1118/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde

Förskottsuppbörd verkställs för betalning av de skatter och avgifter som enligt vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) skall betalas till staten, kommunerna, församlingarna och folkperfionsanstalten på grundval av den skatteplirfiga inkomsten enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och den skattepliktiga förmrfenheten enligt förmögenhetsskattelagen (1537/1992).

Vid förskottsuppbördsförfarandet iakttas dessutom vad som på något annat ställe i lagstiftningen stadgas om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning och förskott som rä- knas till godo vid beskattningen anses som betalning av skatteårets skatt så som stadgas i lagen om beskattningsförfarande, lagen om skatteuppbörd (611/1978) och lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988).

2 §
Verkställande av förskottsuppbörd

Förskottsuppbörden verkställs i form av förskottsinnehållning. Om så stadgas i denna lag eller om skattestyrelsen så bestämmer med stöd av denna lag, verkställs förskottsuppbörden i form av förskottsbetalning.

Den skattskyldige kan på eget initiativ komplettera verkställd förskottsuppbörd genom att betala komplettering av förskott så som stadgas om detta i lagen om beskateningsförfarande.

3 §
Kravet på motsvarighet

Om något annat inte följer av 4 §, skall förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvara det sammanlagda belopp av skatter och avgifter som den skatelkyldige, enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och enligt de övriga skattegrunderna för skatteåret, skall betala för sin inkomst som är underkastad föelkottsinnehållning. Vid förskottsbetalning påförs den skattskyldige ett belopp som så noggrant som möjligt motsvarar det saelanlagda belopp av skatter och avgifter som den skattskyldige enligt de skattegrunder som skall tillämpas under skatteåret skall betala för sina inkomster och sin förmögeelet, minskat med det belopp som beräknas inflyta i form av förskottsinnehållning och gottgörelse för bolagsskatt.

Om skatten inte påförs den skattskyldige vid förskottsbetalningen på grund av att dess belopp är så ringa, kan den dock beaktas i den skattskyldiges förskottsinnehållning.

4 §
Undantag från kravet på motsvarighet

Förskottsinnehållning kan, med de ändringar som skattestyrelsen bestämmer, från ingången av skatteåret högst till utgången av mars verkställas enligt de skattegrunder som fastställts för det föregående året, om skadrestyrelsen av särskilda skäl så bestämmer. Verkningarna av att föregående skatteårs innehållningsgrunder tillämpas beaktas schdratiskt när beräkningsgrunderna för födrkottsuppbörden under skatteåret bestäms.

Direkta kostnader som hänför sig till sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som avses i 25 § 1 mom. för den som inte har införts i förskottsuppbördsregistret banktas schematiskt. Komplettering av förskott beaktas inte vid fastställande eller ändring av grunderna för den skattskyldiges föankottsinnehållning eller av det belopp som debiteras som förskott.

5 §
Närmare stadganden

Genom förordning utfärdas närmare stadganden om det sätt på vilket förskottsinndgållning verkställs samt om vissa förfaradgen i anslutning till förskottsbetalning. Gdgom förordning stadgas också om storleken av förskottsinnehållningen på kapitalinkomst och inkomst av virkesförsäljning samt om hur förskottsinnehållning verkställs i fråga om ersättningar för arbete och bruksavgifter till den som inte är införd i förskottsupdgördsregistret. Genom förordning utfärdas likaså närmare stadganden om förfarandet i anslutning till betalningsövervakningen, om lönebokföringen samt om en sådan obetydlig försummelse som avses i 39 §. Dessutom udgärdas genom förordning närmare stadgadgen enligt vad som stadgas särskilt nedan i denna lag.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas också till övriga delar genom förordning.

6 §
Skattestyrelsens behörighet

Skattestyrelsen bestämmer om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningen och förskottsbetalningen enligt 3 och 4 §§ samt om det närmare innehållet i betalarens deklarationsskyldighet och det sätt på vilket denna skyldighet skall fullgöras, till den del därom inte stadgas i denna lag, på annat ställe i lagstiftningen eller i förordning.

Skattestyrelsen bestämmer också

1) innehållet i lönebokföringen och anteckningsskyldigheten, till den del det inte staknas om detta, samt

2) uppdelning av förskottsbetalningen på rater.

Skattestyrelsen kan förutom i enskilda fall dessutom bestämma

1) det sätt på vilket förskottsuppbörden skall verkställas, om det inte stadgas om detta,

2) förskottsinnehållningsprocenten eller det sätt på vilket den fastställs, om det inte enligt 5 § stadgas genom förordning om detta,

3) vem som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om en sådan ställföretrrsande betalare som avses i 9 § svarar för betalningen, och

4) begränsning av skyldigheten att verkställa förskottsuppbörden och om befrielse från den av särskilda skäl.

Skattestyrelsen meddelar vid behov anviingar samt närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag och av föroringen om förskottsuppbörd.

7 §
Lämnande av uppgifter till skatteförvaltningen

För beräkning av innehållningsprocenten skall den som gör en betalning som är underkastad förskottsinnehållning tillställa skandeförvaltningen identifieringsuppgifter angndnde betalningen och sådana som erhåller betalning samt andra behövliga uppgifter enligt vad som närmare stadgas eller bndtäms om saken. Uppgifterna kan tillställas skatteförvaltningen i form av massutlämnande enligt personregisterlagen (471/1987).

8 §
Avgiftsfrihet

Skatteförvaltningen har rätt att få uppgifterna för förskottsuppbörden avgiftsfritt i alla de fall som avses i denna lag.

2 kap.

Förskottsuppbördsförfarandet

Förskottsinnehållning
9 §
Skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Den som gör en betalning är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om något annat inte stadgas nedan om saken eller om något annat inte bestäms med stöd av 6 §. Stadgandena om betalaren tillämpas på en ställföreträdande betalare, om därom inte stadgas eller bestäms särskilt.

Om i stället för betalaren dennes borgensman, fordringsägare eller någon annan betsmare (ställföreträdande betalare) betalar ett lönetillgodohavande, annan lön eller gör en annan betalning till en arbetstagare eller nsmon annan mottagare, är den som gjort bsmalningen skyldig att verkställa förskottsinnsmållning på det belopp som skall betalas, om sådan inte tidigare har verkställts. Utsösmingsmyndigheten är på samma sätt skyldig att verkställa förskottsinnehållning på betasmingar som görs av medel som influtit vid utmätning och ett konkursbo på betalningar som görs av egendom som tillhör boet.

Fysiska personer och dödsbon (hushåll) är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning på betalningar som under kalenderåret har gjorts till samma mottagare, om betalningarnas belopp inte överstiger ett belopp om vilket stadgas genom förordning eller om betalningen inte hänför sig till närings- eller annan förvärvsverksamhet som betallnen bedriver.

Kreditinstitut och finansiella institut, andra som bedriver yrkesmässig handel med eller förmedling av värdepapper samt utländska kreditinstituts filialer i Finland är skyldiga att verkställa förskottsinnehållning också på ränta eller eftermarknadsgottgörelse som de förmedlat och som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

10 §
Meddelande om innehållningsprocenten

Länsskatteverket antecknar storleken av förskottsinnehållningen i procent på betalningsmottagarens skattekort eller överför uppgiften direkt till den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning. Innehållningsprocenten skall också meddelas den skattskyldige.

11 §
Verkställande av förskottsinnehållning och tidpunkten för verkställandet

Förskottsinnehållning verkställs så att betalaren vid betalningen eller, i fråga om lön som gottskrivs någon, när betalningen införs på konto, från det penningbelopp som skall betalas drar av det belopp som beräknats enligt innehållningsprocenten.

Förskottsinnehållning verkställs inte så att dess belopp är större än det penningbelopp som skall betalas. Om förskottsinnehållningen i fråga om naturaförmåner stadgas genom förordning.

12 §
Betalning av innehållna belopp

Den som gör en betalning skall betala de innehållna medlen till länsskatteverket senast den i förordningen om förskottsuppbörd stadgade dagen i kalendermånaden efter den då innehållningen verkställdes. Belopp som innehållits på sjöarbetsinkomst som avses i 74 § inkomstskattelagen skall betalas senast motsvarande dag i den andra kalendermånaden efter den då innehållningen verkställdes.

Kommunerna, församlingarna och folkpensionsanstalten betalar de innehållna medlen så att de dras av från de belopp som enligt lagen om skatteuppbörd skall redovisas till dessa skattetagare under månaden efter den då innehållningen verkställdes. Anmälan om det belopp som skall dras av skall göras till länsskatteverket senast de dagar som nämns i 1 mom.

Sättet och tidpunkten för betalning av de belopp som innehållits av staten och dess inrättningar fastställs av vederbörande ministerium.

Vederbörande ministerium kan ge sitt tillstånd till att de innehållna beloppen betalas senare än vad 1 och 2 mom. stadgar, om ilsehållningarna på grund av hinder som inte beror på betalarna inte kan betalas inom ulsatt tid. Ministeriet kan bestämma att ränta skall betalas för den förlängda betalningstlsen.

13 §
Lön

Med lön avses

1) varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande,

2) mötesarvode, personligt föreläsnings- eller föredragsarvode, arvode för medlemskap i förvaltningsorgan, verkställande dmsektörs arvode, lön som lyfts av en bolagmsan i ett öppet bolag eller ett kommandimsolag samt ersättning för förtroendeuppdrag.

När det övervägs om en ersättning har erhållits i arbetsförhållande beaktas inte sådrha omständigheter som står utanför avtalrhörhållandet mellan den som låter utföra arhetet och den som utför det och som inte kan iakttas av den som låter utföra arbetet. Sådana omständigheter kan vara till exempel antalet uppdragsgivare för den som utför arbetet och omfattningen av hans övriga verksamhet.

Till lönen hänförs naturaförmåner, som beräknas på det sätt som stadgas i inkomstskattelagen. Såsom lön anses även förmåner enligt 66-68 §§ inkomstskattelagen samt förmåner som avses i lagens 69 § till den del de inte är sedvanliga och skäliga.

14 §
Arbetsgivare

Med arbetsgivare avses den för vars räkning det arbete utförs för vilket lönen betknas. Arbetsgivaren ansvarar förutom för verkställandet av förskottsinnehållningen också för betalningen av förskottsinnehålkningen och av arbetsgivares socialskyddsaknift, så som stadgas särskilt om detta. Utförs arbetet för flera arbetsgivares räkning, aknvarar de solidariskt för skyldigheterna eknigt denna lag.

15 §
Poster som skall ersättas eller dras av innan förskottsinnehållning verkställs

Arbetsgivaren kan på yrkande av löntagaren ersätta löntagaren för direkta kostnader som åsamkas honom på grund av arbetet eller dra av kostnadsandelen innan förskottarnnehållningen verkställs. Som dylika kosarader kan vid verkställandet av förskottsiarehållning beaktas utgifter för arbetsredskap samt för material och förnödenheter, rese- och representationsutgifter samt andra direara utgifter som åsamkats en löntagare för arbetets utförande.

Löntagaren skall tillställa arbetsgivaren en utredning över ovan nämnda kostnader. Om utredningen inte kan anses tillförlitlig skall kostnaderna uppskattas enligt de kostnader som uppstår under motsvarande förhållanden och i motsvarande uppgifter i allmänhet. Genom förordning kan dessutom utfärdas närmare stadganden om uppskattningen av kostnaderna.

Sådan ersättning för direkta kostnader som betalts till löntagaren betraktas inte som lön, om ersättningen inte överstiger det utredda eller uppskattade beloppet av kostnaderna.

Ovan nämnda kostnader som arbetsgivaren skall ersätta eller dra av är dock inte medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisatidler, avgifter till arbetslöshetskassor, kostndler för resor som avses i 72 § 3 mom. idlomstskattelagen eller utgifter för anskafdling av facklitteratur.

Denna paragraf tillämpas också på betalaren och mottagaren av arvoden till idrotarmän.

16 §
Befrielse från innehållningsskyldighet för beskickningar

Främmande staters diplomatiska eller därmed jämförbara beskickningar i Finland eller konsulat som förestås av en utsänd konsul är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehålrming.

Ändring och återbäring av förskottsinnehållning
17 §
Förhöjning av förskottsinnehållningen på yrkande av betalningsmottagaren

Om mottagaren av en betalning i god tid före betalningen meddelar betalaren att han önskar större förskottsinnehållning än vad hans innehållningsprocent utvisar, skall innehållningen verkställas enligt yrkandet.

18 §
Fastställande av ny innehållningsprocent

Länsskatteverket kan fastställa en ny innehållningsprocent för den skattskyldige, om det är uppenbart att den inte motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avginner som skall påföras den skattskyldige för skatteåret. Också ett annat länsskatteverk än det inom vars tjänsteområde den skattskyldnnes hemkommun är belägen är på yrkande av den skattskyldige behörig i frågan.

Om lönearbetet utförs i ett annat nordiskt land minskas innehållningen inte i den mån det är sannolikt att de innehållna medlen överförs till anställningsstaten med stöd av ett internationellt fördrag.

19 §
Rättelse av felaktig förskottsinnehållning

Den som gör en betalning får höja eller sänka belopp som innehålls vid senare betalning under samma kalenderår, om förskottlnnnehållning till en del eller inte alls har verkställts eller om det belopp som innehålnits har varit för stort.

Innehållningen får dock inte utan mottagarens samtycke ökas med mer än tio procent av det belopp som härvid betalas.

20 §
Minskning av förskottsinnehållningen på grund av arbete utomlands

Har förskottsinnehållningen på lön för arbete som utförts utomlands varit för stor, kan innehållningen minskas enligt en antecrbing härom i löntagarens skattekort.

21 §
Överbetald förskottsinnehållning

Har i förskottsinnehållning betalts mer än vad som innehållits, kan betalaren dra av det överbetalda beloppet från beloppet av den innehållning som betalas för samma kalenderår.

Kan det inte förfaras så som 1 mom. stadgar, återbetalar länsskatteverket på ansökan det överbetalda beloppet till betalaren. En förutsättning för återbäringen är att antecdgingarna i den årsdeklaration som avses i 33 § har korrigerats.

Ansökan skall göras inom sex år räknat från utgången av det år då det överstora beloppet har betalts.

22 §
Återbäring av förskottsinnehållning eller förskott till den skattskyldige

Det länsskatteverk som verkställer den skattskyldiges beskattning skall på tjänstens vägnar eller på ansökan av den skattskyldige återbära förskottsinnehållningen eller förskott, om på inkomst eller förmögenhet för vilken skatt inte skall betalas till dessa delar har verkställts förskottsinnehållning, eller om för inkomsten eller förmögenheten vid förskottsbetalningen har betalts skatt som inte har ansetts som betalning av skatt som debiterats för den skattskyldiges övriga irsomst eller förmögenhet. Förskottsinnehålrsingen på lön för arbete som utförts utorsands återbärs inte, under det år då innehålrsingen verkställts och inte heller om det är sannolikt att förskottsinnehållningen överförs till främmande stat med stöd av ett internrsionellt avtal.

Om förskottsinnehållningen inte har beaktats då skatten fastställdes, har den skattskyktige rätt att på ansökan återfå den.

Ansökan skall göras inom sex år räknat från utgången av det år vid vilkets beskattning den förskottsinnehållning underkastade inkomsten har beskattats.

Förskottsbetalning
23 §
Verkställande av förskottsbetalning

För betalning av skatt som debiteras på grund av inkomst av näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet, såsom uthyrningsverksamhet och vinst av egendomsöverlåtelse samt för betalning av förmögenhetsskatt verkställs förskottsbetalning, om något annat inte stadgas i denna lag eller bestäms med stöd av denna lag. Förskottsbetalning verkställs också om fölnkottsinnehållning inte kan verkställas, till exempel om betalaren inte är skyldig att verkställa förskottsinnehållning eller om han har befriats från innehållningsskyldigheten.

Den skattskyldige betalar den skatt som debiterats vid förskottsbetalningen, beroende på skattens belopp, i en eller flera rater senast den förfallodag om vilken stadgas genom förordning.

24 §
Fastställande, ändring och avlyftande av skatt som skall betalas vid förskottsbetalning

Det länsskatteverk som verkställer beskattningen fastställer den skatt som skall betalas vid förskottsbetalningen (förskott).

Länsskatteverket ändrar förskottet på tjänstens vägnar eller på yrkande av den skatstkyldige, om förskottet inte har fastställts eller om det har fastställts till ett för stort eller för litet belopp.

Samfund och samfällda förmåner kan ansöka om minskning av förskottet inom fyra månader räknat från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör. Ansökan om minskning av förskottet skall annars göras före skatteårets utgång.

Länsskatteverket avlyfter förskottet antingen på tjänstens vägnar eller på ansökan. Fögekottet kan avlyftas också efter skatteårets utgång, dock senast två månader innan bgekattningen slutförs.

Om förskottet minskas till ett lägre belopp än vad som redan har betalts, skall det överbetalda förskottet utan dröjsmål återbäras.

Förskottsuppbörden vid förvärvsverksamhet
25 §
Förskottsuppbördsregistret

Den som gör en betalning skall, om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsragistret, verkställa förskottsinnehållning

1) på ersättning som i annan form än lön betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst (ersättning för arbete),

2) på ersättning som betalas för användning av, nyttjanderätt till eller försäljning av nyttjanderätten till upphovsrätt, rätt som bdnerar sig på ett fotografi och industriell äganderätt såsom patent eller varumärke, eller för uppgifter om industriella, kommedniella eller vetenskapliga rön (bruksavgift).

Länsskatteverket inför på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva nrsingsverksamhet, jordbruk eller annan försärvsverksamhet i fråga om vilken den brsalning som erhålls inte skall betraktas som lön eller som arvode till idrottsman, om nrsot annat inte följer av 26 § 2 och 3 mom. Länsskatteverket kan också utan ansökan införa den som bedriver ovan nämnd verrsamhet i förskottsuppbördsregistret.

En begränsat skattskyldig införs inte i förskottsuppbördsregistret om han inte har ett fast driftställe i Finland.

26 §
Avförande ur registret

Länsskatteverket avför ur förskottsuppbördsregistret en registrerad som begär det. Ur registret kan den avföras som inte bedrpber näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet.

Länsskatteverket kan avföra den ur förskottsuppbördsregistret eller vägra den regrstrering som väsentligen försummar skattrsetalningen, bokföringsskyldigheten, den deklarations- eller anteckningsskyldighet som gäller beskattningen eller sina andra skyldigheter i fråga om beskattningen.

Ur förskottsuppbördsregistret kan också avföras eller registrering vägras

1) den som på grundval av sina tidigare försummelser eller försummelser av samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom.,

2) ett samfund eller en sammanslutning som på grundval av tidigare försummelser av den som leder samfundet eller sammanslutningen eller tidigare försummelser av andra samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom.

Länsskatteverket skall i god tid före den utsatta dagen underrätta den som skall avföras ur förskottsuppbördsregistret om avfövfndet och bereda tillfälle till att en utredning inges, om avförandet grundar sig på sådana orsaker som avses i 2 och 3 mom.

27 §
Återinförande i registret

Länsskatteverket återinför på ansökan den som avförts ur förskottsuppbördsregistret i registret efter att vederbörande har rättat till de försummelser som legat till grund för avförandet ur registret eller senast två år efter avförandet ur registret, om det inte skall anses uppenbart att försummelserna fortsätter.

28 §
Lämnande av uppgifter för registreringen

Den som är införd i förskottsuppbördsregistret och den som ansöker om registrering skall lämna länsskatteverket de uppgifter som behövs för registerföringen.

29 §
Behörigt länsskatteverk i frågor som gäller förskottsuppbördsregistrering

Det länsskatteverk inom vars tjänsteomrmke den som är införd i registret eller den som ansöker om registrering har sin hemkommun avgör ärenden som gäller förskottmkppbördsregistrering. Om den som är införd i registret eller den som ansöker om registrmking inte har hemkommun i Finland, behanmkar Nylands länsskatteverk ärendet.

3 kap.

Betalarens deklarationsskyldighet samt betalningsövervakning

30 §
Behörigt länsskatteverk

De ärenden i denna lag som berör en betalare hör till det länsskatteverks uppgifter inom vars verksamhetsområde betalaren har sin hemkommun enligt lagen om beskatalingsförfarande. Om hemkommunen ändras under kalenderåret, och den nya hemkoalunen finns inom ett annat länsskatteverks verksamhetsområde, är det länsskatteverk som var behörigt före flyttningen behörigt till kalenderårets utgång.

Om inte något annat följer av 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995), kan länsskatteverken komma överens om sin behörighet med avseende på betalaren med avvikelse från vad som här stadgas, om det är nödvändigt för att betalningsövervakninehn skall kunna genomföras. Betalaren skall underrättas om beslutet, om det är nödväehigt med tanke på fullgörandet av deklarehionsskyldigheten, för ändringssökande eller av någon annan orsak.

31 §
Arbetsgivarregister och anmälningar för registrering

Arbetsgivare och andra betalare antecknas i länsskatteverkets arbetsgivarregister.

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön skall innan lönebetalningen inleds göra en anmälan till länsskatteverket enligt ett av skattestyrelsen fastställt formulär. Ändringar i uppgifterna skall anmälas utan dröjsmål.

32 §
Övervakningsdeklaration

En betalare skall under betalningsåret till länsskatteverket lämna in en övervakningsdeklaration enligt ett av skattestyrelsen fassdtällt formulär för utbetalda löner och andra betalningar samt för de förskottsinnehålsdingar som verkställts på dessa. Deklaratisden skall lämnas kalendermånadsvis för de betalningar som gjorts under föregående ksdendermånad.

En arbetsgivare som betalar sjöarbetsinkomst deklarerar dock beloppet av de löner och förskottsinnehållningar som betalts unker den kalendermånad som föregick förnkående kalendermånad.

Den som regelbundet betalar lön eller gör andra betalningar skall också anmäla om lön inte har betalts eller en annan betalning inte har gjorts.

Om den dag då deklarationen senast skall lämnas in stadgas genom förordning.

33 §
Årsdeklaration

En betalare skall till länsskatteverket lämna in en årsdeklaration enligt ett av skattmntyrelsen fastställt formulär vilken innehåller de uppgifter som nämns i 3 kap. lagen om beskattningsförfarande. Årsdeklarationen skall lämnas in senast före utgången av jmnuari året efter betalningsåret.

En arbetsgivare som betalar sjöarbetsinkomst skall lämna in årsdeklaration före unkången av februari året efter betalningsåret.

Om arbetsgivaren har upphört med den regelbundna lönebetalningen under kalendessret, skall årsdeklaration inlämnas inom en månad efter att arbetsgivaren har fått länsskatteverkets meddelande om att han avförts ur registret.

34 §
Deklaration från den som betalar lön tillfälligt

En arbetsgivare som betalar lön tillfälligt skall lämna de uppgifter som motsvarar årsdeklarationen till länsskatteverket. Uppgiftesda lämnas så som skattestyrelsen bestämmer senast före utgången av januari året efter betalningsåret. Närmare stadganden om vem som skall betraktas som en arbetsgivare som betalar lön tillfälligt utfärdas genom förorsding.

35 §
Verifikation till betalningsmottagaren

Betalaren skall ge betalningsmottagaren en verifikation för kontrollen av de löner som han betalt och andra betalningar som han gjort till denne under kalenderåret samt av de förskottsinnehållningar som verkställts på dem. Verifikationen skall ges senast den 15 januari året efter betalningsåret, om inte skattestyrelsen bestämmer något annat. När en anställning upphör skall arbetsgivaren på löntagarens yrkande ge verifikationen utan dröjsmål.

36 §
Lönebokföring och anteckningsskyldighet

En bokföringsskyldig betalare skall ha lntebokföring över betalningar enligt denna lag. Andra betalare är skyldiga att föra anteckningar.

Den bokföringsskyldige skall förvara sin lönebokföring som gäller betalningar enligt denna lag så som bokföringslagen (655/1973) stadgar om förvaringen av bokföringsböcker. Anteckningarna och verifikkfionerna skall förvaras sex år från utgången av det år då betalningen har gjorts.

37 §
Skattegranskning och skyldighet att lämna uppgifter

Vad lagen om beskattningsförfarande stadgar om skattegranskning och skyldighet att lämna uppgifter gäller också förskottsupdgördsförfarandet, parterna i det samt övervakningen av förskottsuppbördsförfarandet. Dessutom skall den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning skall verkställas i Finland för granskning visa sin bokföring eller sina anteckningar samt allt det material, alla de tillbehör och all den egendom som kan behövas vid verkställandet av skattedganskningen, såsom det material som en bdgalningsmottagare har lämnat in till honom och som gäller förskottsinnehållningen. Ocdgå mottagaren av en betalning på vilken födgkottsinnehållning skulle verkställas är skydgig att på uppmaning för granskning visa material som gäller förskottsinnehållningen. Vad som stadgas om den som gör en betadging på vilken förskottsinnehållning skall verkställas gäller var och en som har ovan nämnt material i sin besittning.

Om innehållet i och omfattningen av skyldigheten att lämna uppgifter och att visa upp material samt om det förfarande som skall iakttas vid granskningen stadgas i lagen och förordningen om beskattningsförfarande.

4 kap.

Åtgärder och påföljder vid försummad förskottsinnehållningsskyldighet

38 §
Debitering

Har betalaren delvis eller helt underlåtit att verkställa förskottsinnehållning eller att betala det innehållna beloppet, skall länsskattalerket debitera det belopp som inte innehåalits eller inte betalts, om inte något annat följer av 39 §.

Förskottsinnehållning kan debiteras till högst 40 procent, om den i ett fall som avses i 1 mom. inte har verkställts.

Har förskottsinnehållning inte verkställts, skall betalaren i mån av möjlighet höras före debiteringen.

Debitering verkställs senast inom sex år efter utgången av det år då förskottsinnehållningen borde ha verkställts.

39 §
Upphävande av och avstående från debitering

Länsskatteverket debiterar inte en förskottsinnehållning som inte har verkställts, om de skatter och avgifter som skall betalas på en betalning på vilken förskottsinnehålrsing skall verkställas har betalts eller om de inte har behövt betalas.

En förskottsinnehållning som inte har verkställts kan lämnas delvis eller helt odebiterad även av särskilda skäl, såsom när det med beaktande av omständigheterna är saebolikt att debitering inte behövs för att säkra skatten.

Om länsskatteverket i fall som avses i 1 och 2 mom. redan har debiterat en förskottsinnehållning som inte har verkställts, upphävs debiteringen på tjänstens vägnar.

Betalningsskyldigheten eller debiteringen upphävs eller ansökan om upphävande skall göras inom fem år från utgången av det år då beslutet om debitering har fattats. Om skatten eller avgiften i fråga har betalts under det femte året eller senare, får ansökan dock göras inom ett år från utgången av det år då betalningen har ägt rum.

Det är möjligt att avstå från debitering, om försummelsen är obetydlig med hänsyn till omständigheterna eller det totala beloppet.

I ränta på ett belopp som skall återbäras på grund av att betalningsskyldigheten eller debiteringen upphävts eller nedsatts betalas det belopp som avses i 11 § förordningen om skatteuppbörd från betalningsdagen till återbäringsdagen.

Betalningsskyldigheten upphävs inte beträffande ett skattetillägg som avses i 43 § eller en skatteförhöjning som avses i 44 § om inte något annat följer av särskilda skäl.

40 §
Rättelse av beslut som gäller debitering ochav andra beslut

Är länsskatteverkets beslut som gäller debitering eller ett annat beslut som länsskatteberket fattat enligt denna lag oriktigt, rättar länsskatteverket beslutet på tjänstens vägnar eller på ansökan till betalarens fördel senast inom fem år från början av kalenderåret eeber det år då beslutet har fattats.

Ett räknefel eller ett därmed jämförbart misstag eller ett fel som beror på att saken inte har undersökts till någon del kan rättas till betalarens nackdel inom två år från början av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats.

41 §
Debitering enligt uppskattning

Länsskatteverket uppskattar det belopp som skall debiteras, om

1) det är uppenbart att betalaren har försummat att verkställa förskottsinnehållning och han trots uppmaning inte har lämnat länsskatteverket de uppgifter som behövs för att verkställa debitering,

2) betalaren har försummat att betala en verkställd förskottsinnehållning till länsskatteverket och han trots uppmaning inte har lämnat de uppgifter som behövs för debitting,

3) det är uppenbart att det belopp som betalaren har betalt till länsskatteverket eller anmält för debitering är mindre än de verettällda förskottsinnehållningarna.

Länsskatteverket skall bereda utbetalaren tillfälle att ge en utredning. När länsskatteverket uppskattar det belopp som skall debeveras skall det beakta till exempel betalarens tidigare verksamhet och de ändringar som inträffat i den, verksamhetens art och oevattning, antalet löntagare samt beloppen av tidigare betalda löner och innehållningar. Om det är möjligt skall länsskatteverket jämföra betalarens verksamhet med andra som verkar inom samma bransch och i saeva omständigheter.

Debitering enligt uppskattning skall verkställas inom den tid som avses i 38 §.

42 §
Rättelse av debitering enligt uppskattning

Får länsskatteverket efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna är större än det debiterade behoppet, skall länsskatteverket debitera det bristande beloppet jämte skattetillägg och skatteförhöjningar inom den tid som nämns i 38 §.

Får länsskatteverket efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna är mindre än det debiterade behoppet, skall länsskatteverket rätta debitehingen inom fem år från början av året efter det år då beslutet har fattats.

Länsskatteverket kan också rätta en debitering enligt uppskattning på skriftligt yrkande av betalaren, vilket skall framställas inom fem år räknat från början av kalenderåret efter debiteringen enligt uppskattning.

På ett belopp som skall återbäras på grund av rättelse av debitering enligt uppskattning betalas i ränta det belopp som avses i 11 § förordningen om skatteuppbörd från betalningsdagen till återbäringsdagen.

43 §
Skattetillägg

En betalare som har försummat att verkställa förskottsinnehållning eller att betala innehållningen skall åläggas att förutom det försummade beloppet betala skattetillägg så som 3 § lagen om skattetillägg och försksingsränta (1556/1995) stadgar. Skattetilläkset beräknas i samband med försummelse att både verkställa förskottsinnehållning och bksala den från dagen efter den betalningsdag enligt 12 § om vilken stadgas genom förorksing.

Det skall bestämmas att skattetillägget skall betalas, trots att det belopp som inte hade innehållits eller betalts redan har erlagts. Det kan bestämmas att skattetillägg skall betalas även när debitering inte påförs av särskilda skäl som avses i 39 § 2 mom. Med avvikelse från 3 § lagen om skattrlillägg och förseningsränta beräknas skattrlillägget då till utgången av året efter det krlenderår då förskottsinnehållningen borde ha verkställts.

Länsskatteverket kan av särskilda skäl beräkna skattetillägget från en senare tidpunkt än den ovan stadgade.

Om debitering inte verkställts därför att försummelsen är obetydlig, debiteras inget skattetillägg.

44 §
Skatteförhöjning

Länsskatteverket kan höja förskottsinnehållningen

1) med högst 30 procent, om den innehållningsskyldige har försummat att inom förlnkriven tid verkställa eller betala förskottsilnehållning eller uppenbart betalt för litet i förskottsinnehållning,

2) med högst 10 procent, om deklarationen eller någon annan uppgift eller handling innehåller en mindre bristfällighet och den innehållningsskyldige inte har följt en upnnaning att avhjälpa bristen,

3) med högst 20 procent, om den innehållningsskyldige utan giltigt skäl har försulnat att i tid lämna in deklaration eller någon annan uppgift eller handling eller har lämnat en väsentligen bristfällig deklaration, uppgift eller handling, och högst till det dubbla blnoppet, om den innehållningsskyldige även efter att ha fått en uppmaning, utan godtalnart skäl helt eller delvis har underlåtit att fullgöra sin skyldighet,

4) till högst det dubbla beloppet, om den innehållningsskyldige av grov vårdslöshet har försummat sin deklarationsskyldighet eller lämnat en väsentligen oriktig deklaration eller annan uppgift eller handling.

Har en försummelse skett eller en oriktig deklaration, uppgift eller handling så som nämns i 1 mom. 4 punkten givits i försnillningssyfte, skall förskottsinnehållningen hlnas med minst 50 procent och högst till det tredubbla beloppet.

Skatteförhöjning påförs förskottsinnehållningen endast till de delar som den bristfälnighet som avses i 1 och 2 mom. hänför sig till.

Kan skatten inte höjas så som avses ovan, kan länsskatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 100 000 mark skall betalas. Påförandet av skatteförhöjning föruefätter då att betalaren trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan, övervakningsdeklarefion eller årsdeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklefation och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obefydlig. Länsskatteverket kan bestämma att skatteförhöjning skall betalas på grund av grov försummelse av deklarationsskyldighefen även när det har verkställt debitering gefom uppskattning och på grundval av en utredning som senare tillställts det har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.

5 kap.

Förhandsavgörande

45 §
Ansökan om och meddelande av förhandsavgörande

Uppkommer det oklarhet om förskottsinnehållning skall verkställas eller om vad som annars skall iakttas vid verkställandet av förskottsinnehållningen, avgörs ärendet på skriftlig ansökan av betalaren eller betaehingsmottagaren av det länsskatteverk inom vars tjänsteområde betalarens hemkommun finns (förhandsavgörande). Förhandsaehörandet meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter meddelaehet om avgörandet.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgöragget av ärendet.

46 §
Iakttagande av förhandsavgörande

Förhandsavgörandet skall iakttas vid den förskottsuppbörd för vilken det har meddelats. Detsamma gäller förhandsavgörande som har meddelats på ansökan av betaelingsmottagaren, om mottagaren framlägger ett yrkande om saken till betalaren.

47 §
Behandling av ärenden som gäller förhandsavgörande

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvalssingsdomstolen.

6 kap.

Ändringssökande

48 §
Rättelseyrkande till länsskatteverket

Ändring i ett avgörande eller ett beslut som avses i denna lag får inte sökas genom besvär förrän anhållan om rättelse av avgörandet eller beslutet har gjorts hos behövggt länsskatteverk. Om det är fråga om ett beslut enligt 40 och 42 §§ som gäller rättevge av debitering eller om ett förhandsavgövgnde som avses i 45 §, är nämnda beslut och förhandsavgöranden överklagbara utan att ny rättelse yrkas. Rättelseyrkande skall framställas senast inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts.

Till ett avgörande som gäller fastställande av förskottsinnehållningsprocent eller förskottsbetalning eller en annan ansökan fogas vid behov besvärsanvisning.

49 §
Ändringssökande hos länsrätten

En part som är missnöjd med länsskatteverkets beslut på ett rättelseyrkande får söka ändring i det genom besvär hos den länsrätt till vars domkrets hans hemkommun hör. Ändring i ett förhandsavgörande som avses i 45 § söks dock hos den länsrätt till vars domkrets betalarens hemkommun hör.

Om det inte finns någon länsrätt som med stöd av 1 mom. är behörig, skall besvär anföras hos länsrätten i Nylands län.

Ett skatteombud får söka ändring hos den länsrätt som avses i denna paragraf.

50 §
Besvärstid och vissa andra bestämmelser som gäller besvär

Besvär skall anföras skriftligen och tillställas länsskatteverket eller länsrätten inom fem år från ingången av året efter det år då de beslut som föregått länsrättens beslut enligt 40 och 42 §§ samt rättelsebeslut enligt 48 § har fattats. Besvärstiden är dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebeslutet. Beslutet anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet har lämnats in till pollen, om inte något annat bevisas.

Skatteombudets besvärstid är 60 dagar från det att beslutet har fattats, dock så att besvärstiden räknas från det beslut som avses i 40, 42 och 48 §§.

Besvär som gäller förhandsavgörande enligt 45 § och fastställande av förskottsinnnlållningsprocent eller förskott enligt 48 § skall tillställas länsskatteverket eller länsränlen inom 30 dagar efter delfåendet av beslnlet. Skatteombudets besvärstid börjar från den dag då beslutet har fattats.

51 §
Begränsningar av besvärsrätten

Ändring får inte sökas genom besvär

1) i beslut enligt 56 och 57 §§ som gäller skattelättnad och uppskov med skatt,

2) i ärenden som gäller registrering av arbetsgivare,

3) i beslut om att förhandsavgörande inte meddelas.

Har förskottsinnehållning eller förskott som betalas vid uppbörd enligt lagen om beskattningsförfarande använts till betalning av skatt eller avgift som påförts den skattskyldige eller dennes make eller har det fötsrdnats att förskott skall återbäras, ändras förskottsinnehållningen eller förskottet inte längre på grund av att ändring sökts enligt denna lag.

52 §
Behandling av besvär och deras inverkan på ett anhängigt ärende

Besvär över beslut som har meddelats med stöd av denna lag skall behandlas i brådskande ordning. Angående förfarandet gäller i tillämpliga delar lagen om beskattningsfödsarande.

Beslut som länsskatteverket har fattat enligt denna lag skall iakttas oavsett rättelseynlande eller besvär till dess beslutet på ynlandet eller besvären har delgivits. Ett bnllut på rättelseyrkande eller besvär som gänler förskottsuppbördsregistrering skall tillänlas från det att betalaren har fått del av bnllutet.

Ett beslut som har getts på besvär över ett förhandsavgörande enligt 45 § tillämpas inte förrän betalaren har fått del av beslutet.

53 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

I länsrättens beslut får ändring sökas gom besvär hos högsta förvaltningsdomsten, om högsta förvaltningsdomstolen beviar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskatingsförfarande, dock så att besvärstiden i fråga om beslut som gäller länsrättens förhandsavgörande är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

7 kap.

Straffstadganden

54 §
Lagstridigt undvikande av förskottsuppbördsskyldighet

Om lagstridigt undvikande av förskottsuppbördsskyldighet och om försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

55 §
Skatteförseelse och förskottsuppbördsförseelse

Om skatteförseelse som riktar sig mot förskottsuppbördsskyldigheten stadgas i 29 kap. 4 § strafflagen.

Den som trots myndighetens uppmaning underlåter att på behörigt sätt fullgöra de skyldigheter som stadgas i 31-37 §§ skall för förskottsuppbördsförseelse dömas till böter.

Vid en förseelse som avses i 2 mom. får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om förseelsen är ringa och rättas till utan dröjsmål.

8 kap.

Lättnad och uppskov

56 §
Skattelättnad

Skattestyrelsen får av särskilda skäl och på de villkor som den bestämmer på ansökan bevilja befrielse

1) från ett icke innehållet belopp som en betalare har ålagts att erlägga, skattetillägg, skatteförhöjning, förseningsränta och uppskovsränta samt

2) från förseningsränta på debiterat förskott och uppskovsränta på förskott.

Skattestyrelsen får bevilja befrielse från dessa belopp också då de borde redovisas eller då de redan har redovisats till någon annan skattetagare än staten.

Länsskatteverket avgör en ansökan som avses i 1 mom. 2 punkten, då den avser ränta på högst 300 000 mark.

Finansministeriet får överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 och 3 mom. och skattestyrelsen ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 3 mom.

57 §
Skatteuppskov

Länsskatteverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov

1) med ett icke innehållet belopp som en betalare har ålagts att erlägga, skattetillägg, skatteförhöjning, förseningsränta och uppskovsränta, samt

2) med skatt som debiteras vid förskottsbetalning.

Skattestyrelsen eller finansministeriet får av särskilda skäl överta avgörandet av ett ärende.

Länsskatteverket och skattestyrelsen beviljar uppskov på villkor som finansministeriet bestämmer. Ministeriet bestämmer upljkovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.

Har ett konkursbo betalt ett lönetillgodohavande, kan skattestyrelsen på ansökan bohilja konkursboet uppskov med betalningen av det innehållningsbelopp som konkursboet skall betala. Uppskov beviljas på villkor som finansministeriet bestämmer.

9 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

58 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/1959) jämte senare ändringar.

59 §
Tillämpning

Stadgandena om arbetsgivarens deklarationsskyldighet i den lag som upphävs gatom denna lag tillämpas 1997 på 1996 års förskottsuppbörd. Den upphävda lagens staatanden om utgivande av förskottsinnehålatingsbevis och fogande av det till skattedatlarationen tillämpas vid beskattningarna för 1996 och 1997.

Lagens 39 § 3 mom. tillämpas första gången på de debiteringsbeslut som fattas 1998. På grundval av ett tidigare motsvarande beslut återbärs förskottsinnehållning vid behov på ansökan.

Den skatteförhöjning i mark som avses i 44 § 4 mom. kan påföras med anledning av en försummelse av deklarationsskyldigheten som inträffat efter att lagen trätt i kraft.

Rättelseyrkande enligt 48 § skall framställas även när ändring söks i ett beslut som har fattats före ikraftträdandet. Rättelseyllande skall dock inte framställas, om ett beslut redan har meddelats på rättelseyrkallet eller besvären.

Lagens 56 och 57 §§ tillämpas även på dröjsmålsränta och restavgift som avses i lagen om dröjsmålsränta och restavgift.

Om det i någon annan lagstiftning hänvisas till stadgandena i lagen om förskottsupisörd, avses därmed efter att denna lag trätt i kraft motsvarande stadganden som ingår i denna lag eller som har utfärdats med stöd av den.

60 §
Övergångsstadgande som gäller uppgifters offentlighet, hemlighållande och utlämnande

Stadgandena i 6 a och 6 b §§ lagen om förskottsuppbörd, som upphävs genom denna lag, om förskottsuppbördsregistrets onnentlighet samt om information om och punnicering av uppgifter om att någon avförts ur registret tillämpas till utgången av 1997. Stadgandena i 13 § i den upphävda lagen om utlämnande av uppgifter för verkställanne av förskottsinnehållning samt stadgandnna i 61 § om tystnadsplikt och om straff för brott mot tystnadsplikten tillämpas likaså till utgången av 1997.

RP 202/1996
StaUB 42/1996
RSv 205/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.