1216/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om frontmannapension

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/1977) 3 § 1 mom. och 5 a §, sådana de lyder, 3 § 1 mom. i förordning 427/1982 och 5 a § i förordning 643/1979, samt

ändras 5 §, sådan den lyder i förordning 681/1986, som följer:

5 §

Angående betalning av förmåner som avses i lagen om frontmannapension gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 6 kap. folkpensionsförordningen om utbetalning av folkpension. Fronttillägget och extra fronttillägget betalas till folkpensionstagare i samband med folkpensionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.