1103/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 71 § gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 71 § 2 mom. gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65) som följer:

71 §

När tillståndsärenden avgörs och andra myndighetsbeslut fattas samt i övrigt när åtgärder enligt denna lag vidtas skall utöver denna lag iakttas vad som stadgas i 4, 9, 39, 42, 47-49, 55 och 56 §§ samt 4, 5 och 10 kap. naturvårdslagen (1096/1996) och med stöd av nämnda stadganden. Inom naturskyddsområden och fästningsområden skall likaså iakttas vad som stadgas eller bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 79/1996
MiUB 8/1996
RSv 214/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.