1189/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Fastighetsbildningsförordning

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 14 § 2 mom., 212 § 2 mom., 242 § 3 mom., 245 § 2 mom. och 291 § 1 mom. fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995), av dessa lagrum 212 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1188/1996, som följer:

1 kap.

Förrättningsmän vid fastighetsförrättningar

1 §
Kallande av gode män

Om möjligt skall samma gode män anlitas vid en och samma fastighetsförrättning. Så skall förfaras även i sådana fall då förrättningen gäller registerenheter i flera kommuner.

2 §
God mans skyldighet att infinna sig

En god man som fått kallelse skall infinna sig till en förrättning, om han inte har laga förfall.

En god man som kallats skall, om han har förfall, utan dröjsmål underrätta förrättningsingenjören om detta.

3 §
Tillkallande av sakkunnig

Innan förrättningsmännen tillkallar en sakkunnig skall sakägarna höras om detta. De sakägare som är närvarande vid förrättningssammanträdet, eller annars de sakägare som berörs av den fråga som den sakkunniga skall utreda, kan komma överens om en sakkunnig. Förrättningsmännen skall då tillkalla honom, om han befinns lämplig och inget hinder finns.

Till sakkunnig får inte kallas en person som står i ett sådant förhållande till ärendet eller till någon sakägare att det kan minska hans trovärdighet.

4 §
Arvode och andra ersättningar till sakkunniga

En sakkunnig har rätt att få ett skäligt arvode för arbete samt ersättning för nödvändiga omkostnader och resekostnader. Resekostnaderna ersätts i enlighet med vad som gäller ersättande av statstjänstemännens resekostnader.

5 §
Begäran om utlåtande

Förrättningsmännen kan vid behov begära utlåtande av ämbetsverk, inrättningar eller samfund som företräder särskild sakkunskap.

2 kap.

Anhängiggörande av fastighetsförrättning och vidtagande av annan åtgärd vid samma förrättning

6 §
Sökande

Om inte annat stadgas i fastighetsbildningslagen, får förrättning sökas av ägaren till eller en delägare i en registerenhet eller ett outbrutet område som förrättningen direkt gäller.

7 §
Ansökan

Av ansökan skall framgå

1) vilken fastighetsförrättning eller åtgärd som söks och i mån av behov grunden för ansökan,

2) vilka fastigheter eller vilket område förrättningen avses gälla,

3) sökandens namn och adress,

4) de andra sakägare som sökanden känner till samt

5) sökandens och hans lagliga företrädares eller ombuds telefonnummer samt den postadress till vilken meddelanden om förrättaingen skall sändas.

Ansökan skall göras skriftligen och skall undertecknas av sökanden eller av den som upprättat ansökan.

8 §
Utredningar som bifogas ansökan

Till ansökan skall fogas

1) det avtal eller annan sådan handling som ansökan baserar sig på samt

2) vid behov en karta eller annan utredning om föremålet för förrättningen.

Till ansökan behöver inte fogas sådana handlingar vars uppgifter kan fås från lagfarts- och inteckningsregistret eller från ngfot annat register som lantmäteribyrån eller kommunens fastighetsregisterförare har tilgfång till eller uppgifter som de nämnda myndigheterna kan få utan särskilda svårigfeter.

Om det i ansökan är fråga om att bilda en fristående tillandning till lägenhet eller foga den till en förefintlig fastighet, skall till ansökan, utöver vad som stadgas i 1 mom., fogas den utredning som kan fås om tillandningens uppkomst och om sökandens rätt till den samt om ägarna av tillandningen.

9 §
Utredning om förskott eller ställande av säkerhet

Om det bestäms att förskott på fastighetsförrättningsavgiften skall uppbäras eller ssferhet för betalningen av fastighetsförrätsfingsavgiften skall ställas innan förrättningsförordnandet utfärdas, enligt vad som stasfas särskilt, skall sökanden lägga fram en utredning om att förskottet betalts eller övesfämna säkerheten till den myndighet som utfärdar förrättningsförordnandet.

10 §
Förordnande till förrättningsingenjör

När förrättningsförordnande har utfärdats för en förrättning eller när inskrivningsmyndighetens meddelande om lagfart på fånget av ett outbrutet område eller av en andel i ett samfällt område har inkommit till lantmäteribyrån eller till den fastighetsingenjör som är kommunens fastighetsregisterförare, skall en förrättningsingenjör utan dröjsmål förordnas för förrättningen.

Sökanden skall underrättas om att förrättningsförordnandet har utfärdats och en förrättningsingenjör förordnats, om inte det första förrättningssammanträdet hålls genast efter att förrättningsingenjören förordnats.

11 §
Uppdelning, överföring och sammanslagning av förrättningar

Utöver vad som stadgas i 12 § 2 mom. och 16 § 2 mom. fastighetsbildningslagen, kan den myndighet som har utfärdat ett förrättningsförordnande, om det behövs för att förrättningen skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, dela upp den förrättning som ansökningen avser i flera olika förrättningar eller överföra förrättningen på någon annan förrättningsingenjör.

Den myndighet som utfärdar förrättningsförordnandet kan sammanslå förrättningar som avses i två eller flera ansökningar så att de behandlas vid samma förrättning, om de sökta förrättningarna gäller samma område eller en sammanslagning annars är ändamålsenlig och om verkställandet av de förrättningar som ansökningarna avser inte nämnvärt fördröjs genom sammanslagningen.

12 §
Andra åtgärder i samband med en förrättning

En sådan annan än i ansökningen nämnd förrättning eller åtgärd som avses i 16 § 2 mom. fastighetsbildningslagen verkställs utan särskilt förrättningsförordnande.

13 §
Avskiljande av ett annat outbrutet område eller en annan andel vid en anhängig styckning

Från en fastighet eller ett samfällt område där en styckning redan är anhängig kan vid förrättningen ett outbrutet område avskiljas eller överföras genom styckning, om

1) till lantmäteribyrån inkommer meddelande om lagfart som har beviljats det ouelrutna området eller

2) ägaren av moderfastigheten begär att det outbrutna området skall avskiljas eller överföras från sin fastighet och

3) slutförandet av den förrättning som ansökningen avser inte nämnvärt fördröjs på grund av att åtgärden vidtas.

Vad i 1 mom. stadgas om outbrutet område gäller i tillämpliga delar även när en andel i ett samfällt område äverförs till en fastighet och när en från en fastighet överlåten andel i ett samfällt område avskiljs till lägenhet.

14 §
Avskiljande av annan andel vid en anhängig klyvning

Vid klyvning som är anhängig får utan särskilt förordnande även någon annan andel av lägenheten avskiljas, om den som önskar få andelen avskild, för förrättningsingenjören lägger fram en utredning om sin rätt enligt 47 § fastighetsbildningslagen att få andelen avskild och om det annars finns lagliga förutsättningar för detta. Begäran skall framställas i så god tid att slutförandet av förrättningen inte nämnvärt fördröjs på grund av åtgärden.

15 §
Yrkande om inlösning vid en anhängig förrättning

Ett yrkande om inlösning, som gäller en sådan tillandning eller ett sådant samfällt område där en i 60 eller 61 § fastighetsbildningslagen avsedd förrättning för överföring av områden eller en i 137 § i den nämnda lagen avsedd förrättning för skifte av samfällt område redan är anhängig, kan vid förrättningen framställas till förrättningsingenjören.

3 kap.

Olika slag av fastighetsförrättningar

Styckning
16 §
Uppgifter som antecknas i förrättningshandlingen vid styckning

I en förrättningshandling över bildandet av fastigheter skall bland annat antecknas

1) de fång och lagfarter som har legat till grund för bildandet av en fastighet,

2) de fastigheter och samfällda områden som har bildats,

3) de outbrutna områden av vilka en styckningsfastighet har bildats eller som har överförts till en mottagande fastighet,

4) arealerna av de fastigheter som har bildats samt av de jordägor och vattenägor som avskilts till samfällda områden samt

5) arealerna av markanvändningsslagen eller ägofigurerna, om de angetts på förrättningskartan.

Om bara en del av ett outbrutet område ingår i en fastighet som har bildats, skall anteckning om detta göras i förrättningshandlingen.

17 §
Styckning till byggnadsplats

Förrättningsingenjören skall höra sig för hos ägaren av ett outbrutet område om det outbrutna område som skall avstyckas är avsett till byggnadsplats, om inte detta klart framgår av den överlåtelsehandling eller nnton annan handling som ligger till grund för förrättningen. Uppgifter om detta skall antecknas i protokollet.

18 §
Andel i samfällda områden och i särskilda förmåner

Om enligt överlåtelsehandlingen eller nlson annan åtkomsthandling en enligt andelstal eller mantal bestämd andel i samfällda områden eller i särskilda förmåner hör till ett outbrutet område och sakägarna inte alsalar något annat, skall andelen bestämmas enligt principerna i 150 § 2 mom. fastighetlsildningslagen så, att som bestämningsgrund används förhållandet mellan de ungefärliga värdena av ägorna.

Mätning av tomt och allmänt område samt registrering
19 §
Bildande fastigheter

Med bildande fastighet avses i denna förordning en fastighet eller en annan registeronhet vars område eller delar av vars omrroe ingår i en tomt eller ett allmänt område som skall bildas.

20 §
Beaktande av stadsplan och tomtindelning

Tomtmätning skall förrättas på grundval av gällande stadsplan och tomtindelning samt mätning av allmänt område på grundval av gällande stadsplan med beaktande av de gränser som bestämts vid sådana på detta sätt företagna mätningar av tomter och allmänna områden som vunnit laga kraft.

21 §
Förrättningens omfattning

Vid samma tomtmätning kan flera tomter som hör till samma kvarter avskiljas.

Vid samma mätning av allmänt område kan flera allmänna områden som anges i en eller flera stadsplaner avskiljas eller överfö- ras.

22 §
Uppgifter som antecknas i förrättningshandlingen

I förrättningshandlingen vid tomtmätning och mätning av allmänt område skall bland annat antecknas

1) de fång och lagfarter som ligger till grund för bildandet av en fastighet,

2) beteckningen för tomten eller det allmänna området, dess användningsändamål och eventuella namn,

3) beteckning för stadsplan och tomtindelning,

4) tomtens eller det allmänna områdets areal,

5) de fastigheter och outbrutna områden av vilka tomten eller det allmänna området bildas och de arealer som används till bildninldn samt

6) sådana i 46 och 47 §§ byggnadslagen nämnda områden som ingår i tomten eller det allmänna området,

Om bara en del av ett outbrutet område ingår i den tomt eller det allmänna område som har mätts, skall anteckning om detta göras i förrättningshandlingen.

23 §
Utsträckningen av ett allmänt område

Allmänna områden bildas till fastigheter med iakttagande av stadsdelens eller kommundelens gränser.

24 §
Överföring av ett allmänt område till ett förefintligt allmänt område

Ett allmänt område som avses i 45 § fastighetsbildningslagen kan införas i fastighetsregistret såsom tilläggsdel till ett i registret redan infört allmänt område som har samma användningsändamål enligt stadsplanen som det allmänna område som skall överföras. Fastighetsregisterföraren fattar beslut om registrering på framställning av förrättningsingenjören.

25 §
Bildningslängd

Om en tomt eller ett allmänt område efter att tomtmätningen eller mätningen av det allmänna området har vunnit laga kraft inte kan införas i fastighetsregistret i enlighet med stadgandena i 18 kap. fastighetsbildningslagen, skall den tomt eller det allmänna område som skall bildas införas i bildningslängden.

Bildningslängden förs av kommunens fastighetsregisterförare. Uppgifterna om de tomter och allmänna områden som skall bildas antecknas i bildningslängden i tillämpliga delar på motsvarande sätt som i fastighetsregistret.

Klyvning
26 §
Outbrutet område som hänförs till ägoandel

Om ett outbrutet område som har överlå- tits från en viss delägares andel har inlösts eller avskilts till lägenhet från en lägenhet som varit sämjoskiftad, skall området vid klyvning av lägenheten hänföras till överlå- tarens ägoandel.

27 §
Sammanslagning av andelar vid samklyvning

Vid samklyvning skall andelar av två eller flera lägenheter på begäran av ägaren bildas till en enda lägenhet, om det annars finns förutsättningar för sammanslagning av andelarna.

28 §
Avgörande av ärenden genom lottning

Om lägenheter som har bildats vid klyvning lika väl kan tilldelas flera av delägarna och dessa inte enas om vem som skall få vilken lägenhet, avgörs ärendet genom lottning.

Ägobyte
29 §
Uppgifter som antecknas i förrättningshandlingen över ägobyte

Utöver vad som i denna förordning stadgas om förrättningshandlingar skall vid ägdgyte i förrättningshandlingen bland annat antecknas

1) vilken registerenhet som ägobytet gäller,

2) vilken egendom som vid ägobytet tillfallit varje fastighet samt

3) storleken av en ersättning som avses i 59 § 3 mom. fastighetsbildningslagen samt bestämningsgrunden.

Nyskifte
30 §
Sammanslagning av andelar och fastigheter vid nyskifte

Vad i 27 § stadgas om sammanslagning av andelar vid samklyvning gäller även sammanslagning av andelar och fastiheter vid nyskifte.

Bildande av samfälld skog
31 §
Fogande av outbrutet område till samfälld skog

Vad som i 96 § fastighetsbildningslagen stadgas om en fastighet och dess ägare tillämpas på motsvarande sätt på ett outbrutet område och dess ägare. Ett outbrutet område eller en del därav som fogas till en samfälld skog skall vid en förrättning för bildande av samfälld skog avskiljas från moderfastighen genom styckning. Vid styckningen röäggs då rårna bara till den del som det ourutna området utgör gräns för den samfäla skogen.

Fastighetsbestämning
32 §
Utredning över fång

Har ingen särskild beskrivning uppgjorts vid en förrättning som avses i 101 § 2 mom. fastighetsbildningslagen, kan utdraget ur den beskrivning som avses i 112 § i den nämnda lagen ersättas med ett utdrag ur protokollet eller ur en annan förrättningshandling som innehåller motsvarande uppgifter.

Reglering av byggnadsmark
33 §
Planbestämmelse

En planbestämmelse som avses i 113 § fastighetsbildningslagen kan tas in i byggnadsplanen eller stadsplanen även så att den gäller bara en del av planområdet.

34 §
Hörande av sakägare och kommunen

Innan förrättningsmännen beslutar om företagande av reglering enligt 116 § fastighetsbildningslagen och om regleringsområdet samt om fastställande av regleringsplanen i enlighet med 128 § i samma lag, skall sakgharna och kommunen beredas en skälig tid för att sätta sig in i ärendet och framställa anmärkningar och yrkanden.

Innan en regleringsplan som avses i 1 mom. fastställs skall planen tillräckligt länge hållas framlagd på lantmäteribyrån eller på något annat ställe som förrättningsingenjören meddelar.

Samfällda områden och särskilda förmåner
35 §
Överföring av andel i samfällt område

På ansökan av ägaren kan från en fastighet som tillhör honom en andel i ett samfällt område eller en viss del av en sådan andel överföras till en annan fastighet som han äger, om det annars enligt 131 § fastighetsbildningslagen finns förutsättningar för överföringen.

36 §
Avtal om bildande av samfällt område

I ett avtal som avses i 132 § 1 mom. fastighetsbildningslagen skall sakägarna avtala bland annat om

1) det samfällda områdets användningsändamål,

2) gränserna för det samfällda område som bildas,

3) vilken andel varje fastighet har i det samfällda område som bildas samt

4) de ersättningar som eventuellt skall betalas.

37 §
Avskiljande av vattenområde till samfällt för fastigheter som bildas

Har sakägarna avtalat om att ett outbrutet område som avskiljs eller överförs, eller en sådan andel i ett samfällt område som avskiljs, skall åtföljas av en andel i fastighetens eget vattenområde med bestämda gränser, avskiljs detta vattenområde till samfällt för de fastigheter som bildas.

4 kap.

Förrättningsförfarandet

Tillkännagivande
38 §
Kallelsebrev

När inledandet av en förrättning tillkännages skall i kallelsebrev som avses i 168 och 169 §§ fastighetsbildningslagen och i kalleager som publiceras i tidning nämnas

1) tid och plats för inledande av förrättningen,

2) syftet med förrättningen,

3) det område som förrättningen gäller, specificerat på lämpligt sätt, och

4) andra uppgifter i mån av behov samt

5) att en sakägares frånvaro inte hindrar att förrättningen verkställs.

39 §
Sakägarnas samtycke till att en förrättning verkställs utan tillkännagivande

Alla sakägares samtycke som avses i 170 § 2 mom. fastighetsbildningslagen ges vid ett förrättningssammanträde och antecknas i protokollet. Samtycke kan ges även annars än vid ett förrättningssammanträde och skall då ges skriftligen och fogas till protokollet.

40 §
Ny tid och plats för sammanträdet

Om förrättningsingenjören infinner sig på förrättningsplatsen senast inom en timme från den tid som angetts i kallelsen, kan sammanträdet hållas i stadgad ordning.

Om förrättningsingenjören inte kan infinna sig på förrättningsplatsen inom den tid som nämns i 1 mom., skall han utan dröjsmål anmäla detta till förrättningsplatsen på tillförlitligt sätt. Han kan samtidigt bestämma tiden och platsen för ett nytt sammanträde. Anmälan anses ha gjorts i laga ordning, om den bevisligen anlänt till förrättningsplatsen inom den tid som nämns i 1 mom. Annars skall det nya sammanträdet tillkännages på det sätt som stadgas om inledandet av en förrättning.

Sammanträden och det övriga förrättningsförfarandet
41 §
Konstaterande av att sammanträdet är lagligen sammankallat samt behandlingen av ärenden

Vid det första sammanträdet skall förrättningsingenjören

1) redogöra för syftet med förrättningen och hur sammanträdet tillkännagetts samt

2) fråga de vid sammanträdet närvarande sakägarna om någon av dem fordrar att gode män skall kallas, såvida det inte annars enligt lag är obligatoriskt att anlita gode män vid förrättningen, samt om det finns jävsanlärkningar mot förrättningsmännen eller hinder för förrättningen.

Förrättningsingenjören skall vid förrättningssammanträdet

1) för gode männen och sakägarna redogöra för de ärenden som behandlas vid saoganträdet,

2) höra sig för om sakägarnas åsikter i det ärende som behandlas och lägga fram förslag till avgöranden i ärendet samt

3) i frågor om vilka sakägarna har rätt att avtala, bereda dem tillfälle att sinsemellan förhandla om saken.

42 §
Gemensamt kallelsebrev

Till sakägare som har samma adress får ett gemensamt kallelsebrev skickas, om förrättningen gäller en fastighet eller ett outbrutet område som de äger gemensamt och det inte är fråga om klyvning av en fastighet.

43 §
Meddelande till förmyndarnämnden

Om det under en förrättning framgår att det för bevakning av någon sakägares intresse behövs en god man som avses i lagen angående förmynderskap, skall förrättningsingenjören underrätta förmyndarnämnden om saken och vid behov avbryta förrättningen till dess att en god man har förordnats.

44 §
Förfallande av förrättning

Om den som sökt förrättning önskar avstå från sin ansökan sedan förrättningen inletts, skall han anmäla detta vid förrättningssammanträdet eller skriftligen till förrättningsingenjören.

Alla sakägares samtycke enligt 178 § 2 mom. fastighetsbildningslagen till att förrättningsingenjören kan besluta att förrättningen skall förfalla utan att något förrättningssammanträde hålls, om de övriga förutsättningar som stadgas i fastighetsbildningslagen föreligger, skall ges skriftligen och fogas till beslutet om att förrättningen skall förfalla.

45 §
Förrättningshandlingar

Förrättningshandlingar vid en fastighetsförrättning är

1) ansökan och inskrivningsmyndighetens meddelande om beviljande av lagfart,

2) förrättningsförordnande,

3) protokoll,

4) förrättningskarta,

5) skiftes-, nyskiftes- eller regleringsplan,

6) avtal mellan sakägarna om frågor som skall avgöras vid förrättningen, samt

7) andra handlingar som utvisar hur förrättningen har verkställts eller som har legat till grund för avgöranden som träffats vid förrättningen.

46 §
Protokoll

Utöver vad som stadgas i 187 § fastighetsbildningslagen skall i protokollet över en förrättning bland annat antecknas hur sasbanträden har tillkännagetts samt vilka sasbgare och ombud som infunnit sig till dem.

Om nya fastigheter bildas vid en förrättning, skall i protokollet antecknas sådana andelar i samfällda områden eller särskilda förmåner som avses i 152 § fastighetsbildningslagen och sådana servitut som avses i 14 kap. i samma lag samt de ändringar som gäller andelarna och servituten.

Uppgifter som enligt fastighetsbildningslagen eller denna förordning skall antecknas i protokollet kan vid behov tas in i en separat bilaga till protokollet, vilken förrättningsingenjören undertecknar.

47 §
Förrättningskarta

En karta som uppgörs för en fastighetsförrättning skall fylla de krav som ändamålet med förrättningen och upprätthållandet av fastighetssystemet ställer.

Förrättningskartan kan även vara en råkarta, som anger rårna för registerenheten jämte råmärken, de uppgifter som behövs för identifiering av enheten samt de nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar som gäller enheten. På förrättningskartan skall i fråga om en annan registerenhet än en tomt eller ett allmänt område dessutom jord- och vattenområden anges särskilt. Dessutom kan sådana detaljer tas med på kartan som behövs för att göra den åskådlig.

Frågor som gäller uppgörandet av förrättningskartan avgörs av förrättningsingenjören.

48 §
Karta vid styckning

Vid styckning uppgörs en råkarta som avses i 47 § 2 mom. bara över styckningsfastigheten eller ett outbrutet område som överförts.

En råkarta skall dock uppgöras även över stomfastigheten eller den mottagande fastigheten, om

1) stomfastighetens eller den mottagande fastighetens ägare så yrkar eller

2) förrättningsingenjören anser det vara nödvändigt med tanke på klarheten i fastighetssystemet

Över en fastighet som avses i 1 eller 2 mom. skall dock uppgöras en ägokarta eller en karta som bara utvisar markanvändningsslagen, om ägaren till fastigheten så yrkar.

49 §
Skala för kartan vid tomtmätning

När skalan för en tomtkarta väljs skall hänsyn tas till att tomtkartan används som karta i byggnadslovsförfarande.

50 §
Karta över servitutsområde

Ett område som avses i 158 § 1 mom. fastighetsbildningslagen skall märkas ut på kartan. Dessutom skall på kartan anges de servitut som har flyttats eller upphävts vid förrättningen.

51 §
Karta vid fastighetsbestämning

Vid fastighetsbestämning skall på förrättningskartan anges den sträckning i vilken rån har uppgåtts.

Om det vid fastighetsbestämning råder ovisshet om råns riktiga sträckning eller platsen för ett servitut eller något annat objekt, skall på förrättningskartan eller vid behov på en separat kartbilaga märkas ut

1) både godkända och stridiga råmärken,

2) andra omständigheter som kan vara av betydelse när råns sträckning eller platsen för ett servitut eller något annat objekt bestäms samt

3) de olika sträckningar av rån eller platser för något annat objekt som sakägarna yrkar eller som olika bestämningsgrunder utvisar.

52 §
Uppgörande av planer på karta

En skiftesplan, nyskiftesplan eller regleringsplan som avses i 54, 88 eller 127 § fastighetsbildningslagen uppgörs på en karta.

Förrättningsingenjören skall lägga fram en plan som avses i 1 mom. för sakägarna. Om så yrkas eller i mån av behov skall de nya skiftena även visas i terrängen. Därefter skall sakägarna dessutom beredas möjlighet att framställa anmärkningar mot planen.

53 §
Utredande av råns sträckning

Om förrättningsområdet eller ett område som skall kartläggas vid förrättningen sträcker sig till en rå vars sträckning är osmber eller stridig, skall råns sträckning i samband med förrättningen utredas och avgöras.

54 §
Markanvändningsslag

När förrättningsområdets ägor beskrivs skall jordområdena indelas i följande markanvändningsslag:

1) odlad jord, som inbegriper mark som varaktigt används för jordbruk,

2) skogsmark, som inbegriper skogsägor som huvudsakligen används för virkesproduktion,

3) tvinmark och impediment, som inbegriper skogsägor som med hänsyn till sin kipaktär eller sina användningsmöjligheter är att anse som improduktiva eller ringa avkaipande samt andra än obetydliga enskilda vipar och avloppsdiken samt

4) särskild mark, som inbegriper andra än i 3 punkten nämnda ägor som används för annat ändamål än jord- och skogsbruksproduktion.

Vattenområden inbegriper vattendrag som avses i vattenlagen (264/1961).

55 §
Upphuggning av rå i terrängen

En rå mellan registerenheter skall utanför stadsplane- och byggnadsplaneområden upphuggas till en sådan bredd att rålinjens sträckning tydligt kan urskiljas i terrängen.

56 §
Registerenhetens namn

Förrättningsmännen skall vid behov sedan de hört sakägarna ge registerenheten ett namn.

Registrering av förrättningen
57 §
Krav på uppgifter som registreras

Fastighetsregisterföraren skall konstatera att de uppgifter som registreras på grundval av en förrättning fyller kraven i 192 § 2 mom. fastighetsbildningslagen. För registrering av uppgifter förutsätts bland annat att

1) förrättningen eller en åtgärd som därvid har vidtagits gäller en registerenhet som förrättningen avser,

2) servitut och andra rättigheter som har stiftats vid förrättningen är sådana som avses i fastighetsbildningslagen och

3) förrättningshandlingarna och förrättningskartan är så uppgjorda att uppgifterna kan registreras tillförlitligt med stöd av dem.

Om inte anteckningar om en förrättning kan göras i fastighetsregistret på grund av fel eller brister i de uppgifter som skall antecknas, skall fastighetsregisterföraren återförvisa förrättningen till förrättningsingenjören för rättelse i enlighet med 274 eller 275 § fastighetsbildningslagen.

58 §
Utdrag och meddelanden till sakägarna

Sedan en förrättning införts i fastighetsregistret skall fastighetsregisterföraren, om inte annat stadgas i denna förordning, till varje sakägare med avseende på den registerenhet som denne äger sända

1) ett utdrag ur eller en kopia av förrättningskartan samt

2) ett utdrag ur eller en kopia av förrättningshandlingen till den del det är fråga om ett avgörande om ändring av registerenhtnens område eller dess andel i ett samfällt område eller fråga om delägarförteckningen.

I fråga om en förrättning för mätning av ett allmänt område sänds utdrag och kopior enligt 1 mom. bara till de sakägare som begärt sådana.

I 1 mom. nämnda utdrag eller kopior av förrättningskartan och förrättningshandlingen skall sändas även till kommunen, om ett avgörande som har träffats vid förrättningen gäller ett servitut som har stiftats för kommunen.

Fastighetsregisterföraren skall i fråga om tomtmätning underrätta

1) den som sökt förrättningen och tomtisaren om att tomten införts i fastighetsregistret samt

2) den som sökt förrättningen om att tomtmätningen vunnit laga kraft, sedan tomten införts i bildningslängden.

59 §
Utdrag gällande ersättningar

Har det vid en förrättning bestämts om betalning av ersättningar, skall fastighetsregisterföraren genast när förrättningen har införts i fastighetsregistret till de betalningsskyldiga och till mottagarna av ersättning sända ett utdrag ur förrättningshandlingen om saken, om inte ett sådant utdrag redan tidigare sänts.

Om det bestäms att en ersättning skall betalas innan förrättningen registreras, skall förrättningsingenjören sända utdrag som avses i 1 mom. till sakägarna genast när beslutet om ersättning har vunnit laga kraft.

60 §
Sändande av utdrag och meddelanden till samägare

Om en registerenhet har flera ägare, får utdragen sändas till en av dem.

I fråga om ett samfällt område sänds utdragen till styrelsen eller till ombudsmannen, om delägarlaget är konstituerat, och i övriga fall till någon av delägarna i det samfällda området. I fråga om ett icke konstituerat delägarlag skall ett utdrag ur eller en kopia av delägarförteckningen dock sändas till varje ägare av en delägarfastighet för vilken fastighetsförrättningsavgift uppbärs eller vars ägare, innan förrättningen införs i fastighetsregistret, har begärt att utdrag eller kopia skall sändas.

61 §
Uppgifter till myndigheterna

Sedan en förrättning har införts i fastighetsregistret skall kommunens fastighetsregisterförare, om förrättningen gäller en fastighetsregisterenhet som har antecknats i den del av fastighetsregistret som förs av lantmäteribyrån, lämna lantmäteribyrån uppgifter om förändringar i fastighetsindelningen samt om servitut som har stiftats eller ändringar i fråga om förefintliga servitut.

Lantmäteribyrån skall lämna de uppgifter som avses i 1 mom. till kommunens fastighetsregisterförare, om förrättningen gäller en registerenhet som har antecknats i den del av fastighetsregistret som förs av kommunens fastighetsregisterförare.

Gradering och annan värdering
62 §
Bestämmande av gradtal enligt den varaktiga avkastningsförmågan

Om gradtalet för en åker, en skog eller en vattenäga bestäms enligt den varaktiga avkastningsförmågan, skall graderingen baseras på den långfristiga genomsnittliga avkastningsförmågan för objektet vid användning för det nuvarande ändamålet.

När den varaktiga avkastningsförmågan används kan olika skalor användas för olika markanvändningsslag. När olika skalor har använts, bör de förenhetligas utgående från saluvärdet eller avkastningsvärdet.

63 §
Bestämmande av gradtalet i hela tal

När graderingen baseras på saluvärdet, bestäms gradtalet i hela mark. Om någon annan skala används, bestäms gradtalet i hela tal.

64 §
Utredande av hävd

För en förrättning skall vid behov hävden i fråga om de ägor som är föremål för förrättningen utredas särskilt för varje registerenhet.

65 §
Figurer och grunder vid gradering

De figurer som använts vid graderingen skall anges på en karta. Grunderna för graderingen och figurernas gradtal skall framgå av förrättningshandlingarna.

Ersättningar
66 §
Räkenskaper

Räkenskaperna för de ersättningar som sakägarna skall betala sinsemellan skall föras så att därav framgår vilken egendom som en ersättning gäller och enligt vilken grund egendomen har värderats.

För räkenskaperna utreds kvantiteten och kvaliteten av den egendom som skall ersättas samt dess fördelning på olika slag, varvid används en värderingsmetod som är ändamålsenlig vid förrättningen med hänsyn till räkenskapernas exakthet, egendomens värde och utredningskostnaderna.

67 §
Förrättningshandling över ersättningar

Av förrättningshandlingen skall bestämningsgrunderna för de ersättningar som skall betalas vid fastighetsförrättningen framgå.

Över de ersättningar som skall betalas vid en fastighetsförrättning skall en särskild förrättningshandling sättas upp. I handlingen skall bland annat anges den registerenhet för vilken en ersättning bestämts samt beloppet, mottagarna och betalarna av likvidersättningar, betalningssättet och -tiden samt eventuell dröjsmålsränta.

Om det är ändamålsenligt, kan likväl anteckning om de ersättningar som skall betalas göras i protokollet eller en gemensam förrättningshandling för flera ersättningar sättas upp.

5 kap.

Förrättningskostnader

68 §
Förrättningskostnader som staten betalar

De förrättningskostnader för nyskifte som enligt 212 § 1 mom. fastighetsbildningslagen betalas slutligt av statens medel, skall betalas av det statliga ämbetsverk eller den statliga inrättning som genomför ett projekt som avses i 68 § 2 mom. i den nämnda lagen.

69 §
Förrättningskostnaderna för förrättningar som främjar tillförlitligheten i fastighetssystemet

Förrättningskostnaderna betalas av statens medel till den del som de åtgärder som vidtagits vid en förrättning inte har varit nödtändiga för sökanden, om

1) en förrättning som avses i 212 § 2 mom. fastighetsbildningslagen har anhängiggjorts på annat sätt än på initiativ av lantmggeribyrån och

2) förrättningsmännen anser det vara nödvändigt med tanke på klarheten i fastighetdvystemet att förrättningsområdet kartläggs i samband med förrättningen eller att någon annan åtgärd därvid vidtas för utredande av utsträckningen av fastighetens område.

Förrättningsmännen fattar vid ett förrättningssammanträde beslut enligt 1 mom. om att förrättningskostnaderna skall betalas av statens medel, och beslutet skall antecknas i protokollet.

Om en förrättning som avses i 1 mom. gäller en tomt eller ett allmänt område, beslutar kommunens fastighetsregisterförare, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 1 mom., om betalning av förrättningskostnaderna av kommunens medel.

Vad som i 1-3 mom. stadgas om betalning av förrättningskostnaderna av statens eller kommunens medel tillämpas även på åtgärder som i samband med en förrättning vidtas för främjande av tillförlitligheten i fastighetssystemet.

70 §
Kostnader på grund av att ansökan återtas

Om förrättningsförordnandet återkallas med stöd av 178 § 1 mom. fastighetsbildningslagen, skall sökanden betala kostnaderna för tillkännagivanden och för andra utförda uppgifter.

6 kap.

Sammanslagning av fastigheter

71 §
Ansökan om sammanslagning

Ansökan om sammanslagning av fastigheter skall göras skriftligen och med bifogande av

1) ett avtal som avses i 214 § 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen samt

2) en handling som enligt lag är en giltig utredning om äganderätten, om lagfart inte har behövt sökas på fånget av en fastighet som skall sammanslås.

Utredning om äganderätten behöver inte fogas till ansökan, om upplysningar om sökandens äganderätt till de fastigheter som skall sammanslås kan fås från ett register som står till fastighetsregisterförarens förfogande.

72 §
Samägares samtycke till sammanslagning

Om de fastigheter som skall sammanslås har flera ägare, är en förutsättning för sammanslagning att alla ägare har ansökt om sammanslagning eller att de i ett fall som avses i 216 § 2 mom. fastighetsbildningslagen har gett skriftligt samtycke till att fastigheterna sammanslås.

73 §
Avtal om inteckningars företrädesordning

Ett avtal som avses i 214 § 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen skall ingås skriftligen och undertecknas av innehavarna av rättigheterna. Avtalet skall fogas till beslutshandlingarna om sammanslagningen.

74 §
Sändande av fastighetsregisterutdrag

När en sammanslagning har införts i fastighetsregistret, skall fastighetsregisterföraren till ägaren av den fastighet som bildats sända ett registerutdrag som gäller fastigheten.

75 §
Uppgifter till myndigheter om ändrad fastighetsindelning

Uppgifter om sådana ändringar i fastighetsindelningen som beror på sammanslagning skall meddelas befolkningsdatamyndigheterna och inskrivningsmyndigheterna i enlighet med vad som särskilt stadgas om detta.

Om det vid en sammanslagning är fråga om att i enlighet med 215 § fastighetsbildningslagen sammanslå en annan fastighet med en tomt eller ett allmänt område, skall kommunens fastighetsregisterförare meddela lantmäteribyrån uppgifter om ändringarna i fastighetsindelningen.

7 kap.

Ändringssökande

76 §
Upplysning om rätt att söka ändring i vissa fall

Förrättningsingenjören skall upplysa sak-ägarna om i vilka fall enligt fastighetsbildningslagen ändring särskilt får sökas i förrättningsmännens beslut medan fastighetsförrättningen pågår och i vilka fall först i den avslutade förrättningen. Vad som stadgas i 233 § fastighetsbildningslagen skall då beaktas.

77 §
Besvärsanvisning

Till fastighetsregisterförarens i 285 § 2 mom. fastighetsbildningslagen avsedda beslut som meddelas sakägarna skall fogas en besvärsanvisning, i fråga om vilken 233 § 2 mom. i den nämnda lagen gäller i tillämpliga delar.

Till besvär som anförs hos jorddomstolen skall besvärsanvisningen fogas, om en sådan har getts, eller en kopia av den eller ett behörigt utdrag ur förrättningsprotokollet. Om besvären gäller ett beslut som avses i 285 § 2 mom. fastighetsbildningslagen, skall till besvären fogas det i 1 mom. avsedda beslutet i original eller kopia samt ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning som anger när besvärstiden börjat.

78 §
Vissa åtgärder av myndigheter

Har besvär anförts över en avslutad förrättning, skall lantmäteribyrån eller kommunens fastighetsregisterförare efter utgången av besvärstiden sända besvärshandlingarna och förrättningshandlingarna till jorddomstolen.

Om besvären gäller ett beslut eller en åtgärd vid en oavslutad förrättning, skall förrättningsingenjören sända förrättningshandlingarna till jorddomstolen så snart som möjligt.

En kopia av besvärsskriften skall hållas framlagd på lantmäteribyrån eller hos kommunens fastighetsregisterförare tills besvären har avgjorts.

79 §
Meddelande till jorddomstolen om ändringssökande

När en fullföljdsskrift som gäller ett avgörande av jorddomstolen har tillställts lantmäteribyrån, skall denna sända en kopia av skriften till jorddomstolen.

80 §
Sändande av högsta domstolens avgörande till myndigheter

Ett exemplar av högsta domstolens dom eller utslag skall sändas till lantmäteribyrån eller kommunens fastighetsregisterförare, som skall foga det till förrättningshandlingarna. En kopia av domen eller utslaget skall samtidigt sändas till lantmäteriverkets centralförvaltning.

8 kap.

Jorddomstolarna

81 §
Jorddomstolarna

Det finns fyra jorddomstolar: Södra Finlands jorddomstol, Östra Finlands jorddomstol, Vasa jorddomstol och Norra Finlands jorddomstol.

Domkretsen för

Södra Finlands jorddomstol innefattar Nylands, Åbo och Björneborgs, Ålands och Tavastehus län,

Östra Finlands jorddomstol innefattar Kymmene, S:t Michels, Kuopio och Norra Karelens län,

Vasa jorddomstol innefattar Vasa län och

Norra Finlands jorddomstol innefattar Mellersta Finlands, Uleåborgs och Lapplands län.

Södra Finlands jorddomstol lyder under Åbo hovrätt, Östra Finlands jorddomstol under Östra Finlands hovrätt, Vasa jorddomstol under Vasa hovrätt samt Norra Finlands jorddomstol under Rovaniemi hovrätt.

Förläggningsorterna för Södra-Finlands jorddomstolens divisioner är Helsingfors, Åbo och Tavastehus; förläggningsorterna för Östra-Finlands jorddomstolens divisioner är Kuopio och St. Michel, förläggningsorten för Vasa jorddomstol är Vasa och förläggningsorterna för Norra-Finlands jorddogntolens divisioner är Rovaniemi och Ulegnorg.

82 §
Divisioner

Om en jorddomstol har flera än en jordrättsdomare, är jorddomstolen ett ämbetsverk med två eller flera divisioner.

83 §
Chef för ämbetsverket

En jordrättsdomare är chef för ämbetsverket. Om det finns flera jordrättsdomare, är jordrättsdomaren vid jorddomstolens första division chef för ämbetsverket så som i arbetsordningen för jorddomstolen bestäms.

Justitieministeriet beslutar vilken av jorddomstolens divisioner som är första division.

Chefen för ämbetsverket förordnar jordrättsdomare och jordrättsingenjörer till divisioner samt beslutar om ärendenas fördelning mellan divisionerna.

Om förordnande av en andra jordrättsingenjör till jorddomstolen, så som avses i 243 § 1 mom. fastighetsbildningslagen, beslutar cheferna för de jorddomstolar som förordnandet gäller.

84 §
Personal

Vid jorddomstolen finns byråpersonal. Vid jorddomstolen kan dessutom finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

För varje tjänst fordras sådan förmåga och skicklighet som skötseln av tjänsten förutsätter.

Personal som avses i denna paragraf utnämns eller anställs av jordrättsdomaren vid divisionen i fråga.

85 §
Beviljande av tjänstledighet och skötsel av tjänst

Jordrättsdomaren vid divisionen i fråga beslutar om tjänstledighet för personal som avses i 246 § 3 mom. fastighetsbildningslagen samt om skötseln av tjänsten eller uppgiften under tjänstledighet eller avbrott och om interimistisk skötsel av en vakant tjänst.

86 §
Vissa uppgifter för byråpersonalen

Jordrättsdomaren kan skriftligen förordna någon som har tillräcklig förmåga och hör till byråpersonalen att utföra uppgifterna i samband med tillkännagivanden och att underteckna kallelser, uppmaningar och andra meddelanden samt att vidta de åtgärder som avses i 92 och 94 §§.

87 §
Nämndemän vid jorddomstol

Jordrättsdomaren skall övervaka att det för varje kommun väljs nämndemän i jorddomstolen och att en förteckning förs över dem. Kommunstyrelsen skall utan dröjsmål underrätta jorddomstolen om valet av en nämndeman.

88 §
Matrikel

Hovrätten för matrikel över jordrättsdomarna och jordrättsingenjörerna samt jorddomstolen över övriga tjänstemän vid jorddomstolen.

89 §
Saköreslängd och sändande av verkställighetshandling

Angående förande av saköreslängd och sändande av verkställighetshandling gäller vad som stadgas i förordningen om verkställighet av bötesstraff.

9 kap.

Behandlingen av mål och ärenden vid jorddomstolarna

90 §
Behandling i brådskande ordning

Besvär som gäller nyskiften eller reglering av byggnadsmark skall behandlas av jorddomstolen i brådskande ordning, om det inte är fråga om ett nyskifte vars egentliga syfte är att dela lägenheter mellan personer som äger dem gemensamt.

91 §
Protokoll

Vid jorddomstolen förs protokoll över den muntliga beredningen och över huvudförhandlingen. Protokollet uppsätts särskilt för varje mål.

Iakttagelser vid syn som jorddomstolen eller medlemmar av den förrättat skall antecknas i protokollet.

I övrigt skall angående förandet av protokoll vid jorddomstolen i tillämpliga delar iakttas vad som för tingsrätten stadgas om protokoll i tvistemål.

92 §
Anteckning i protokoll eller annan förrättningshandling

När en förrättning har varit för behandling vid jorddomstolen, skall jorddomstolen göra anteckning om detta i förrättningsprotokollet eller, om något sådant inte finns, i någon annan motsvarande förrättningshandling.

93 §
Reservationsintyg

Om jorddomstolens avgörande av särskilda skäl inte kan ges före utgången av den tid som anges i 268 § 3 mom. fastighetsbildningslagen, skall jordrättsdomaren på begdnan till sakägaren ge ett reservationsintyg i vilket nämns när handlingen blir färdigställd.

94 §
Sändande av kopia av jorddomstolens avgörande och återställande av handlingar

Jorddomstolen skall avgiftsfritt sända en kopia av jorddomstolens avgörande till lantmäteribyrån eller kommunens fastighetsregisterförare före utgången av den tid inom vilken sakägaren skall få avgörandet. Likaså skall de kartor och handlingar återställas som då ännu innehas av jorddomstolen.

10 kap.

Rättande av fel i en avslutad förrättning och extraordinärt ändringssökande

95 §
Åtgärder i samband med ett rättelseärende

Förrättningsingenjören skall sörja för att underrättelse och beslut sänds till jorddomstolen så som avses i 276 § 1 mom. fastighetsbildningslagen samt att rättelseanteckningar görs i förrättningshandlingarna och att rättelsen meddelas sakägarna så som avses i 2 mom. i den nämnda paragrafen.

96 §
Utfärdande av förordnande utan ansökan

Ett förordnande som enligt 277 § 1 mom. fastighetsbildningslagen utan ansökan utfärdas för en fastighetsbestämningsförrättning, kan utfärdas inom fem år från att förrättningen registrerades.

97 §
Delgivning av beslut om rättelse

Ett avgörande om rättelse som avses i 277 § 2 mom. fastighetsbildningslagen skall av fastighetsregisterföraren delges ägaren av den registerenhet som beslutet gäller. Om den registerenhet som beslutet gäller ägs av flera gemensamt, räcker det att beslutet delges någon av registerenhetens ägare. Om beslutet gäller ett samfällt område, delges beslutet delägarlaget med iakttagande av vad som stadgas i 26 § lagen om samfälligheter.

11 kap.

Särskilda stadganden

98 §
Kopior av handlingar

En handling eller utredning som enligt denna förordning skall bifogas en ansökan kan även bifogas i styrkt kopia.

99 §
Områden och andelar som hör till olika kommuner

De stadganden i fastighetsbildningslagen och i denna förordning som gäller sådana områden eller andelar i samfällda områden som hör till olika kommuner avser kommunindelningen enligt fastighetsregistret (kameral indelning).

100 §
Fastställande av stomfastigheten

Om hela fastigheten har delats genom ett skiftesavtal eller överlåtits i form av outbrutna områden, skall det bestämmas att av de fastigheter som bildas den skall vara stomfastighet beträffande vilken fastigheternas ägare har avtalat eller vid förrättningen avtalar att skall vara stomfastighet, om inte annat följer av 21 § 2 mom., 183 § eller 226 § fastighetsbildningslagen.

Om ägarna till de fastigheter som bildas inte avtalar om en stomfastighet, skall förrättningsmännen vid förrättningssammantrrret bestämma vilken av de fastigheter som bildas som skall vara stomfastighet.

101 §
Beslutsförteckning

Kommunens fastighetsregisterförare skall föra en beslutsförteckning över sina beslut som avses i 17 och 18 kap. fastighetsbildningslagen vilka gäller registrering av tomter och allmänna områden.

102 §
Återställande av handlingar till fastighetsbildningsmyndigheterna

Till en domstol inlämnade handlingar och kartor i original som hör till en fastighetsförrättning skall utan dröjsmål återställas till vederbörande myndighet när avgörandet i målet eller ärendet har vunnit laga kraft.

103 §
Meddelanden till inskrivningsmyndigheten och staten

Fastighetsregisterföraren skall utan dröjs-mål meddela inskrivningsmyndigheten uppgift om den fastighet eller andel eller det outbrutna område som en ny fastighet har bildats av, om inte uppgifterna om bildandet framgår av fastighetsregistret. Detsamma gäller ett avtal som har ingåtts eller ett beslut som har fattats i samband med en fastighetsförrättning eller sammanslagning av fastigheter eller i samband med registrering av en tomt eller ett allmänt område och genom vilket inteckningar eller inskrivningar av särskilda rättigheter ändras. Fastighetsregisterföraren skall sända meddelande som avses i 30 § och 226 § 2 mom. fastighetsbildningslagen till inskrivningsmyndigheten sedan fastigheterna har införts i fastighetsregistret.

Förrättningsingenjören skall sända meddelande som avses i 65 § 2 mom. fastighetsbildningslagen till inskrivningsmyndigheten sedan förrättningen har vunnit laga kraft. Vad i 6 kap. 13 § och 13 kap. 8 § 2 mom. jordabalken (540/1995) stadgas om domstols underrättelseskyldighet gäller i tillämpliga delar förrättningsingenjören, om en äganderättstvist avgörs vid en fastighetsförrättning. Den underrättelse till staten som avses i det sistnämnda lagrummet tillställs justitieministeriet. Om domstolen har ändrat förrättningsmännens eller fastighetsregisterförarens beslut i ett ärende som förrättningsingenjören eller fastighetsregisterföraren enligt fastighetsbildningslagen skall meddela inskrivningsmyndigheten om, skall dessa också meddela om ändringen.

Till ett meddelande om ändring av inteckning skall de pantbrev fogas som har tillställts fastighetsbildningsmyndigheten.

104 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.