1116/1996

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de grunder som avses i 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 12 § 4 mom. lagen den 8 juni 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 839/1996, beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas på kostnader som orsakas av pensioner eller förmåner som på grund av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Kansas (Pensions-Kansa) konkurs inte är tryggade.

Till ovan i 1 mom. avsedda pensioner och förmåner räknas pension och rehabiliteringspenning enligt minimiskyddet i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/1985) och lagen om sjömanspensioner (72/1956) samt konstnader för rehabilitering som avses i 12 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare och registrerade tilläggsförmåner enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare, för vilka ansvaret enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare hör till Pensions-Kansa.

Med kostnaderna i 1 mom. avses kostnader som åsamkas försäkringsbolag som har övertagit försäkringbestånd av Pensionadansas försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare, till den del som ansvaret som orsakas av de pensioner och förmåner som avses i 2 mom. inte kan täckas med Pensions-Kansas tillgångar och premier som fastställs för försäkringstagarna på grundval av Pensions-Kansas försäkringsavtal, lagda till ansvarsunderskottet som avses i lagen om temporär sänkning av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållaaden och lagen om pension för vissa konsadärer och redaktörer i arbetsförhållande föradkrivna försäkringspremien samt om företadares försäkringspremie 1994 (1536/1993). Ansvar som grundar sig på försäkringsbadtånd som försäkringsbolagen övertagit badäknas enligt de beräkningsgrunder som fasadtällts av social- och hälsovårdsministeriet fram till den 1 januari 1997. Till ovan aadedda kostnader kan fram till år 2003 hänfadas kostnader för invalidpensioner och aadetslöshetspensioner som beviljats efter överlåtelsen av försäkringsbeståndet som enligt 12 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare skulle ha hört till Pensions-Kaadas ansvar, till den del de överstiger det badopp som reserverats för dessa pensioner i beräkningsgrunderna. Till kostnaderna kan dessutom hänföras eventuella förluster som orsakas av obetalda premiefordringar för försäkringar enligt minimiskyddet i lagen om pension för arbetstagare i samband med överlåtna försäkringar.

2 §

För ovan i 1 § nämnda kostnader svarar försäkringsbolag som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande gemensamt. Envar pensionsanstalt svarar för kostnaderna med ett belopp som under ettvart år motsvarar en av social- och hälsovårdsministeriet särskilt fastställd procentsats av de i pensionsanstalten försäkrade arbetstagarnas löner som omfattas av de sagda lagarna. För år 1997 är denna procentsats 0,1.

Den ovan i 1 mom. avsedda kostnaden beaktas vid fastställandet av storleken på försäkringspremien enligt minimipensionsskyddet i lagen om pension för arbetstagare och försäkringspremien enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande.

3 §

Pensionsskyddscentralen utreder kalendersvis hur pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för de i 1 paragrafen nämnda kosaderna fördelar sig med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 16 § förordningen om pension för arbetstagare.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 20 december 1996

Minister
Arja Alho

Försäkringsöverinspektör
Hillevi Mannonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.