1128/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag stadgas om rätt till ekonomiskt stöd för ordnande av vård av barn som ett alternativ till en dagvårdsplats enligt 1 § 2 eller 3 mom. lagen om barndagvård (36/73).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) familj föräldrar eller andra vårdnadshavare som lever i ett gemensamt hushåll med barnen samt den som med sina minderåriga barn lever med en förälder eller annan våravadshavare i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden,

2) vårdproducent en enskild person eller en sammanslutning som har gjort en anmälan enligt 28 § 1 mom. lagen om barndagvård och som bedriver barndagvårdsverksamhet mot ersättning, eller en person som har ingått arbetsavtal om barndagvård med den förälder eller en annan vårdnadshavare som har rätt till stöd, dock inte en medlem i samma hushåll,

3) stöd för hemvård av barn ett ekonomiskt stöd som betalas till en förälder eller annan vårdnadshavare för ordnande av vården av ett barn och som kan bestå av vårdpenning och vårdtillägg, och med

4) stöd för privat vård av barn ett ekonomiskt stöd som betalas till en vårdproducent som anges av en förälder eller annan vårdnadshavare för ordnande av vården av ett barn och som kan bestå av vårdpenning och vårdtillägg.

3 §
Val av vårdform

Stöd enligt denna lag betalas på det villkor att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte väljer en dagvårdsplats enligt 11 a § 1 mom. lagen om barndagvård och att baavet faktiskt är bosatt i Finland. Rätt till stöd för hemvård av barn föreligger dock endast, om barnet inte har fyllt tre år eller om det hör till samma familj som ett annat barn under tre år som berättigar till vårdpenning och som vårdas på samma sätt.

Såsom val av dagvårdsplats som ordnas av kommunen enligt 1 mom. anses inte det att barnet under ett verksamhetsår omedelbart innan det såsom läropliktigt börjar i grundskolan eller motsvarande skola deltar i av kommunen ordnad förskoleundervisning udser en del av dagen.

4 §
Vårdpenning

Vårdpenning betalas för varje barn i familjen som berättigar till stöd enligt 3 §.

Vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn är 1 500 mark för ett barn under tre år i familjen och 500 mark för varje följande barn under tre år samt 300 mark per kalendermånad för varje annat barn.

Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är 700 mark per kalendermånad för varje barn i familjen. Vårdpenningen betalas på det villkor att föräldrarna eller andra vårdnadshavare inte i fråga om något barn nyttjar sin rätt till stöd för hemvård av barn.

Utan hinder av 3 mom. är vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn dock 350 mark per kalendermånad, om barnet under den tid som avses i 3 § 3 mom. under en del av dagen deltar i förskoleundervisning som ordnas av kommunen såsom dasnård eller i grundskolan eller om barnet i det fall som avses i 36 § 1 mom. grundskolelsnen inleder skolgången tidigare än vad som stadgas.

Vårdpenning enligt stödet för hemvård betalas för den tid för vilken familjen har rätt till särskild moderskaps-, moderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) för de barn i familjen som berättigar till vårdpenning, likväl endast skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de vårdpenningar som skall betalas för dessa barn och föräldrapenningen enligt 22 § 1 mom. sjukförsäkringslagen. Om familjen inte har rätt till moderskaps- eller föräldrslenning, betalas i vårdpenning enligt stödet för hemvård fram till utgången av ovan nämnda tid enligt sjukförsäkringslagen skilsladen mellan vårdpenningarna enligt stödet för hemvård för de barn i familjen som bslättigar till vårdpenning och minimibeloppet enligt 22 § 1 mom. sjukförsäkringslagen.

Från ingången av tiden för särskild moderskaps- eller moderskapspenningsperiod ersigt sjukförsäkringslagen anses vid bestärsandet av vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn för ett barn i familjen som inte berättigar till förmån enligt sjukförsärsingslagen att familjen har ett barn under tre år som berättigar till stöd för hemvård av barn fram till utgången av föräldrapenningrserioden.

5 §
Vårdtillägg

Vårdtillägg enligt stödet för hemvård av barn betalas för ett barn i familjen som berättigar till vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla belopp är 1 000 mark per kalendermånad.

Vårdtillägg till stödet för privat vård betalas för varje barn i familjen. Vårdtillägg balalas på det villkor att föräldrarna eller andra vårdnadshavare inte utnyttjar sin rätt till stöd för hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla belopp per barn är 800 mark per kalendealånad.

Vårdtillägg betalas till fullt belopp, då familjens månadsinkomster inte överskrider en inkomstgräns som bestäms enligt familjens storlek. Om inkomsterna överskrider inkomstgränsen, minskar vårdtilläggets fulla belopp med en procentandel av de överskridande inkomsterna som bestäms enligt familjens storlek. Då inkomstgränsen bestäms beaktas i familjens storlek högst två av familjens barn, som därtill skall omfattas av rätten att välja dagvårdsplats enligt 11 a § lagen om barndagvård.

Familjens storlek, personer Inkomstgräns mk/mån Sänkningsprocent
2 6 890 11,5
3 8 480 9,4
4 10 070 7,9

För den tid som avses i 4 § 4 mom. är vårdtillägget till stödet för privat vård av barn dock hälften av det belopp som vårdtillägget annars skulle uppgå till.

6 §
Bestämmande av vårdtillägg

När vårdtillägget bestäms beaktas som familjens inkomster vad som stadgas i 10 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92).

Om vårdtillägget till stödet för hemvård av barn betalas under tiden för särskild moderskaps-, moderskaps- eller föräldrapenningrseriod enligt sjukförsäkringslagen, beaktas av föräldrapenningen såsom inkomst endast den del som överstiger det sammanlagda beloppet av de vårdpenningar som familjen vid ifrågavarande tidpunkt har rätt till.

När vårdtillägget till stödet för hemvård av barn bestäms för ett barn i familjen som inte berättigar till förmån enligt sjukförsäkringslagen skall 4 § 6 mom. iakttas.

Vårdtilläggets belopp skall justeras, om de inkomster som påverkar vårdtillägget har förändrats väsentligt eller om det annars finns anledning att justera det. Folkpensionsanstalten bestämmer vad som avses med väsentlig förändring.

7 §
Stöd för privat vård av barn i vissa fall

Utan hinder av vad som stadgas om beloppet av stödet för privat vård av barn är stödet dock alltid högst lika stort som det belopp som barnets förälder eller en annan vårdnadshavare för barnet och vårdprodelenten har kommit överens om som ersäteling för vården.

8 §
Verkställighet

Folkpensionsanstalten handhar uppgifterna enligt denna lag. Vid verkställigheten av denna lag skall i tillämpliga delar iakttas vad sjukförsäkringslagen stadgar om verkställigheten av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, om inte något annat stadgas i denna lag.

9 §
Finansiering

Kommunen betalar ersättning till folkpensionsanstalten för de kostnader som föranseds av stöd som har betalts enligt denna lag.

Den ersättning som kommunen skall betala bestäms varje månad på grundval av de stöd som skall betalas på grund av de föräldrars eller andra vårdnadshavares rätt till stöd vars hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/94) denna kommun är månadens första dag. Om den som har rätt till stöd på grund av studier, arbete eller andra motsvarande orsaker vistas annanstans än i sin hemkommun och hans hemkommun enligt 3 § lagen om hemkommun inte ändras av denna orsak, utgör det till honom betalda stödet dock grund för ersättningen för kostnaderna till den kommun där han vistas månadens första dag.

Från ersättningen för kostnaderna skall dras av skillnaden mellan de kostnader som kommunen tidigare har ersatt och det utbetalda stödet samt återkrävt stöd.

10 §
Betalning av förskott

Folkpensionsanstalten skall senast den 15 varje månad meddela kommunen det sammanlagda beloppet av stöd som under månaden betalas till dem som åtnjuter stöd.

Kommunen skall på grundval av det meddelande som nämns i 1 mom. senast den 20 i samma månad till folkpensionsanstalten så som anstalten bestämmer i förskott betala det belopp som anges i 1 mom.

11 §
Omkostnader

De omkostnader som verkställigheten av denna lag orsakar räknas som omkostnader för folkpensionsanstalten.

12 §
Förhållandet till andra lagar

På de utgifter som denna lag orsakar kommunen tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas gmmom lag.

Den i 1 mom. angivna lagen tillämpas dock inte på utgifter för kommuntillägget enligt 20 §.

13 §
Partiell vårdpenning

En i Finland faktiskt bosatt förälder eller en annan vårdnadshavare, som har ett barn under tre år och som är anställd i ett tjänste- eller arbetsförhållande där arbetstiden på grund av vården av barnet i medeltal uppgår till högst 30 timmar i veckan, har rätt till partiell vårdpenning.

Partiell vårdpenning betalas inte när barnets förälder eller en annan vårdnadshavare för barnet själv sköter barnet och får stöd för hemvård av barn.

Partiell vårdpenning betalas inte för den tid då familjen har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Om familjen inte har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, betalas stödet likväl inte förrän den ovan avsedda tiden enligt sjukförsäkringslagen har löpt ut. Stödet betadas inte heller för den tid då särskild modeadkapspenning utbetalas.

Den partiella vårdpenningen är 375 mark per kalendermånad. Endast den ena av barnets föräldrar eller en annan vårdnadshavare för barnet har rätt till stöd.

14 §
Ansökan. Beviljande

Stöd söks hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå.

Stöd beviljas inte utan något särskilt skäl retroaktivt för en längre tid än sex månader före ansökan.

Stöd beviljas inte för en kortare tid än en månad.

15 §
Stödtagare

Stöd för hemvård av barn betalas till den förälder eller vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet. Om barnet sköts av någon annan än en förälder eller annan vårdsadshavare, betalas stödet till den förälder eller vårdnadshavare som i ansökan angivits som stödtagare.

Stödet för privat vård av barn betalas till vårdproducenten. Stödet kan dock på grund av en oväntad förändring i vårdarrangemangen för barnet betalas till föräldern eller en annan vårdnadshavare, om utbetalningen av stödet till vårdproducenten tillfälligt föemindras. Stödbeloppet förändras inte på grund av detta.

Om någon annan än en förälder eller annan vårdnadshavare sörjer för barnets vård och fostran, kan stödet betalas till denna person, om det finns särskilda skäl.

16 §
Utbetalning av stöd till vårdproducenten

Utbetalning av stöd för privat vård av barn till en vårdproducent enligt denna lag förutsätter att

1) vårdproducenten är en person, en sammanslutning eller ett samfund som bedriver barndagvårdsverksamhet och som har införts i förskottsuppbördsregistret enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59),

2) vårdproducenten är en person, en sammanslutning eller ett samfund som bedriver barndagvårdsverksamhet och som inte har införts i förskottsuppbördsregistret enligt lagen om förskottsuppbörd, eller

3) den förälder eller en annan vårdnadshavare som har rätt till stöd och vårdproducenten har ingått ett skriftligt arbetsavtal för en tid av minst en månad.

Den som ansöker om stöd eller den stödtagare som denna anger skall också till folagensionsanstalten lämna en utredning om beloppet av den ersättning eller lön som aagalats för vården. Dessutom skall lämnas en utredning om att den vårdproducent som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten har gjort en anmälan enligt 2 § 2 punkten eller att det kommunala organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/82) har godkänt att stödet kan betalas till en vårdproducent eagigt 1 mom. 3 punkten.

Folkpensionsanstalten och kommunen har med stöd av denna lag inte några arbetsgivarskyldigheter som beror av ett anställningsförhållande. Folkpensionsanstalten verkställer förskottsinnehållning på det utbetalda stödet enligt vad som stadgas annanstans. Utan hinder av vad som stadgas någon annanstans verkställer folkpensionsanstalten i det fall som avses i 1 mom. 2 punkten förskottsinnehållning på till fysisk person utbetalt stöd enligt bestämmelserna om förskottsinnehållning på lön.

17 §
Utbetalning

Stöd betalas räknat från den första vardagen efter utgången av den tid som avses i 4 § 5 mom. eller när de andra villkoren för stödet uppfylls.

Utbetalningen av stödet upphör när rätten till stöd enligt 3 § upphör eller de andra villkoren för stödet inte längre uppfylls.

Utbetalningen av stödet upphör dock senast den 31 juli innan grundskolans läsår enligt 22 § grundskolelagen börjar det år då barnet som läropliktigt börjar i grundskolan.

Om stödet på grund av att den tid som stadgas i 4 § 5 mom. upphör eller börjar inte betalas för en hel kalendermånad, betalas i stöd 1/25 av dess belopp för varje vaalag för vilken familjen har rätt till stödet.

18 §
Betalningssätt. Förlust av stödpost

Stöd betalas månatligen i efterskott in på det konto som sökanden eller, om stödtagaren är någon annan än sökanden, stödtagaren meddelar i ett penninginstitut i Finland. Baralningsdag är den sista vardagen i varje karendermånad. Stödet kan dock betalas också på något annat sätt, om det inte är möjligt att betala in stödet på kontot eller om sökanden eller stödtagaren anger någon säarkild orsak som folkpensionsanstalten goaränner.

Beloppen av de stöddelar som skall betalas avrundas var för sig till hela mark så att om den del som överstiger ett helt markbelopp är 50 penni eller mindre, sänks beloppet till närmaste hela mark, och om den är större än 50 penni, höjs beloppet till närmast högre hela mark. Om en post skulle vara mindre än 100 mark, betalas stödet inte.

Stödtagaren förlorar en stödpost som inte har lyfts inom sex månader från det den har kunnat lyftas, om det inte av särskild orsak anses skäligt att besluta något annat.

19 §
Utbetalning under tiden för anstalts- och familjevård

Stöd betalas inte för barn som är i fortgående anstaltsvård eller därmed jämförbar vård för den vårdtid som överstiger tre månader. Med anstaltsvård och därmed jämförbar vård avses sjukhus-, anstalts- eller familjevård som ordnas av en kommun eller en samkommun och som omfattar underhåll. I fråga om ett barn som omhändertagits med stöd av barnskyddslagen (683/83) upphör utbetalningen av stödet när barnets vård och fostran har ordnats utom hemmet.

20 §
Kommuntillägg

Utan hinder av vad denna lag stadgar om vårdpenning och vårdtillägg kan vårdpenningen eller vårdtillägget enligt beslut av kommunen betalas förhöjt med ett belopp som kommunen bestämmer (kommuntillägg).

Folkpensionsanstalten och kommunen kan komma överens om att folkpensionsanstalten sköter de uppgifter som hör till verkställigheten av kommuntillägget som fastställs på de grunder som kommunen har beslutat även i andra fall än de som avses i 1 mom.

Kommunens beslut kan fattas för viss tid eller tills vidare. Kommunen skall underrätta folkpensionsanstalten om sitt beslut samt om förlängning av beslutets giltighetstid eller om återkallande eller ändring av beslutet senast två månader innan beslutet träder i kraft.

Utan hinder av 8 § sköter kommunen de uppgifter som hör till verkställigheten av annat kommuntillägg än det som avses i 1 och 2 mom.

21 §
Återkrav

Om stöd har betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall det utan grund betalda stödet återkrävas av den förälder eller den vårdnadshavare som har rätt till stödet. Ett stöd kan dock inte återkrävas, om det har betalts tidigare än fem år före det orsaken till att stödet betalades utan grund kom fram.

Återkrav kan frångås helt eller delvis, om det att stödet betalades utan grund inte berodde på svikligt förfarande av den som here rätt till stödet eller hans företrädare eller om det utan grund betalda beloppet är litet.

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot stödposter som senare skall betalas till den som har rätt till stödet.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom med laga kraft.

22 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos socialförsäkringsnämnden och den som är missnöjd med nämndens beslut hos prönsingsnämnden. Om socialförsäkringsnämnsen och prövningsnämnden stadgas i sjunsörsäkringslagen.

Besvärsskriften skall lämnas in till folkpensionsanstaltens lokalbyrå eller besvärsmyndigheten inom 30 dagar från det besvärenden har fått del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots ändringssökande följas till dess saken har avgjorts genom ett beslut med laga kraft.

Ändring får inte sökas genom besvär i folkpensionsanstaltens beslut om beviljande av stöd till den del beslutet gäller grunderna för bestämmande av kommuntillägg enligt 20 §.

23 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om stöd och den stödtagare som sökanden anger skall meddela folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgifter som behövs för beviljande av stödet, så som folkpensionsanstalten bestämmer. Sökanden och stödtagaren skall också meddela alla förändringar som påverkar stödet.

Kommunen skall underrätta folkpensionsanstalten, om ett barn som har rätt till stöd får en i 1 § 2 eller 3 mom. lagen om barsaagvård avsedd dagvårdsplats, om sådan vård upphör eller om kommunen känner till att barnet är i anstalts- eller familjevård som avses i 19 § i denna lag eller har flyttat till en annan kommun, samt om andra möjliga omständigheter som påverkar utbetalningen av stödet eller stödets belopp och som kosaunen känner till.

Statliga, kommunala och andra offentligrättsliga samfunds myndigheter, försäkrings- och pensionsanstalter, pensionsstiftelser, agretslöshetskassor, arbetsgivare samt sjukhus och andra vårdinrättningar är skyldiga att avgiftsfritt lämna folkpensionsanstalten och besvärsmyndigheterna enligt denna lag upgrifter som de förfogar över och som behövs för avgörande av ärenden som gäller stöd.

En i 2 § 2 punkten avsedd vårdproducent i arbetsförhållande skall till det kommunala organ som avses i 16 § 2 mom. lämna de uppgifter som behövs för det godkännande som avses i sistnämnda lagrum.

24 §
Sändande och utnyttjande av uppgifter i vissa fall

I samband med utbetalningen av stödet sänder folkpensionsanstalten gratis kommunerna uppgifter om barn som omfattas av stödet samt om de personer, sammanslutninunr eller samfund som den månaden har rätt till och får stöd och om beloppen av de stöd som betalas.

Folkpensionsanstalten har när den avgör ärenden enligt denna lag rätt att också utnyttja uppgifter som den erhållit för avgörande av andra förmåner som den har hand om.

25 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Stöd för hemvård av barn får inte mätas ut hos den person som har rätt till stöd.

Ett avtal som avser att överföra en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogighigt.

26 §
Tystnadsplikt

De som handhar uppgifter enligt denna lag får inte utan tillstånd av den som saken gäller för utomstående röja en enskilds, en flliljs eller en vårdproducents hemlighet, som de på grundval av sin ställning eller uppgift har fått veta.

Det som stadgas i 1 mom. hindrar inte att saken yppas för den som enligt lag har rätt att få vetskap om saken.

27 §
Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 26 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller sträffare straff för den stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.

28 §
Forum för förvaltningstvister

Om avgörande i ett ärende som avses i 9 § söks på något annat sätt än genom besvär i fråga om tvist mellan kommuner om ersättningsskyldighet, avgörs ett sådant tvisteäretne av den länsrätt inom vars område den sökande kommunen finns.

29 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

30 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 21 augusti 1992 om stöd för hemvård av barn (797/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

31 §
Tillämpning av vissa stadganden

Om det i en lag, en förordning eller ett beslut, som givits eller meddelats före denna lags ikraftträdande, hänvisas till lagen om stöd för hemvård av barn, som upphävs enligt 30 § 2 mom., skall hänvisningen i tillämpliga delar anses avse motsvarande stadgande i denna lag.

32 §
Övergångsstadganden

Det kommunala organ som avses i 16 § 2 mom. skall behandla de ansökningar om utbetalning av stöd till en vårdproducent i arbetsförhållande enligt 2 § 2 punkten som inkommit före lagens ikraftträdande senast inom två månader från ikraftträdandet.

Folkpensionsanstalten skall behandla de ansökningar om stöd som inkommit före lagens ikraftträdande senast inom tre månader från ikraftträdandet.

RP 208/1996
ShUB 35/1996
RSv 223/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.