1123/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 162 a § och 164 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 29 december 1994 (1486/1994),

ändras 158 § 1 mom., 161 § 1 mom., 163 §, 164 § 1 mom., 168 § 1 mom., 168 a § 1 mom. och 207 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 158 § 1 mom. i lag av den 29 december 1995 (1767/1995), 161 § 1 mom., 163 §, 164 § 1 mom., 168 § 1 mom. och 168 a § 1 mom. i nämnda lag av den 29 december 1994 och 207 § i lag av den 2 augusti 1994 (700/1994), samt

fogas till 158 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 29 december 1995 och lag av den 27 maj 1994 (377/1994), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till 182 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 december 1994, ett nytt 4 mom. som följer:

158 §

Ärenden som gäller en skattskyldig behandlas av det länsskatteverk inom vars verksamhetsområde den skattskyldige har sin hemkommun. Som hemkommun anses den kommun där den skattskyldige enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) skall påföras statsskatt. Om hemkommunen ändras under kalenderåret, och den nya hemkommunen finns inom ett annat länsskatteverks verksamhetsområde, är det länsskatteverk som var behörigt före flyttningen behörigt till kalenderårets utgång.

Om något annat inte följer av 13 § lagen om skatteförvaltningen, kan länsskatteverken komma överens om sin behörighet med avseende på den skattskyldige med avvikelse från 1 mom., om det är nödvändigt för att betalningsövervakningen skall kunna genomföras. Den skattskyldige skall underrättas om beslutet, om detta är nödvändigt med tanke på fullgörandet av deklarationsskyldigheten, för ändringssökandet eller av någon annan orsak.


161 §

Den som börjar bedriva skattepliktig verksamhet enligt 1 § skall innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till länsskatteverket. Länsskatteverket skall utan dröjsmål underrättas om ändringar i de uppgifter som lämnats i denna anmälan.


163 §

I skattedeklarationen och sammandragsdeklarationen uppges penningvärdena i hela mark så att överskjutande pennin lämnas obeaktade. Vid beräkning av de belopp som skall anges i hela mark skall dock skatter som skall betalas eller dras av beaktas med en pennis noggrannhet.

164 §

Skattedeklarationen och sammandragsdeklarationen lämnas till det länsskatteverk som avses i 158 §.


168 §

Den som har underlåtit att inom föreskriven tid lämna in skattedeklaration eller sammandragsdeklaration eller som har lämnat in en bristfällig deklaration skall på uppmaning av länsskatteverket fullgöra sin skyldighet.


168 a §

Om en skattskyldig utan giltig orsak har underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller har lämnat in en ofullständig eller felaktig deklaration, kan länsskatteverket ålägga den skattskyldige att i försummelseavgift betala minst 500 och högst 10 000 mark.


182 §

Kan skatten inte höjas så som avses ovan, kan länsskatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 100 000 mark skall betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att den skattskyldige trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller skattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Länsskatteverket kan bestämma att skatteförhöjning skall betalas på grund av grov försummelse av deklarationsskyldigheten också när det har verkställt debiteringen genom uppskattning och på grundval av en utredning som senare tillställts det har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.

207 §

På ersättning för rättegångskostnader tillämpas 13 kap. förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

I fråga om skattedeklarationer som lämnas in för november och december 1996 tillämpas de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Årsdeklaration skall lämnas in för 1996. På den tillämpas de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Sådan skatteförhöjning i mark som avses i lagens 182 § 4 mom. kan påföras när deklarationsskyldigheten försummas efter att laren trätt i kraft.

RP 202/1966
StaUB 42/1996
RSv 205/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.