde paragraf lånar medel till staten, skall från dem särskiljas de medel som behövs för skötseln av fondens förvaltning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Rådets beslut 96/613/GUSP; EGT nr L 278, 30.10.1996, s. 1

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Bilaga A

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.