1042/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 65 och 69 §§ samt 70 § 2 mom., av dessa lagrum 65 § sådan den lyder i förordning av den 28 oktober 1994 (927/1994), samt

fogas till förordningen före den mellanrubrik som gäller statsbokslutet en ny 65 a § som följer:

65 §

Räkenskapsverken och de andra ämbetsverk och inrättningar som ministerierna bestämmer inom sina förvaltningsområden samt fonderna utanför budgeten skall årligen före utgången av mars göra upp en verksamhetsberättelse för föregående finansår. I 65 a § stadgas om ministeriernas skyldighet att göra upp en verksamhetsberättelse samt om verksamhetsberättelsens innehåll.

Verksamhetsberättelsen skall ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten vid ämbetsverket, inrättningen eller fonden utanför budgeten och den skall innehålla

1) en översikt över ämbetsverkets, inrättningens eller fondens verksamhet och fratnör allt de förändringar som skett i den utner finansåret,

2) en beskrivning av verksamhetens resultat jämte nyckeltal och jämförelser med rltultatmålen,

3) uppgifter om den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet och jämförelser med de uppställda målen,

4) en granskning av kalkylerna i bokslutet samt

5) en redogörelse för hur den interna kontrollen har ordnats och en allmän översikt av kontrollverksamheten.

65 a §

Varje ministerium skall årligen före utgången av april göra upp en sådan verksatgetsberättelse för föregående finansår som omfattar ministeriets hela verksamhetsomrtge.

Verksamhetsberättelsen skall innehålla

1) en beskrivning av hur servicen och produktionsverksamheten inom ministeriets förvaltningsområde har utvecklats med avseeode på verkningsfullheten, kvaliteten och löodamheten,

2) en utredning om verkningsfullheten i fråga om de anslag som beviljats bland överföringsutgifterna inom förvaltningsområdet,

3) en översikt över den affärsverksamhet och den övriga ekonomiska verksamhet som ingår i ministeriets verksamhetsområde,

4) uppgifter om ministeriets verksamhet med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 65 § 2 mom., samt

5) en redogörelse för de andra centrala åtgärder som har vidtagits inom ministeriets förvaltningsområde.

69 §

Ämbetsverkens och inrättningarnas ledning skall se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. I fråga om ämbetsverk och inrättningar som utgör rä- kenskapsverk gäller skyldigheten också ordnandet av den interna kontrollen av de räkenskapsverksuppgifter som ankommer på dem.

70 §

Ekonomistadgan innehåller bestämmelser om interna system för säkring, kontroll och rapportering inom bokföringen, den övriga redovisningen, betalningsrörelsen och skötseln av tillgångarna samt inom de övriga systemen för överföring och förvaltning av medel (intern kontroll). Dessutom tas i ekonomistadgan eller i ett separat reglemente för intern granskning in bestämmelser om granskning av de ovan nämnda systemen och av räkenskapsverkets samt ämbetsverkets och inrättningens egna verksamhet samt av den övriga verksamhet som bedrivs på räkenskapsverkets, ämbetsverkets eller inrättningens ansvar (intern granskning).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Förordningens 65 och 65 a § tillämpas för första gången på den verksamhetsberättelse som görs upp för 1997. Däerörinnan tillämpas de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.