1052/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978), sådant detta lagrum lyder i förordning 1365/1995, som följer:

1 §

Av det lönebelopp som betalts till arbetstagaren och på vilket förskottsinnehållning skall verkställas utgör socialskyddsavgiften mellan den 1 januari och den 31 december 1997

1) för privata arbetsgivare och för sådana statliga affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/1987)

a) 4,00 procent,

b) 5,60 procent, om beloppet av de normala avskrivningar som en arbetsgivare som idkar affärsverksamhet och är skyldig att betala inkomstskatt till staten eller en i 4 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd näringssammanslutning som idkar affärsverksamhet uppgivit i skaaledeklarationen för 1995, och som gjorts på anskaffningsutgifterna för förslitning undealastade anläggningstillgångar, överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som utbetalts under samma skatteår, eller

c) 6,50 procent, om beloppet av de avskrivningar som avses i underpunkt b övevstiger 300 000 mark och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som utbetalts under nämnda tid,

2) 4,75 procent för kommuner och samkommuner samt för kommunala affärsverk,

3) 6,80 procent för staten och för andra statliga inrättningar än de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk samt för landskapet Åland och

4) 10,80 procent för den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församlingar och kyrkliga samfälligheter samt för ortodoxa kyrkosarsundet och dess församlingar.

Om arbetsgivarens räkenskapsperiod inte har löpt ut år 1995, används vid fastställandet av storleken av socialskyddsavgiften för en privat arbetsgivare de uppgifter som lämnats i skattedeklarationen för 1994 samt de löner som betalts ut under motsvarande tid.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.