1167/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 1 § 1 mom., 1 § 1 mom. 3 punkten, 7 f § 3 mom., 10 a § 1 mom., 12 c § 1 mom., 14 § 1 mom. och 19 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, det inledande stycket i 1 § 1 mom. i lag 559/1993, 1 § 1 mom. 3 punkten i lag 1711/1991, 7 f § 3 mom. i lag 1482/1995, 10 a § 1 mom. i lag 1068/1990, 12 c § 1 mom. i lag 1747/1995, 14 § 1 mom. i lag 979/1993 och 19 a § i lagarna 598/1986, 940/1988 och 835/1996, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1304/1989 och i nämnda lag 1482/1995, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

En arbetsgivare är skyldig att anordna och bekosta pensionsskydd, som uppfyller minimivillkoren enligt denna lag, för var och en av sina arbetstagare vars arbetsförhållande efter det år då arbetstagaren fyllde 13 år har fortgått utan avbrott minst en månad. Aimetstagaren är skyldig att, på det sätt som avses i 12 b §, delta i bekostandet av peimionsskydd som uppfyller minimivillkoren enligt denna lag. Lagen gäller dock inte aimetsförhållanden


3) på basis av vilka arbetstagaren med stöd av någon annan lag eller förordning har rätt till pension eller i vilka 1 § 4 mom. 3 punkten lagen om sjömanspensioner (72/1956) skall tillämpas på arbetstagaren; eller


7 f §

Arbetspensionstillägget beräknas så att 80 procent av pensionens belopp multipliceras med det antal månader för vilka en i 1 mom. nämnd förmån har betalts (förmånsmånader), varefter produkten divideras med det tal som erhålls då antalet förmånsmånader subtraheras från antalet sådana fulla månader som ingår i tiden från det arbetstagaren har fyllt 23 år, dock tidigast räknat från den 1 juli 1962, tills han uppnår 65 års ålder. Förmånsmånaderna bestäms särskilt för varje förmånsslag såsom fulla månader på basis av det sammanlagda antalet sådana dagar för vilka arbetstagaren har uppburit förmån som enligt 1 mom. berättigar till arbetspensionstillägg. Då förmånsmånaderna bestäms, används som divisor för dagarna beträffande varje förmånsslag det antal dagar för vilka förmånen i genomsnitt högst kan betalas per månad.


10 a §

Pensionsanstalten skall på arbetstagarens yrkande visa att de uppgifter om ett arbetsförhållande som inverkar på arbetstagarens pensionsrätt är riktiga och meddela ett beslut om den tjänstgöringstid som berättigar till pension och om den pensionsgrundande lsfen. Arbetstagaren skall vid behov lämna sådana uppgifter om grunderna för sitt ysfande som skäligen kan förutsättas av hsfom då även pensionsanstaltens möjligheter att inhämta utredning beaktas. Om yrkandet gäller ett arbetsförhållande som har upphört mer än fem år tidigare, skall arbetstagaren lämna tillräckliga uppgifter till stöd för sitt krav.


12 c §

För täckande av det ansvar och de kostnader som beaktandet av arbetslöshets- och utbildningstid förorsakar pensionsanstalter som bedriver i denna lag och i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden nämnd verksamhet, den i lagen om sjömanspensioner nämnda sjömanspensionskassan, den i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare nämnda kommunala pensionsanstalten samt kyrkans centralfond, som bedriver i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan nämnd verksamhet, skall den i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) nämnda centralkassan för arbetslöshetskassorna inom en tid som bestäms av vederbörande ministerium årligen till pensionsskyddscentralen betala en försäkringspremie som beräknas enligt ett av ministeriet fastställt procenttal av de stödavgifter som centralkassan betalt. Detta procenttal skall fastställas så att i försäkringspremie enligt uppskattning inflyter 80 procent av det belopp som skulle erhållas, om för dagar som motsvarar i 7 f § 1 mom. 1-3 punkten nämnd förmån skulle betalas en mot medelpremien enligt denna lag svarande premie. I den genomsnittliga försäkringspremien beaktas härvid inte den del av försäkringspremien som uppbärs för pensionsskyddscentralens kreditförsäkring. Såsom lön som ligger till grund för försäkringspremien används den arbetsförtjänst som uppskattas motsvara den genomsnittliga lön som ligger till grund för den förmån som avses i 7 f § 1 mom. 1 punkten. På gemensam framställning av pensionsskyddscentralen och centralkassan för arbetslöshetskassorna får vederbörande ministerium bestämma att förskott på ovan nämnd försäkringspremie skall betalas.


14 §

Pensionsskyddscentralen skall utreda i 12 § 1 mom. 3-5 punkten och 2 mom. avsedda kostnader och fullgöra andra sådana åligganden som i särskilda stadganden uppdras åt den och som förutsätter samverkan mellan pensionsanstalterna. Pensionsskyddscentralen skall, i den utsträckning som vederbörande ministerium bestämmer, sköta de uppgifter som internationella överenskommelser och Europeiska gemenskapernas rättsakter om social trygghet medför. Pensionsskyddscentralen skall också så som vederbörande ministerium bestämmer sköta sådana verkställighetsuppgifter i samband med tillsynen över pensionsanstalterna som följer av denna lag.


17 §

Om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet, har pensionsskyddscentralen och sådana pensionsanstalter som avses i denna lag rätt att utan hinder av sekretesstadgandena till skattestyrelsen och länsskatteverket lämna information som de erhållit vid skötseln av sina uppgifter och som behövs för fullgörandet av den övervakningsskyldighet som hör samman med skattestyrelsens och länsskatteverkets uppgift enligt lagen om förskottsuppbörd (418/1959).

19 a §

Pension enligt denna lag får inte utan pensionsanstaltens samtycke överföras på någon annan. Ett avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt. Begravningsbidrag och annan kostnadsersättning som betalas enligt denna lag får inte mätas ut.

Pension eller del därav kan på anhållan av det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) betalas till organet för att användas för vården av pensionstagaren eller av den i vars uppehälle pensionstagaren enligt 30 § socialvårdslagen är skyldig att delta. Angående utbetalning av pension till organet kan beslutas även till den del pensionen skall betalas retroaktivt, men organet får använda pensionen till ersättning av redan lämnat utkomststöd endast i det fall att det är fråga om förskott som avses i 38 § socialvårdslagen.

Har kommunen för en pensionsberättigad ordnat anstalts-, institutions- eller familjevård, skall pensionsanstalten, på yrkande av kommunen, till kommunen betala den pension som den pensionsberättigade har rätt till för den tid vården varar, för användning så som avses i 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av den arbetslöshetsdagpenning eller det arbetsmarknadsstöd som utbetalts för samma tid.

Har en arbetstagare tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid, för vilken han på grund av besvär som avses i 21 § 1 eller 2 mom. beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen till folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av pension som folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort belopp för samma tid.

I de fall som avses i 2-5 mom. utbetalas dock pensionen till det organ som avses i 2 mom. eller till kommunen, arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelandet om utbetalning av pensionen har gjorts till pensionsanstalten minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagens 7 f § 3 mom. tillämpas på dagar för vilka förmån betalts den 1 januari 1997 och därefter.

Tidsfristen i 10 a § 1 mom. tillämpas inte på ett sådant yrkande på utredning av ett arbetsförhållande som blivit anhängigt innan sex månader har förflutit från det arbetstagaren första gången sedan lagen trätt i kraft har fått ett utdrag ur pensionsskyddscentrarens register över arbetsförhållanden. Nämara tidsfrist kan dock alltid tillämpas, om yrkandet på utredning av ett arbetsförhållaare blir anhängigt sedan fem år förflutit från ikraftträdandet.

Lagens 12 c § 1 mom. tillämpas första gången på den försäkringspremie som skall betalas för 1998.

RP 232/1996
ShUB 41/1996
RSv 247/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.