1154/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om Steiner-skola

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 maj 1977 om Steiner-skola (417/77) 5 a §, sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 juni 1996 (489/96), samt

ändras 5 § och 5 b § 1 mom., sådana dessa lagrum lyder i nämnda lag av den 28 juni 1996 som följer:

5 §

Vederbörande ministerium beviljar en Steiner-skola statsbidrag för driftskostnader till det belopp som fås när skolans elevantal multipliceras med det per elev bestämda priset per enhet i grundskolan i den kommun där skolan finns.

5 b §

Om beviljande och betalning av statsbidrag, beräkning av elevantalen, tillämpning av dagen för beräkning av elevantalen, meddelande av elevantal, lämnande av uppgifter samt rättelseförfarande och ändringssökande gäller i tillämpliga delar vad som i fråga om grundskolan stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) och med stöd av den stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På finansieringen av driftskostnader för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.