1194/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/96) 37 § 2 mom., 39 § 2 mom. och 51 § samt

fogas till 50 § ett nytt 2 mom. och till 60 § ett nytt 3 mom. som följer:

37 §
Besiktningsveterinären och gränsveterinären

Gränsveterinären övervakar att denna lag samt med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser följs på gränsövergångsstället, på utreseplatsen och inom området för en veterinär gränskontrollstation.

39 §
Inspektion

Polisen får inspektera djurtransporter också utan misstanke. Samma rätt att inspektera djurtransporter har besiktningsveterinärer inom ett slakteri- eller slaktplatsområde och gränsveterinärer på ett gränsövergångsställe, på en utreseplats och inom ett område för en veterinär gränskontrollstation.


50 §
Handräckning

Dessutom är tullverket på gränsveterinärens begäran skyldigt att ge gränsveterinären handräckning vid utförandet av uppgifter som följer av denna lag samt av stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

51 §
Besvär

Beslut som länsstyrelsen, kommunalveterinären, den tjänsteinnehavare som utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen, besiktningsveterinären, gränsveterinären och polisen har fattat med stöd av denna lag får överklagas hos länsrätten så som förvaltningsprocesslagen (586/96) stadgar.

Besvär över beslut som fattas med stöd av denna lag skall behandlas i brådskande ordning.

60 §
Ersättningar

Utan hinder av 1 och 2 mom. iakttas lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) i fråga om avgift för sådan inspektion enligt 29 § 2 mom. som utförts av gränsveterinären på ett gränsövergångsställe eller på en veterinär gränskontrollstation samt i fråga om ersättning till den som utfört inspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.