1213/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om temporär ändring av 5 och 5 b §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 5 b §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 22 december 1989 och den 30 december 1991 (1255/89 och 1714/91), samt

fogas temporärt till 5 § ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 30 december 1991 som följer:

5 §

Vad 1 mom. stadgar om ersättning för sjukvård tillämpas på motsvarande sätt på tandsjukdomar, om det är fråga om vård som är nödvändig för botande av någon annan sjukdom än en tandsjukdom eller om tandvård som är nödvändig på grund av strålbehandling eller behandling med cytostatika. I 5 b § stadgas om ersättning för tandvård såsom sjukvård.


5 b §

Såsom sjukvård ersätts, utöver vad 5 § 2 mom. stadgar, för försäkrade som är födda 1956 och därefter

1) undersökning och behandling av mun och tänder som utförs av en tandläkare enligt den systematiska tandvårdens principer, med undantag för regleringsvård samt protetiska åtgärder och tandtekniska kostnader,

2) av tandläkare föreskrivna laboratorie- och röntgenundersökningar som utförts i en inrättning som avses i 5 § 1 mom.,

3) av tandläkare ordinerade läkemedel, och

4) sådana resekostnader för tandläkare, den som fått behörig yrkesutbildning eller försäkrad, som ansluter sig till tandvård enligt 1-3 punkten.

Till försäkrade födda 1955 eller tidigare betalas ersättning för av läkare utförd undersökning av mun och tänder och profylaktisk vård högst vart tredje år så som närmare bestäms genom förordning.

Vad denna lag i övrigt stadgar om ersättning för sjukvård har motsvarande tillämpning på tandvård som avses i 1 och 2 mom., om inte något annat stadgas nedan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1999. Lagens 5 b § 2 mom. träder dock i kraft den 1 oktober 1997. Genom förordning kan stadgas närmare om rätten att 1997 få ersättning med stöd av 5 b § 2 mom.

RP 173/1996
ShUB 34/1996
RSv 213/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.