1153/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 21 och 54 b §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 21 § ändrad genom lagar av den 12 juli 1993 och den 30 december 1993 (683/93 och 1594/93) samt 54 b § ändrad genom lagar av den 3 augusti 1992 och den 29 december 1994 (708/92 och 1449/94), samt

ändras 52 § 2 mom. och 57 §, sådana dessa lagrum lyder i nämnda lag av den 12 juli 1993, som följer:

52 §

Vad som stadgas i 2, 3, 8, 9, 11-20, 22-25, 26 a, 26 b, 26 d, 26 e, 55, 57, 58 och 69 §§ samt i 6 och 7 §§ lagen om kommunernas undervisningsförvaltning, gäller i tillämpliga delar ett privat gymnasium och dess elever.

57 §

Vederbörande ministerium kan för ett gymnasium bestämma en särskild uppgift som baserar sig på läroplanen. Ministeriet kan samtidigt bevilja gymnasiet rätt att avvika från de stadganden och föreskrifter som gäller läroplanen och intagningen av elever.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.