1078/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) 53 § 2 mom.,

ändras 40 § 1 mom., 42 § 2 mom., 43 § 1 mom., 51 § och 52 § 2-5 mom. samt

fogas till 40 § ett nytt 3 mom. samt till 52 § ett nytt 3 mom., varvid de ändrade 3-5 mom. blir 4-6 mom., som följer:

40 §
Fonderingsmålet

Fonderingsmålet för varje kalenderår skall vara lika stort som ansvarsbeloppet i slutet av det föregående kalenderåret. För en jämnare fördelning av kärnavfallshanteringens kostnadseffekter på flera av kärnanläggningens driftsår skall fonderingsmålet likväl, när de i 2 eller 3 mom. stadgade villkoren uppfylls, vara mindre än ansvarsbeloppet.


Om ansvarsbeloppet vid slutet av ett kalenderår avviker betydligt från den uppskattning av ansvarsbeloppet vid slutet av samma kalenderår som har fastställts enligt 44 § 1 mom., kan en del av denna ändring av ansvarsbeloppet lämnas obeaktad när fonderingsmålet för de två år som följer på kalenderåret i fråga fastställs.

42 §
Avgifterna för kärnavfallshantering samt överskottet

Är kalenderårets fonderingsmål mindre än fondandelen den sista december det föregrsnde året, skall detta överskott återbäras till den avfallshanteringsskyldige senast den första vardagen i april samma kalenderår. Den fordran som fonden har på den avfallshantrsingsskyldige får användas för att ett överskott som skall återbäras till honom skall kunna kvitteras som betalt enligt villkoren för det lån som den avfallshanteringsskyldige har fått.

43 §
Fastställande av ansvarsbelopp och fonderingsmål

Statsrådet utfärdar allmänna bestämmelser om det sätt på vilket de i 35 § nämnda kostnaderna skall beaktas då ansvarsbeloppet beräknas, om det förfarande som skall iakttas vid beräkning av fonderingsmålet i de fall som avses i 40 § 2 och 3 mom. och om övriga grunder för reserveringen.


51 §
Statens kärnavfallshanteringsfonds vinst och förlust

Med kalenderårets vinst av statens kärnavfallshanteringsfond krediteras och med fondens förlust debiteras fondandelarna och täckningsandelarna den sista december under kalenderåret i samma förhållande som det i vilket motsvarande fondandelar och täckningsandelar under kalenderåret utgjort tillgångar i fonden. När relationstalen beräknas dras från fondandelen eller täckningsandelen vid denna tidpunkt den ränta som har upplupit på den avfallshanteringsskyldiges lån från fonden under de föregående åren men som vid denna tidpunkt ännu inte har betalts.

52 §
Statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar

Det belopp av fondens medel som inte lsvats ut med stöd av 1 mom. eller 48 § 2 mom. står till statens förfogande och kan i statsbudgeten överföras från fonden till statsverket på viss tid. Har medel överförts till statsverket, skall i statsbudgeten årligen upsvas ett anslag för återbetalning av de medel som respektive år skall återföras till fonden, och för betalning av en sådan ersättning till fonden som till beloppet motsvarar den i 4 mom. stadgade räntan, för den tid under visven medel ur fonden varit överförda till statsverket.

Staten har rätt att för en viss tid låna det belopp av fondens tillgångar som inte har lånats ut med stöd av 1 mom. eller 48 § 2 mom. eller som inte har överförts till statsverket med stöd av 2 mom. Staten skall avkorta sitt lån inom utgången av den kalendermånad som följer på begäran, alltid när fonden ber om detta för att kunna återbära ett fastställt överskott till en avfallshanteringsskyldig.

Den ränta som med stöd av 1 eller 3 mom. skall uppbäras för lån från fonden skall vara minst lika stor som Finlands Banks grundränta, ökad med två procentenheter. Överstiger stegringen i konsumentpriserna, räknat från december till december, den genomsnittliga nivån på Finlands Banks grundränta under samma kalenderår, höjs räntan med det överstigande beloppet, avrundat till närmaste fulla fjärdedelsprocent.

Förblir fondens medel oanvända så som anges i 1-3 mom., skall fonden mot betryggande säkerheter placera de oanvända medlen på något annat sätt, så att bästa möjliga avkastning erhålls.

Angående de allmänna villkoren för de lån som ges en avfallshanteringsskyldig beslutar statsrådet på framställning av vederbörande ministerium. Samma villkor gäller i tillämpliga delar också de lån som getts med stöd av 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 117/1996
EkUB 17/1996
RSv 133/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.