1081/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1996

Trafikministeriets beslut om Banförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 maj 1994 (348/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om Banförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för dessa avgifter.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Banförvaltningscentralen uponär en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) teknisk kontroll och tekniskt godkännande av materiel som används på statens bannät och som omfattar

a) typgodkännande av ny materiel och

b) kontroll och godkännande av materiel som är i bruk,

2) kontroll och godkännande av privatspår och säkerhetsanordningar som används i samband med transport av farliga ämnen,

3) säkerhetsintyg för koncession för trafikidkare,

4) tillstånd för anslutning av spår för privatbana,

5) kontroll av privatjärnvägar,

6) tillstånd för en plankorsning,

7) tillstånd till undantag från tågsäkerhetsstadgan,

8) tillstånd till undantag från hälsokrav, samt

9) kontrollavgiftsverksamheten inom kollektivtrafiken.

3 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) och som Banförvaltningscentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) tillstånd för korsande ledningar,

2) kontroll av cisternvagnar på begäran av tekniska kontrollcentralen,

3) sådan kontroll av materiel som används på privatspår, som utförs på begäran av ägaren till materielen,

4) kontroll av privatbana och anläggningar på begäran av ägaren,

5) överlåtelse av nyttjanderätt till lokaler, byggnader, konstruktioner, markområden och bebyggda fastigheter,

6) nyttjande- eller servitutsrätt eller annan motsvarande rättighet som beviljas i fråga om jordegendom, överlåtelse av sten, grus och andra jämförbara substanser samt försäljning av virke,

7) sändande av dokument och annat material, samt

8) andra prestationer av Banförvaltningscentralen som grundar sig på ett uppdrag.

4 §
Avgifter för avslagsbeslut

Avgifter som avses i detta beslut uppbärs också för beslut om avslag på ansökan.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd
Jaakko Pohjola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.