1119/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 1 § 3 mom., 5 § 6 mom. och 7 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. och 7 § i lag av den 11 augusti 1978 (613/1978) och 5 § 6 mom. i lag av den 29 december 1989 (1347/1989), samt

ändras 1 § 4 mom., 2 och 3 §§, 5 § 1 och 5 mom., 8 och 12 §§, 13 § 1 och 2 mom. samt 17 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 4 mom. i lag av den 9 maj 1969 (283/1969), 2 § i lag av den 7 oktober 1994 (868/1994), 3 § ändrad genom nämnda lag av den 11 augusti 1978 och lag av den 17 juni 1977 (466/1977), 5 § 1 och 5 mom. i lag av den 7 april 1989 (316/1989), 8 § och 17 § 1 mom. i lag av den 18 december 1995 (1569/1995), 12 § ändrad genom nämnda lagar av den 11 augusti 1978 och den 18 december 1995 samt 13 § 1 och 2 mom. i lag av den 26 juni 1981 (485/1981), som följer:

1 §

Betalas ett lönetillgodohavande så som stadgas i 9 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), är arbetsgivaren skyldig att betala även arbetsgivares socialskyddsavgift.

2 §

Med lön avses i denna lag lön enligt 13 § lagen om förskottsuppbörd samt lön enligt 2 § lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden (562/1976), varvid i fråga om kostnaderna för utförandet av arbetet skall beaktas 15 § lagen om förskottsuppbörd. Naturaförmåner som hör till lönen beräknas så som stadgas i inkomstskattelagen (1535/1992). Med lön avses även lön enligt 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) och sådan ersättning genom personlig verksamhet av artist som avses i 3 § i nämnda lag.

Med arbetsgivare avses i denna lag arbetsgivare enligt 14 § lagen om förskottsuppbörd, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden samt den som enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet är skyldig att uppbära källskatt.

3 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas i jämna markbelopp så att pennin inte beaktas.

5 §

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares socialskyddsavgift till länsskatteverket i samband med betalningen av förskottsinnehållning och på det sätt som avses i 12 § lagen om förskottsuppbörd.


Med avvikelse från vad som stadgas ovan skall arbetsgivaren betala arbetsgivares socialskyddsavgift för andra betalningar än penningprestationer inom den tid som i förordningen om förskottsuppbörd stadgas för betalning av förskottsinnehållning på naturaförmån.

8 §

Beträffande förhandsavgöranden om arbetsgivares socialskyddsavgift och besvär som anförts däröver tillämpas motsvarande stadganden i lagen om förskottsuppbörd.

12 §

På arbetsgivares socialskyddsavgift tillämpas motsvarande stadganden om betalningmpvervakning och betalarens deklarationsskympighet i lagen om förskottsuppbörd.

13 §

En arbetsgivare som har betalt socialskyddsavgift till ett för stort belopp eller utan grund är berättigad att av länsskatteverket återfå det överbetalda beloppet eller det belopp som betalts utan grund enligt 21 § lagen om förskottsuppbörd.

En arbetstagare, till vilken med stöd av sjukförsäkringslagen (364/1963) har betalts dag- eller moderskapspenning eller dagpen-ning enligt obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd, är berättigad att av länsskatteverket återfå den socialskyddsavgift som han har betalt för den del av lönen som motsvarar dagpenningen.


17 §

Nöjer sig den som saken gäller eller skatteombudet inte med länsskatteverkets beslut med stöd av denna lag, får han genom besvär söka ändring i det hos länsrätten i det län till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör. Innan besvär anförs skall rättelse i beslutet yrkas så som 48 § lagen om förskottsuppbörd stadgar. Besvären skall tillställas länsskatteverket eller länsrätten inom den tid som 50 § lagen om förskottsuppbörd stadgar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Stadgandena om sådant rättelseyrkande som avses i lagens 17 § 1 mom. tilländas också på beslut som fattats innan lagen trätt i kraft.

RP 202/1996
StaUB 42/1996
RSv 205/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.