1099/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 2 § lagen om miljötillståndsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 19 april 1991 om miljötillståndsförfarande (735/91), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 22 december 1995 (1712/95),ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Miljötillstånd

När tillståndsärenden avgörs och andra myndighetsbeslut fattas skall dessutom iakttas vad som stadgas i naturvårdslagen (1096/1996) och med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 79/1996
MiUB 8/96
RSv 214/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.