1206/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 9 och 22 §§ lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 1 mom. och 22 § 1 och 3 mom. lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81),

av dessa lagrum 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 27 mars 1991 (628/91), 22 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1989 (1307/89) och 22 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 22 januari 1988 (40/88), som följer:

9 §

Om sökande av ersättning, ersättningsskyldighet, ersättning, handläggning av ersättningsärenden, förande av ersättningstagares talan, underställning av olycksfallsförsäkringsanstaltens beslut, deltagande i kostnaderna för olycksfallsnämndens verksamhet, sökande av ändring i olycksfallsförsäkringsanstaltens beslut och i debitering av försäkringspremie, olycksfallsförsäkringsanstaltens regressrätt samt delgivningsskyldighet gäller, om inte något annat följer av denna lag, vad som föreskrivs i lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/91). Vad dessa lagar föreskriver om arbetstagare och försäkringsanstalt tillämpas på motsvarande sätt på lantbruksföretagare och lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt. I ärenden som avses i denna lag tillämpas dock inte 30 b § och 41 b § 2 mom. och 4-6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring.


22 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar dessutom 16 §, 18 § 1 mom. och 19 § lagen om pension för arbetstagare, 16 och 17 §§ lagen om pension för lantbruksföretagare samt 30 a, 37, 56 a, 61 a, 63, 64, 64 a, 64 b, 65 a och 65 b §§ lagen om olycksfallsförsäkring. Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt är skyldig att delta i den verksamhet som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund enligt 30 a § lagen om olycksfallsförsäkring bedriver samt i kostnaderna för denna verksamhet till den del som dessa ansluter sig till verkställigheten av denna lag. Ministeriet fastställer de grunder enligt vilka ovan nämnda kostnader skall kalkyleras.


Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt skall föra och publicera statistik över arbetsskador som avses i denna lag och över ersättningar som utbetalas för dem. Anstalten skall tillställa Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund uppgifter som behövs för statistikföringen enligt 64 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring, och tillställa statistikcentralen de uppgifter som behövs för statistikföring enligt 64 § 3 mom. i nämnda lag. Ministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av detta moment.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/1996
ShUB 39/1996
RSv 235/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.