1182/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern

upphävs i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/1959) 26 §, sådan den lyder i förordning 686/1968, samt

ändras 2 a §, 5 § 1 mom., 15 §, 22 § 2 mom., 30 § 2-4 mom., 39 § 2 och 3 mom., 40 § 2 mom., 41 § 2 mom., 95 § 3 och 4 mom., 116 § 2 och 3 mom., 117 §, 118 § 2 mom., 145 b och 145 c §§, 145 d § 2 mom., 147 § 1 mom. och 150 § 5 mom.,

av dessa lagrum 2 a §, 5 § 1 mom., 15 §, 41 § 2 mom., 118 § 2 mom. och 150 § 5 mom.

sådana de lyder i förordning 697/1990, 22 § 2 mom. och 30 § 2-4 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 686/1968, 39 § 3 mom. och 116 § 3 mom., sådana de lyder i förordning 689/1986, 40 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 673/1966, 95 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 930/1989, 117 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 673/1966, 145 b och 145 c §§ samt 145 d § 2 mom. sådana de lyder i förordning 628/1969 och 147 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 471/1985, som följer:

2 a §

De uppgifter om vilka stadgas i 5 § 2 mom., 29 § 3 mom., 32 §, 38 a § 1 mom., 124 a § 3 mom. och 132 § 1 mom. byggnadslagen (370/1958) hör till vederbörande ministerium för följande kommuners del: Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Åbo, Nådendal, Reso, Tammerfors, Kouvola, S:t Michel, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Vasa, Uleåborg och Rovaniemi. För övriga kommuners del sköts de nämnda uppgifterna av den regionala miljöcentralen.

5 §

Vederbörande ministerium och den regionala miljöcentralen skall vid behov förutom kommunen även höra grannkommunen innan undantag enligt 5 § 2 mom. eller 132 § 1 mom. byggnadslagen medges. På motsvarande sätt skall kommunen vid behov höra grannkommunen innan undantag enligt 5 a § eller 132 § 2 mom. byggnadslagen medges. Om en ansökan som skall behandlas vid ministeriet eller vid den regionala miljöcentralen har inlämnats till kommunen, skall denna tillställa den myndighet som beviljar undantag ansökan och kommunens utlåtande i ärendet.


15 §

Ett beslut om godkännande av byggnadsordning skall bringas till allmän kännedom i den ordning som kommunala tillkännagivande offentliggörs i kommunen. I tillkännagivandet skall även nämnas var byggnadsordningen finns framlagd och var den kan fås. Kommunen skall vidare utan dröjsmål sända fullmäktiges beslut om godkännande av byggnadsordningen samt den godkända byggnadsordningen till den regionala miljöcentralen för kännedom. Byggnadsordningen skall dessutom sändas till lantmäteribyrån för kännedom.

22 §

En samkommun skall sända den fastställda regionplanen till den regionala miljöcentralen, lantmäteribyrån, de samkommuner som sköter regionplanläggningen i de områden som gränsar till regionplaneområdet, kommunerna och byggnadsnämnderna inom regionplaneområdet, de centrala ämbetsverk som saken gäller, inrikesministeriets avdelning för regional utveckling samt vid behov även andra myndigheter.


30 §

Fastställelse av generalplan skall kungöras i den ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i staden. Generalplanen eller en sammanfattning av den skall till skäligt pris finnas tillgänglig för allmänheten.

Staden skall sända den fastställda generalplanen till den regionala miljöcentralen, lantmäteribyrån, den samkommun som sköter regionplanläggningen, grannkommunerna och byggnadsnämnden samt vid behov även övriga myndigheter.

Om en generalplan inte underställs vederbörande ministerium eller den regionala miljöcentralen, tillämpas på den generalplan som fullmäktige godkänt vad som stadgas i 3 mom. En sådan generalplan skall sändas även till ministeriet för de städers del som nämns i 2 a §.

39 §

Framläggande av förslag till stadsplan skall särskilt bevisligen meddelas varje kommun som gränsar till stadsplaneområdet samt också en sådan ägare eller innehavare av mark inom det område för vilket stadsplan skall uppgöras, som har sin hemkommun i en annan, i befolkningsdatasystemet angiven eller annan känd ort i landet, dock inte i det fall personen i fråga godkänt stadsplaneförslaget. Meddelandet skall anses ha kommit till personens kännedom om det minst en vecka innan förslaget framlades till påseende har sänts per post i rekommenderat brev.

Utlåtande om förslaget skall begäras av den myndighet som beviljar byggnadslov, kommunens miljövårds-, hälsovårds- och brandmyndigheter samt av grannkommunerna, om det skall anses nödvändigt. Utlåtande skall även begäras av den samkommun som sköter regionplanläggningen, om detta med beaktande av 32 § 3 mom. ytterligare skall anses nödvändigt. En grannkommun och den samkommun som sköter regionplanläggningen skall avge sitt utlåtande inom två månader.


40 §

När en stadsplan har blivit fastställd skall den myndighet som fastställt den sända en kopia av beslutet om fastställelsen jämte stadsplanekarta och beskrivning till lantmrteribyrån, om det är fråga om ett område som är infört i jordregistret. Staden skall kungöra fastställelsen i den ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i staden och sända en kopia av stadsplanekartan försedd med en anteckning om faststärtelsen jämte beskrivning till byggnadsnämrten och, beroende på ärendets natur, till den samkommun som sköter regionplartäggningen samt till övriga berörda myndirteter.

41 §

Om ett beslut om godkännande eller ändring av stadsplan inte skall underställas vdrerbörande ministerium eller den regionala miljöcentralen, skall staden sända en kopia av beslutet jämte stadsplanekarta och bdrkrivning till ministeriet beträffande de stdrer som nämns i 2 a § och till den regionala miljöcentralen beträffande andra städer samt, om det är fråga om ett område som införts i fastighetsregistret, till lantmäteribyrån. I ödrigt skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 40 § 2 mom.

95 §

Gaturitningar fastställs av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsens beslutanderätt kan i instruktion överföras till en nämnd eller en tjänsteinnehavare.

Vad som ovan stadgas om uppgörande och fastställande av gaturitningar gäller även ändring av dem. En ändring som skall anses obetydlig behöver dock inte läggas fram offentligt.

116 §

Framläggande av förslag till byggnadsplan skall särskilt bevisligen meddelas varje kommun som gränsar till byggnadsplaneområdet samt också en sådan ägare eller innehavare av mark inom det område för vilket byggnadsplan skall uppgöras, som har sin hemkommun i en annan, i befolkningsdatasystemet angiven eller annan känd ort i landet, dock inte i det fall personen i fråga godkänt byggnadsplaneförslaget. Meddelandet skall anses ha kommit till personens kännedom om det minst en vecka innan förslaget framlades till påseende sänts per post i rekommenderat brev.

Utlåtande om förslaget skall begäras av den myndighet som beviljar byggnadslov, kommunens miljövårds-, hälsovårds- och brandmyndigheter samt av grannkommunerna, om det skall anses nödvändigt. Utlåtande skall även begäras av den samkommun som sköter regionplanläggningen, om detta med beaktande av 32 § 3 mom. och 114 § 2 mom. ytterligare skall anses nödvändigt. En grannkommun och den samkommun som sköter regionplanläggningen skall avge sitt utlåtande inom två månader.


117 §

När en byggnadsplan har blivit fastställd skall den regionala miljöcentralen sända en kopia av beslutet om fastställelsen jämte byggnadsplanekarta och beskrivning av byggnadsplanen till lantmäteribyrån. Kommunen skall kungöra fastställelsen i den ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen och sända byggnadsplanekartan försedd med en anteckning om fastställelsen jämte beskrivning till byggnadsnämnden samt, beroende på ärendets natur, till den samkommun som sköter regionplanläggningen, till vägdistriktet och övriga berörda myndigheter.

Originalritningen till byggnadsplanen förvaras på lantmäteribyrån dit kommunen utan dröjsmål skall sända ritningen sedan av den för kommunens bruk framställts ett reproduktionsdugligt exemplar med korrekta mått.

Lantmäteribyrån skall i byggnadsplanekartan föra in de ändringar som gjorts i byggnadsplanen.

118 §

Om ett beslut om godkännande eller ändring av byggnadsplan inte skall underställas den regionala miljöcentralen, skall kommunen sända en kopia av beslutet jämte byggnadsplanekarta och beskrivning av byggnadsplanen till den regionala miljöcentralen och lantmäteribyrån. I övrigt skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 117 § 1 mom.

145 b §

Till ansökan som gäller godkännande av en sådan planläggare som avses i 123 c § 2 mom. byggnadslagen skall fogas den föreslagna personens samtycke till att ta emot uppdraget samt en utredning om hans kompetens för detta och om att ägarna av den mark som skall planläggas godkänt honom som planläggare.

Kommunen skall sända en kopia av beslutet om godkännande av den som utarbetar planen till den regionala miljöcentralen för kännedom. Från de städer som nämns i 2 a § skall kopian dock sändas till respektive ministerium.

145 c §

Den beslutande myndigheten kan när den beslutar om uppgörande av strandplan i enlighet med 123 b § 3 mom. byggnadslagen eller när den godkänner en sådan strandplanläggare som avses i 123 c § 2 mom. i samma lag meddela anvisningar om de riktlinjer och principer som skall följas vid uppgörande av planen.

145 d §

I fråga om förfarandet vid godkännande och fastställande av strandplan, planens kungörande samt förvaringen av handlingarna rörande planen gäller i tillämpliga delar beträffande stad vad som i 39 och 40 § stadgas om stadsplan och beträffande annan kommun vad som i 116 och 117 § stadgas om byggnadsplan.

147 §

Av myndigheterna utfärdade samt i 42 § 2 mom. 3 punkten och 100 § 2 mom. 1 punkten byggnadslagen avsedda byggnadsförbud, byggnads- och rivningsförbud enligt 143 a § i samma lag samt åtgärdsförbud enligt 124 a § 3 mom. och byggnadsinskränkning enligt 27 § 3 mom. i lagen träder i kraft så snart de blivit kungjorda i den ordning som koktunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Kommunen skall lämna undektättelse om dessa beslut till den myndighet som beviljar byggnadslov och, då det är frkta om ett område som är infört i fastighetktegistret, till lantmäteribyrån och den regiktala miljöcentralen samt, beroende på ärektets natur, även till andra statliga eller koktunala myndigheter och den samkommun som sköter regionplanläggningen samt grannkommunerna. Detsamma gäller förlänkting av giltighetstiden för byggnadsförbud och byggnadsinskränkning.


150 §

När undantag som avses i 5 § 2 mom., 5 a § eller 132 § 1 eller 2 mom. byggnadslagen medges skall vederbörande ministerium, den regionala miljöcentralen eller kommunen i sina beslut bestämma undantagslovets giltighetstid, som kan vara högst två år. Byggnadslov som motsvarar undantagslovet skall sökas inom sagda tid. Ett undantagslov som avser ett större område än en byggnadsplats kan dock föreskrivas att gälla högst fem år.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.