1158/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 18 och 19 §§ lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § 1 mom. och 19 § lagen den 22 februari 1991 om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91)

av dessa lagrum 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1992 (1518/92), som följer:

18 §
Grunderna för finansieringen

Statsandelar och statsunderstöd för försöksutbildningen fastställs på basis av studerandens primära läroanstalt.


19 §
Understöd och donationer

Huvudmannen för en läroanstalt som deltar i försöksverksamheten kan även ta emot understöd och donationer för försöksenhetens verksamhet och för ordnandet av försöksutbildningen. Om mottagande, förvaltning och användning av dessa stadgas genom förordning. Understöd och donationer beaktas inte som avdrag då statsandel och statsunderstöd fastställs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.