1087/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 10 kap. 2 § 3 mom. samt 15 kap. 10 § 3 mom. och 14 § 1 mom.,

av dessa lagrum 15 kap. 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95), samt

fogas till 10 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 17 mars 1995, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., som följer:

10 kap.

Bokslut och koncernbokslut

2 §

Ersättningsansvaret motsvarar med anledning av inträffade försäkringsfall utgående, obetalda ersättnings- och andra belopp samt garantiavgiftspost för försäkringar baserade på trafikförsäkringslagen (279/59) och lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) och ett för skaderika år riskteoretiskt beräknat utjämningsbelopp.

Försäkringsbolaget skall avsätta medel för garantiavgiftsposten med tanke på den betalningsskyldighet som avses i 19 d § trafikförsäkringslagen och 38 c § lagen om olycksfallsförsäkring så som ministeriet närmare föreskriver. Garantiavgiftsposten får endast användas för att uppfylla den ovan nämnda betalningsskyldigheten.


15 kap.

Likvidation och upplösning

10 §

Före den slutliga avvecklingen av det särskilda administrationsboet får utdelning ur detta äga rum endast med tillstånd av social och hälsovårdsministeriet. Ersättningar som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om olycksfallsförsäkring skall dock utbetalas enligt dessa lagar. Förvaltningen för det särskilda administrationsboet har för detta ändamål rätt att uppta lån för att trygga ersättningsutbetalningen.

14 §

Om något avtal om överlåtelse av försäkringsbeståndet inte har nåtts och inte heller något nytt bolag bildats inom ett år från likvidationens början, skall ministeriet bestämma den tidpunkt då andra försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om olycksfallsförsäkring skall upphöra att vara i kraft samt den tidpunkt då beståndet av försäkringar baserade på nämnda lagar samt mot försäkringsbeståndet svarande tillgångar skall överföras från det särskilda administrationsboet till att förvaltas av trafikförsäkringscentralen, patientförsäkringsföreningen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid överföring av försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i tillämpliga delar vad 16 kap. 3 § 1-3 mom. stadgar om överlåtelse av försäkringsbestånd. Utan hinder av 15 kap. 10 § skall en mot i 10 kap. 2 § nämnd garantiavgiftspost svarande proportionell andel av de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden dock i första hand användas till förmån för dem som enligt ifrågavarande lagar är berättigade till ersättning. Därefter skall, om inte något annat avtalas, det särskilda administrationsboets andra tillgångar än de nämnda förvandlas i pengar och fördelas mellan dem som på grund av försäkringsavtal äger rätt därtill, i förhållande till vars och ens andel i ansvarsskulden. Om det är fråga om ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse, skall det särskilda administrationsboets tillgångar så som social och hälsovårdsministeriet föreskriver, användas för de kostnader som orsakas av att liknande pensionsskydd ordnas i ett annat försäkringsbolag. Härvid skall i första hand de kostnader minimeras som tillämpningen av 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare orsakar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på likvidation eller konkurs som inleds efter lagens ikraftträdande.

RP 226/1996
ShUB 38/1996
RSv 234/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.