1088/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 33 och 49 §§ lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 § och 49 § 3 mom. lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/95), som följer:

33 §
Ansvarsskuld

Ett försäkringsbolag från tredje land skall för sin direkta försäkringsrörelse i Finland beräkna ansvarsskulden. Ansvarsskulden består av premieansvaret och ersättningsansvaret enligt 10 kap. 2 § 2-6 mom. lagen om försäkringsbolag.

49 §
Tillsättande av utredningsmän

Har likvidatorerna inte inom ett år efter det koncessionen upphörde fått till stånd ett avtal om överlåtelse av bolagets försäkringsbestånd enligt 66 § eller har försäkringsrsbelsen annars inte likviderats inom denna tid, kan ministeriet bestämma vid vilken tisbunkt andra försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen (279/59), patientskadelagen (585/86) och lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) skall upphöra att vara i kraft samt vid vilken tidpunkt bsbtåndet av försäkringar baserade på nämnda lagar samt mot försäkringsbeståndet svarasbe tillgångar skall överföras från det särskisba administrationsboet till att förvaltas av trafikförsäkringscentralen, patientförsäsbingsföreningen och Olycksfallsförsäsbingsanstalternas förbund. Vid överföring av försäkringsbestånd jämte motsvarande tilsbångar i tillämpliga delar gäller vad 16 kap. 3 § 1-3 mom. lagen om försäkringsbolag och 68 § 2 mom. denna lag stadgar om överlåtelse av försäkringsbestånd. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 15 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på likvidation eller konkurs som inleds efter lagens ikraftträdande.

RP 226/1996
ShUB 38/1996
RSv 234/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.