1120/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 19 och 20 §§, av dessa lagrum 19 § sådan den lyder i lag av den 9 juli 1982 (530/1982),

ändras 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 6 § 1 och 2 mom., 7 och 8 §§ samt 21 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 juni 1985 (459/1985), 3 § 1 mom., 6 § 1 mom. och 7 § sådana de lyder i lag av den 18 december 1995 (1550/1995), 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1242/1988), 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 november 1990 (1022/1990) och 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 december 1995 (1563/1995), samt

fogas till lagen en ny 10 a §, till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 juni 1989 (616/1989), ett nytt 3 mom. och till 24 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 18 december 1995, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Begränsat skattskyldig skall betala inkomstskatt och förmögenhetsskatt till staten enligt denna lag.


3 §

Om inte något annat stadgas på annat ställe, skall källskatt betalas på dividend, gottgörelse för bolagsskatt, fondandel som en personalfond betalar och överskott som en personalfond delar ut till sina medlemmar, ränta och royalty samt på lön, pension och annan betalning för vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Källskatt skall även uppbäras på sådan förtäckt dividend som avses i 29 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och på sådan förtäckt vinstöverföring till förmån för delägare som avses i 31 § i nämnda lag. Källskatt skall även betalas på ersättning genom personlig verksamhet av artist eller sportutövare oberoende av om ersättningen skall anses som lön eller om den betalas till artisten eller sportutövaren själv eller till någon annan.


4 §

Som lön anses sådan lön eller sådant arvode som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd. Till lön hänförs även ersättning för vistelsekostnader samt gottgörelser i ersättning för andra kostnader för utförande av arbete. Naturaförmåner som hör till lönen värderas så som stadgas i inkomstskattelagen.


6 §

En begränsat skattskyldig som arbetar i Finland högst sex månader under en period av tolv månader som börjar eller slutar under skatteåret i fråga, får från lön för arbete som

1) direkt ansluter sig till hans studier eller praktisering eller

2) sker inom ramen för ett nordiskt program för utbyte av feriearbete eller annat sådant arbete

och som har utförts på en arbetsplats, vilken förmedlas av en statlig myndighet, dra av 3 000 mark per månad eller, om lönen betalas för kortare tid än en månad, 100 mark per dag.

Berättigad till i 1 mom. nämnt avdrag från lön är dessutom en begränsat skattskyldig som

1) arbetar i Finland högst sex månader under en period av tolv månader som börjar eller slutar under skatteåret i fråga,

2) fyller högst 25 år det år då det arbete för vilket lönen betalas har slutförts och som

3) studerar på heltid vid någon utländsk läroanstalt.


7 §

Källskatten utgör 28 procent på dividend, ränta, royalty och gottgörelse för bolagsskatt. Källskatten utgör 35 procent på lön, pension, personalfonders fondandelar och överskott samt på annan betalning som är underkastad förskottsinnehållning. Källskatten är 18 procent på inkomst av virkesförsäljning och 15 procent på sådan ersättning genom verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 § 1 mom. Källskatten redovisas i sin helhet till staten.

8 §

De stadganden i lagen om förskottsuppbörd som gäller förskottsinnehållning och stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen iakttas i tillämpliga delar i frågor som gäller den som är skyldig att uppbära källskatt, förfarandet vid skatteuppbörden, påföljderna av underlåtenhet att fullgöra uppbörds- och redovisningsskyldigheten, betalning och övervakning av källskatt, deklarationsskyldighet för den som gör en betalning samt avdrag av källskatt som den som är skyldig att uppbära skatt har betalt till ett för stort belopp.

Över betalningar till en begränsat skattskyldig skall inom den tid som avses i 33 § lagen om skatteuppbörd lämnas in en årsdeklaration enligt ett av skattestyrelsen fastställt formulär.

10 a §

Källskatten överförs till främmande stat så som lagen om skatteuppbörd (611/1978) stadgar.

11 §

Källskatt som överförs till främmande stat återbärs inte till den skattskyldige.

21 §

I länsskatteverkets förhandsavgörande med stöd av 12 a § eller i Nylands länsskatteverks debiteringsbeslut med stöd av 16 § 2 mom. får ändring sökas hos länsrätten i Nylands län genom besvär inom 30 dagar från delfåendet. I beslut genom vilket länsskatteverket har beslutat att inte meddela förhandsavgörande får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas länsskatteverket eller länsrätten i Nylands län. Besvär på statens vägnar anförs av skatteombudet. Skatteombudets besvärstid räknas från den tidpunkt då beslutet fattades.


24 §

Skattestyrelsen kan meddela närmare bestämmelser om innehållet i de uppgifter som skall lämnas om begränsat skattskyldiga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 202/1996
StaUB 42/1996
RSv 205/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.