1214/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956) 23 a, 40, 42-44, 48 a och 49 §, 51 § 2 mom. samt 52 och 60 §,

av dessa lagrum 23 a § sådan den lyder i förordning 494/1988, 40 § sådan den lyder i förordning 639/1979, 43 och 44 § sådana de lyder i förordning 94/1962, 48 a § sådan den lyder i förordning 1597/1993, 49 § sådan den lyder i förordning 885/1982, 51 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 654/1974 och 52 § sådan den lyder i nämnda förordning 654/1974 och 1597/1993, samt

ändras 46 §, 48 § 4 punkten, 51 § 1 mom., 53 a § 3 punkten, 53 b § 1 mom., 54 § 1, 2 och 5 mom. och 64 §,

av dessa lagrum 46 § och 48 § 4 punkten sådana de lyder i förordning 1405/1994, 51 § 1 mom. och 54 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 885/1982, 53 a § 3 punkten sådan den lyder i förordning 110/1985, 53 b § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 1405/1994, 54 § 2 och 5 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 494/1988 och 64 § så- dan den lyder i förordning 859/1989, som följer:

46 §

Ersättning som avses i 30 a § 6 mom. folkpensionslagen är till en lagstadgad förmån anslutna mentillägg och hjälplöshetstillägg samt motsvarande ersättningar enligt tidigare lagar och förmåner som betalas ut av andra länder, dock inte ersättningar som har betalats i ett för allt eller kapitaliserats.

48 §

I ansökan om folkpension skall utredas


4) uppgifter som är nödvändiga för bestämmande av årsinkomsten.

51 §

Utöver vad som bestäms i 48 och 50 §, är den som ansöker om pension skyldig att till pensionsanstalten lämna även övriga för ansökningens avgörande nödvändiga uppgifter och avskrifter av handlingar.


53 a §

Mottagare av arbetslöshetspension är skyldig att meddela folkpensionsanstaltens lokaldyrå


3) om vägran att ta emot av arbetskraftsmyndigheterna åt honom anvisat i 22 c § 2 mom. 3 punkten avsett arbete, som fortgår minst en månad.

53 b §

En utomlands bosatt pensionstagare är skyldig att meddela pensionsanstaltens lokalbyrå

1) om han byter medborgarskap, och

2) om förändring sker i fråga om hans bosättningsland och adress.


54 §

En mottagare av folkpension skall till pensionsanstaltens lokalbyrå anmäla ingående av äktenskap, makes död och upplösning av äktenskap samt sådan ändring beträffande årsinkomsten som inverkar på pensionen.

En mottagare av folkpension och vårdbidrag är skyldig att göra anmälan till pensionsanstaltens lokalbyrå då de blivit intagna för anstaltsvård.


En mottagare av vårdbidrag är skyldig att göra anmälan till pensionsanstaltens lokalbyrå om väsentlig förbättring av sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga samt om väsentlig minskning av sitt hjälpbehov eller sina särskilda kostnader. Likaså är en mottagare av vårdbidrag skyldig att göra anmälan till folkpensionsanstalten om att den i 30 a § 1 mom. folkpensionslagen avsedda pensionen har upphört.


64 §

En pensionstagare, vars pension med stöd av 43 § folkpensionslagen betalas till kommunen, samkommunen eller vårdinrättningen för vårdtiden för ersättande av vårdavgiften, skall för personligt bruk lämnas medel så som bestäms i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.