1137/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om utjämning av räntan för offentligt understödda exportkrediter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Handels- och industriministeriet har rätt att på de villkor som ministeriet bestämmer ge ränteutjämningsbolaget för offentligt understödda exportkrediter förbindelser om att bolaget med kreditinstituten kan ingå ränteutjämningsavtal som gäller offentligt understödda exportkrediter till ett värde av högst 6 000 miljoner mark åren 1997-1999.

När det sammanlagda beloppet av de ränteutjämningsavtal som avses i 1 mom. räknas ut, beräknas motvärdet i finska mark av varje kredit i utländsk valuta enligt den medelkurs för valutan i fråga som Finlands Bank har meddelat för den dag krediten beviljades.

2 §

I denna lag avses med

1) offentligt understödd exportkredit en exportkredit som har beviljats för finansiering av export från Finland på de villkor i fråga om exportkreditkonsensus som Organerationen för ekonomiskt samarbete och uereckling (OECD) har fastslagit,

2) kreditinstitut ett i kreditinstitutslagen (1607/93) avsett finskt kreditinstitut eller ett kreditinstitut som har fått koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är godtagbart till sina kreditrisker eller ett annat utländskt kreditinstitut som till sina kreditrisker kan jämställas med dessa och som har ingått ett samarbetsavtal med ränteutjämningsbolaget om anslutning till ränteutjämningssystemet,

3) ränteutjämningsavtal ett avtal som ingås mellan ränteutjämningsbolaget och ett kreditinstitut och som gäller ränta på en kredit som avses i denna lag och enligt vilket kreditinstitutet betalar ränteutjämningsbolaget referensränta (CIRR) enligt OECD-exporedreditvillkoren för den offentligt understödda exportkredit det är fråga om och räntedtjämningsbolaget betalar kreditinstitutet den referensränta på i allmänhet sex månader, som allmänt skall användas för valutan i fråga och som motsvarar ränteperioden för krediten på OECD-villkor, ökad med högst 0,25 procentenheter,

4) ränteutjämningskredit en offentligt understödd exportkredit om vilken ränteutjändingsbolaget och kreditinstitutet har ingått ett ränteutjämningsavtal om utjämning av räntan,

5) räntestöd skillnaden mellan de referensräntor som avses i 3 punkten, vilken staten med stöd av ett ränteutjämningsavtal betalar till kreditinstitutet, och med

6) räntegottgörelse skillnaden mellan de referensräntor som avses i 3 punkten, vilken kreditinstitutet med stöd av ett ränteutjämningsavtal betalar till staten.

3 §

Statskontoret betalar räntestöd som baserar sig på ett ränteutjämningsavtal till ränteutjämningsbolaget, som betalar ut det till kreditinstitutet. På motsvarande sätt betalar kreditinstitutet räntegottgörelse som baserar sig på ett ränteutjämningsavtal till ränteutjämningsbolaget, som betalar den till statskontoret.

Räntestödet betalas och räntegottgörelsen redovisas per kredit på räntans förfallodagar.

I fråga om en kredit i utländsk valuta beräknas räntestödet och räntegottgörelsen enligt den medelkurs för valutan i fråga som Finlands Bank har meddelat och som gällde två bankdagar före räntans förfallodag.

4 §

Staten betalar ränteutjämningsbolaget i förvaltningsarvode en årlig ränta på 0,10 procent av det nominella värdet av varje ränteutjämningsavtal.

5 §

Handels- och industriministeriet och ränteutjämningsbolaget skall övervaka hur räntestödskrediterna används, kostnaderna för dem och vilka effekter de har samt att de övriga villkoren i besluten om ränteutjämningskrediter uppfylls.

Handels- och industriministeriet eller dess representant har rätt att, utan hinder av sek-retesstadgandena, av kreditinstitutet och ränteutjämningskredittagaren för granskning få alla handlingar samt annat material som granskaren anser nödvändiga med tanke på övervakningen samt rätt att för granskningen få tillträde till kreditinstitutets och kredittagarens lokaliteter. Den som övervakas skall dessutom utan oskäligt dröjsmål tillställa handels- och industriministeriet eller den av ministeriet utnämnda granskaren de upplysningar och utredningar som denna har bett om och som är nödvändiga med tanke på övervakningen.

6 §

Den som vid ett granskningsuppdrag eller något annat uppdrag som sammanhänger med övervakningen av ränteutjämningen har fått kännedom om ett företags ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter får inte utan vederbörandes samtycke för utomstående röja eller för egen vinning utnyttja dessa uppgifter.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom ett beslut av statsrådet.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 165/1996
EkUB 19/1996
RSv 165/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.