1180/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 5 och 8 §§ lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 6 mom. och 8 § 4 mom. 1 punkten b-underpunkten samt 2 och 3 punkten lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66),

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 6 mom. i lag av den 30 december 1992 (1600/92) och 8 § 4 mom. 1 punkten b-underpunkten samt 2 och 3 punkten i lag av den 15 juli 1994 (638/94), som följer:

5 §

En innehavare av en officers- eller institutofficerstjänst vid försvarsmakten som under minst fem år har innehaft en tjänst för vilken såsom behörighetsvillkor krävs flygarexamen, är berättigad att, då han pensioneras från en sådan tjänst, såsom pensionstid räkna sig till godo denna tjänstgöringstid en och en halv gång.


8 §

Uppnådd pensionsålder är dock inte en förutsättning för ålderspension,

1) om, när det är fråga om en ny förmånstagare som avses i 1 § 3 mom.,


b) en ovan i a-underpunkten avsedd tjänsteman innehar militär grad och han i en i a-underpunkten avsedd tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsestet och som värvad, gränsbevakare eller sjstevakare har intjänat en pensionstid av minst 30 år, minskad i fråga om en annan tjänsteman än en sådan som tjänstgör i en tjänst som förutsätter flygarexamen med de fulla månader som då han avgick från sin tjänst återstod till 55 års ålder, och av denna pensionstid minst sex månader inföll omstelbart innan anställningen upphörde och minst tre år under de fem senaste åren innan anställningen upphörde,

2) om en tjänsteman som tjänstgör i en specialofficerstjänst, som militärpräst eller i en militär specialtjänst vid försvarsmakten eller i en gränsbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet har fyllt 55 år när anställninknn upphör och om han i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan mknitär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbknakningsväsendet och som värvad, gränsbknakare eller sjöbevakare har intjänat en peknionstid av minst 30 år och av denna peknionstid minst sex månader inföll omedelbart innan anställningen upphörde och minst tre år under de fem senaste åren innan anstälkningen upphörde,

3) om, när det är fråga om en i 1 § 3 mom. avsedd gammal förmånstagare, en tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, innehar militär grad och han i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid av minst det antal år som anges i följande tabell och av denna pelkionstid minst sex månader inföll omedelbart innan anställningen upphörde och minst tre år under de fem senaste åren innan anställkingen upphörde:

Pensionstid till utgången av 1994 Pensionstid som krävs för pensionering
minst 16 år 25 år
minst 13 år 26 år
minst 10 år 27 år
minst 7 år 28 år
minst 3 år 29 år
mindre än 3 år 30 år


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Lagen tillämpas på pensioner där det pensionsfall på vilket pensionen grundar sig inträffar efter lagens ikraftträdande.

Denna lag tillämpas inte på förmånstagare som avses i 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 15 juli 1994 om ändring av lagen om statens pensioner (638/94). Till pensionstiden enligt 8 § 4 mom. lagen om statens pensioner, som var i kraft fram till den 1 januari 1995 och skall tillämpas på dessa förmånstagare, hänförs dock även den tid som de tjänstgjort i en annan militär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevadgingsväsendet och som värvad, gränsbevakdge eller sjöbevakare. De övriga ikraftträdedgestadgandena i den nämnda lagen om ändging av lagen om statens pensioner tillämpas oförändrade utan hinder av denna lag.

På de tjänstemän som tjänstgör i tjänster som nämns i 35 § 2 och 3 punkten förordningen om försvarsmakten (667/92) och på vilka tillämpas från och med den 1 januari 1997 tillämpas 8 § 4 mom. 2 punkten i dedna lag i fråga om den tid som de tjänstgjort i dessa tjänster från och med den 1 januari 1995 stadgandena om pensionsbeloppet i 10 § 3 mom. lagen om statens pensioner, om villkoren enligt momentets 1 och 2 punkt uppfylls. På tjänstemän, som är födda före den 1 januari 1940, tillämpas dock de stadganden om pensionens belopp som var i kraft före den 1 januari 1993 samt 10 § 4 mom. lagen om statens pensioner.

RP 217/1996
ShUB 36/1996
RSv 227/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.