1129/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 11 a § lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 a § 2 mom. lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73), sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 augusti 1992 (798/92), som följer:

11 a §

Föräldrarna till eller andra vårdnadshavare för ett i 1 mom. avsett barn som inte för ordnande av vården av barnet väljer en dagvårdsplats som kommunen anordnar enligt 1 mom., har för ordnande av barnets vård på något annat sätt rätt att få stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) så som närmare stadgas i nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 208/1996
ShUB 35/1996
RSv 223/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.