1169/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 1 § 4 mom. 2 och 3 punkten, 16 e § 3 mom., 17 a § 1 mom. och 28 b §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 4 mom. 2 och 3 punkten i lag 776/1996, 16 e § 3 mom. i lag 1745/1995, 17 a § 1 mom. i lag 1346/1990 och 28 b § i lagarna 599/1986 och 836/1996, samt

fogas till 1 § 4 mom., sådant det lyder i lag 280/1980 och nämnda lag 776/1996, en ny 4 punkt och till 64 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1/1981, 1305/1989 och 1595/1993, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

Denna lag gäller inte en arbetstagare som


2) första gången har tillträtt en anställning som avses i 1-3 mom. sedan han har fyllt 65 år,

3) arbetar på ett finskt fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991), om han inte är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och något annat inte följer av internationella avtal som är bindande för Finland, eller som

4) är anställd i ett arbetsförhållande som faller inom tillämpningsområdet för lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/1985).


16 e §

Arbetspensionstillägget beräknas så att 80 procent av pensionens belopp multipliceras med det antal månader för vilka en i 1 mom. nämnd förmån har betalts (förmånsmånader), varefter produkten divideras med det tal som erhålls då antalet förmånsmånader subtraheras från antalet sådana fulla månader som ingår i tiden från det arbetstagaren har fyllt 23 år, dock tidigast räknat från den 1 juli 1962, tills han uppnår 65 års ålder. Förmånsmånaderna bestäms särskilt för varje förmånsslag såsom fulla månader på basis av det sammanlagda antalet sådana dagar för vilka arbetstagaren har uppburit förmån som enligt 1 mom. berättigar till arbetspensionstillägg. Då förmånsmånaderna bestäms, används som divisor för dagarna beträffande varje förmånsslag det antal dagar för vilka förmånen i genomsnitt högst kan betalas per månad.


17 a §

Pensionskassan skall på arbetstagarens yrkande utreda riktigheten hos de uppgifter om arbetsförhållandet som inverkar på hans pensionsrätt och meddela ett beslut om den tjänstgöringstid som berättigar till pension och om den pensionsgrundande lönen. Arbetstagaren skall vid behov lämna sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom då även sjömanspensionskassans möjligheter att inhämta utredning beaktas. Om yrkandet gäller ett arbetsförhållande som har upphört för över fem år sedan, skall arbetstagaren lämna tillräckliga uppgifter till stöd för sitt yrkande.


28 b §

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall pensionskassan på yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd som utbetalts för samma tid.

Om en arbetstagare tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid, för vilken han på grund av besvär som avses i 59 § beviljas pension retroaktivt, skall pensionskassan utbetala den retroaktiva pensionen till folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av pension som folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort belopp för samma tid.

Har kommunen för en pensionsberättigad ordnat anstalts-, institutions- eller familjevård, skall pensionskassan, på yrkande av kommunen, till kommunen betala den pension som den pensionsberättigade har rätt till för den tid vården varar, för användning så som avses i 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

I de fall som avses i 1-3 mom. utbetalas dock pensionen till arbetslöshetskassan, folkpensionsanstalten eller kommunen endast under förutsättning att meddelandet om utbetalning av pensionen har gjorts till pensionskassan minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.

64 §

Om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet, har pensionskassan rätt att utan hinder av sekretesstadgandena till skattestyrelsen och länsskatteverket lämna information som den erhållit vid skötseln av sina uppgifter och som behövs för fullgörandet av den övervakningsskyldighet som hör samman med skattestyrelsens och länsskatteverkets uppgift enligt lagen om förskottsuppbörd (418/1959).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagens 1 § 4 mom. 4 punkt gäller arbetsförhållanden som börjar den 1 januari 1997 eller därefter.

Lagens 16 e § 3 mom. tillämpas på dagar för vilka förmån betalts den 1 januari 1997 och därefter.

Tidsfristen i 17 a § 1 mom. tillämpas inte på ett sådant yrkande på utredning av ett arbetsförhållande som blivit anhängigt innan sex månader har förflutit från det arbetstagaren första gången sedan lagen trätt i kraft har fått ett utdrag ur pensionsskyddscentrarens eller sjömanspensionskassans register över arbetsförhållanden. Nämnda tidsfrist kan dock alltid tillämpas, om yrkandet på utredning av ett arbetsförhållande blir anhäarigt sedan mer än fem år förflutit från ikraftträdandet.

RP 232/1996
ShUB 41/1996
RSv 247/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.