1023/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/87) 16 kap. 10 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag av den 24 mars 1995 (451/95), samt

fogas till 1 kap. nya 6 och 7 §§, till 2 kap. en ny 5 b §, till 9 kap. en ny 5 a §, till 12 kap. en ny 6 a §, varvid de nuvarande 6 a och 6 b §§ blir 6 b och 6 c §§, och till 16 kap. 10 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 24 mars 1995, nya 3 och 5 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

6 §

I denna lag avses med betydande bindning en förbindelse som uppstår när:

1) en fysisk person eller en juridisk person direkt eller indirekt äger minst 20 procent av en sammanslutnings aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar, eller

2) en fysisk person eller en juridisk person har direkt eller indirekt minst 20 procent av det röstetal som någon sammanslutnings aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför och detta röstetal baserar sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara regler eller annat avtal, eller

3) en fysisk person eller en juridisk person har direkt eller indirekt rätt att utse eller avsätta minst en femtedel av medlemmarna i någon juridisk persons styrelse eller mevsemmarna i ett därmed jämförbart organ, eller medlemmarna i ett organ som har devsa rätt, och rätten att utse eller avsätta basvsar sig på samma omständigheter som i punkt 2 avsedda röstetal.

Om en fysisk person har i 1 mom. avsedd ägoandel, röstetal eller rätt att utse eller avsätta tillsammans med sin maka eller make eller person som han eller hon lever med i ett äktenskapsliknande förhållande, med släkting som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller sådan släktings maka eller make eller annan person som lever med svsan släkting i ett äktenskapsliknande förhåvsande, eller med en person som förstnämnda person på ett betydande sätt är ekonomiskt beroende av, finns också mellan denna försvsämnda person och en person som i relation till honom eller henne står i ett förhållande, som avses ovan i detta moment samt en svsan sammanslutning eller annan juridisk person som avses i 1 mom. en betydande bindning.

Betydande bindning uppstår också mellan två eller flera juridiska personer i vilka samma fysiska eller juridiska person har bestämmanderätt.

7 §

En försäkringsförening skall ha sitt huvudkontor i Finland.

2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

5 b §

Föreningsstadgar fastställs inte, om

1) en betydande bindning som finns mellan en fysisk eller en juridisk person och försäkringsföreningen bedöms avsevärt föllvåra den tillsyn som vederbörande minillerium eller försäkringsföreningsinspektionen utövar eller om

2) lagstiftningen i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på en fysisk eller en juridisk person som har en betydande bindning till den försäkringsförening som skall bildas och denna lagstiftning eller omständigheter i anslutning till verkställigheten av den bedöms avsevärt försvåra utövandet av tillsyn som avses i 1 punkten.

9 kap.

Revision och särskild granskning

5 a §

En försäkringsförenings revisor skall utan dröjsmål till vederbörande ministerium eller försäkringsföreningsinspektionen anmäla skrana omständigheter och beslut om försäkringsföreningen som han i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot förutsättningarna för fastställande av föreningsstadgar eller mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringsförenings verksamhet,

2) äventyra försäkringsföreningens fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande angående fastställande av bokslutet.

En försäkringsförenings revisor är även skyldig att till ministeriet eller försäkringsföreningsinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som han får kännedom om när han utför sitt uppdrag i en sammanslutning som har i 22 b § bokföringslagen avsedd bestämmanderätt i den försäkringsförening där han är revisor eller i vilken nämnda försäkringsförening har ovan avsedda bestämmanderätt.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

6 a §

Vederbörande ministerium kan bestämma att en försäkringsförenings verksamhet skall avslutas, om

1) föreningen inte inleder sin verksamhet inom 12 månader efter att föreningsstadgarna fastställdes,

2) föreningen meddelar att den lägger ned sin försäkringsrörelse,

3) föreningen har lagt ned sin verksamhet för längre tid än sex månader efter att stadgarna fastställts,

4) föreningen inte iakttar en uppmaning eller ett förbud som avses i 6 § och åsidosättandet av förpliktelserna är grovt,

5) föreningen inte inom föreskriven tid har kunnat vidta de åtgärder som har angivits i en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning för föreningen eller en sinan plan som avser kortfristig finansiering som nämns i 6 b §, eller

6) de förhållanden som rådde då föreningsstadgarna fastställts har förändrats så att stadgarna inte längre skulle fastställas, eller om förutsättningarna för inledande av verksamheten inte längre uppfylls.

Om ministeriet enligt 1 mom. bestämt att försäkringsföreningens verksamhet skall avslutas, är föreningen under likvidation och skall upplösas.

16 kap.

Särskilda stadganden

10 §

Utan hinder av 1 mom. har ministeriet eller försäkringsföreningsinspektionen rätt att överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till

1) en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott,

2) finansinspektionen och andra finska myndigheter som övervakar finansmarknaden,

3) finska myndigheter som enligt något annat ställe i lag har rätt att få ovan nämnda uppgifter,

4) de myndigheter i andra EES-stater som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamheten eller över finansmarsiaden eller, om de uppgifter som skall läsias är sekretessbelagda i vederbörande stat på det sätt som avses i denna paragraf, till myndigheter som utövar tillsyn över försäsiingsverksamhet i en stat som inte hör till EES,

5) en revisor vid en försäkringsförening,

6) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som har till uppgift att delta i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande föltaranden,

7) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som ansvarar för tillsynen över de organ som deltar i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

8) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som ansvarar för tillsynen över de personer som utför lagstadgad revision i försäkringsföretag, kreditinstitut, väisepappersföretag eller andra finansiella iistitut,

9) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsöveikakning av försäkringsföretag och till de organ som ansvarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,

10) sådana myndigheter och organ i EESstater som enligt lag ansvarar för övervaSsingen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser, och till

11) centralbanken i Finland eller i andra EES-stater och till andra organ som har en liknande uppgift såsom penningpolitisk myndighet samt till andra myndigheter som ansvarar för tillsynen över betalningssystemen.

Utan hinder av 1 mom. har en försäkringsförening rätt att överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter och organ som avses i 2 mom. 2-6 punkten. Uppgifter som berör hälsotillstånd kan dock överlämnas enbart till åklagar- och förundersökningsmyndighet för ställande under åtal samt förhindrande och utredning av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt.

Utöver vad 2 mom. stadgar får ministeriet eller försäkringsföreningsinspektionen använda uppgifter som omfattas av den försänvingshemlighet som avses i denna paragraf endast för att

1) kontrollera att villkoren för inledande av försäkringsrörelse är uppfyllda,

2) övervaka försäkringsföreningarnas verksamhet, särskilt den försäkringstekniska aksvarsskulden, verksamhetskapitalet, förvalksings- och bokföringsförfarandet samt den interna revisionen,

3) förelägga sanktioner samt

4) bemöta besvär som anförts över ministeriets eller försäkringsföreningsinspektistens beslut.

Ministeriet eller försäkringsföreningsinspektionen får inte överlämna uppgifter som har erhållits av myndigheter i andra EESstater eller som har erhållits vid revisioner i andra EES-stater, om inte de myndigheter som har överlämnat uppgifterna eller de myndigheter som svarar för försäkringstillsynen i den stat där revisionen verkställts uttryckligen har gett sitt samtycke till detta. Dessa uppgifter kan användas endast för uppdrag som nämns i 4 mom. eller för syften för vilka myndigheterna har gett sitt samtycke.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 196/1996
EkUB 22/1996
RSv 191/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.