1061/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av 2 och 10 §§ straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. och 10 § 1 mom. straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/93), dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag av den 22 december 1995 (1639/95) och 10 § 1 mom. delvis ändrat genom sistnämnda lag, som följer:

2 §

I straffregistret antecknas på basis av domstolarnas meddelanden uppgifter om avgmsanden genom vilka någon i Finland dömts till ovillkorligt fängelsestraff, samhällstjänst, villkorligt straff, böter som tilläggsstraff, ungdomsstraff, böter i stället för ungdommstraff, avsättning eller lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen. I strafmsegistret antecknas dock inte uppgifter om förvandlingsstraff för böter eller fängelsmstraff som har dömts ut med stöd av civimsjänstlagen (1723/91). I straffregistret amsecknas även uppgifter om avgöranden genom vilka en juridisk person har dömts till samfundsbot.


10 §

Uppgifter skall utplånas ur straffregistret enligt följande:

1) uppgifter om villkorligt straff, böter som tilläggsstraff, ungdomsstraff, böter i stället för ungdomsstraff, avsättning och samfundsbot sedan fem år förflutit,

2) uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff på högst två år och samhällstjänststraff sedan tio år förflutit samt

3) uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff på över två och högst fem år samt dom genom vilken någon lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen sedan tjugo år förflutit

från det den lagakraftvunna domen gavs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 109/1996
LaUB 16/1996
RSv 206/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.