1219/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ändring av familjepensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i familjepensionsförordningen av den 4 juli 1969 (449/1969) 3 a §, sådan den lyder i förordning 640/1979, samt

ändras 2 §, sådan den lyder i förordning 539/1990, som följer:

2 §

I ansökan som gäller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp skall utredas förvärvs- och övriga inkomster samt egendom. I ansökan som gäller barnpensionens kompletteringsbelopp bör de uppgifter som behövs för uträkningen av kompletteringsbeloppet framläggas. Barnpensionens kompletteringsbelopp kan justeras utan ansökan sedan pensionstagaren har beretts tillfälle att bli hörd i ärendet.

En efterlevande make som åtnjuter efterlevandepension skall till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla om ingående av äktenskap. En mottagare av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp skall dessutom anmäla ändringar som skett i fråga om den ekonomiska ställningen.

Den efterlevande maken eller någon annan person som vårdar barnet skall hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla om ett barn, som åtnjuter barnpension, har getts som adoptivbarn eller om vårdnaden av ett sådant barn har övergått till en annan person. Barnet eller dess vårdnadshavare skall även göra en anmälan då studier eller yrkesutbildning, som avses i 8 § 1 mom. eller 20 § 1 mom. familjepensionslagen, upphör. Barnet eller dess vårdnadshavare skall dessutom anmäla de ändringar som inverkar på barnpensionens kompletteringsbelopp.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.