1059/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av 15 a § förordningen om införande av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 a § förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 mars 1990 (301/90), som följer:

15 a §

Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver något annat, får allmänna åklagaren utöver vad 15 § 2 mom. stadgar, besluta om åtalseftergift när

1) en rättegång och ett straff skall anses oskäliga eller oändamålsenliga med hänsyn till uppnådd förlikning mellan gärningsmannen och målsäganden eller gärningsmannens övriga handlande för att avstyra eller avlägnna verkningarna av brottet, gärningsmannens personliga förhållanden, de övriga följder som brottet medfört för honom, social- och hälsovårdsåtgärder eller andra omständighnner, eller när

2) brottet inte på grund av stadgandena om gemensamt straff väsentligt skulle inverka på det totala straffet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997.

RP 109/1996
LaUB 16/1996
RSv 206/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.