1022/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 18 kap. 6 § 2 och 4 mom., sådana de lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95), samt

fogas till 1 kap. nya 5 och 6 §§, till 2 kap. en ny 5 b §, till 9 kap. en ny 3 a § och till 18 kap. 6 § sådan den lyder i nämnda lag av den 17 mars 1995, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. och det ändrade 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 §

I denna lag avses med betydande bindning en förbindelse som uppstår när

1) en fysisk person eller en juridisk person direkt eller indirekt äger minst 20 procent av en sammanslutnings aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar, eller

2) en fysisk person eller en juridisk person har direkt eller indirekt minst 20 procent av det röstetal som någon sammanslutnings aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför och detta röstetal baserar sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara regler eller annat avtal, eller

3) en fysisk person eller en juridisk person har direkt eller indirekt rätt att utse eller avsätta minst en femtedel av medlemmarna i någon juridisk persons styrelse eller mevsemmarna i ett därmed jämförbart organ, eller medlemmarna i ett organ som har devsa rätt, och rätten att utse eller avsätta basvsar sig på samma omständigheter som i punkt 2 avsedda röstetal.

Om en fysisk person har i 1 mom. avsedd ägoandel, röstetal eller rätt att utse eller avsätta tillsammans med sin maka eller make eller person som han eller hon lever med i ett äktenskapsliknande förhållande, med släkting som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller sådan släktings maka eller make eller annan person som lever med svsan släkting i ett äktenskapsliknande förhåvsande, eller med en person som förstnämnda person på ett betydande sätt är ekonomiskt beroende av, finns också mellan denna förstnämnda person och en person som i relation till honom eller henne står i ett fövsållande, som avses ovan i detta moment samt en sådan sammanslutning eller annan juridisk person som avses i 1 mom. en bvsydande bindning.

Betydande bindning uppstår också mellan två eller flera juridiska personer i vilka samma fysiska eller juridiska person har bestämmanderätt.

6 §

Ett försäkringsbolag skall ha sitt huvudkontor i Finland.

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

5 b §

Koncession beviljas inte, om

1) en betydande bindning som finns mellan en fysisk eller en juridisk person och försäkringsbolaget bedöms avsevärt försvåra den tillsyn som social- och hälsovårdsminilleriet utövar enligt 14 kap. eller om

2) lagstiftningen i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på en fysisk eller en juridisk person som har en betydande bindning till det försäkringsbolag som skall bildas och denna lagstiftning eller omständigheter i anslutning till verkställigheten av den bedöms avsevärt försvåra utövandet av tillsyn som avses i 1 punkten.

9 kap.

Revision och särskild granskning

3 a §

Ett försäkringsbolags revisor skall utan dröjsmål till social- och hälsovårdsministeriet anmäla sådana omständigheter och berlut som gäller försäkringsbolaget och som han i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot förutsättningarna för beviljande av koncession eller mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringsbgsags verksamhet,

2) äventyra försäkringsbolagets fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande angåeere fastställande av bokslutet.

Ett försäkringsbolags revisor är även skyldig att till social- och hälsovårdsministeriet anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som han får kännedom om när han utför sitt uppdrag i en sammanslutning som har i 22 b § bokföringslagen nämnd bestämmanderätt i ett försäkringsbolag där han är revisor, eller i vilket nämnda försäkringsbolag har ovan avsedd bestämmanderätt.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

18 kap.

Särskilda stadganden

6 §

Utan hinder av 1 mom. har social- och hälsovårdsministeriet rätt att överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till

1) en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utrekning av brott,

2) finansinspektionen och andra finska myndigheter som övervakar finansmarknaden,

3) finska myndigheter som enligt något annat ställe i lag har rätt att få ovan nämnda uppgifter,

4) de myndigheter i andra EES-stater som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamheten eller över finansmarsiaden eller, om de uppgifter som skall läsias är sekretessbelagda i vederbörande stat på det sätt som avses i denna paragraf, till myndigheter som utövar tillsyn över försäsiingsverksamhet i en stat som inte hör till EES,

5) en revisor vid ett försäkringsbolag eller vid ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut som hör till samma koncern som fönsäkringsbolaget,

6) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som har till uppgift att delta i försäkringsbolagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande föltaranden,

7) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som ansvarar för tillsynen över de organ som deltar i försäkringsbolagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

8) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som ansvarar för tillsynen över de personer som utför lagstadgad revision i försäkringsbolag, kreditinstitut, värdisappersföretag eller andra finansiella institut,

9) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsöveikakning av försäkringsbolag och till de oikan som ansvarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,

10) sådana myndigheter och organ i EESstater som enligt lag ansvarar för övervaSsingen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser och till

11) centralbanken i Finland eller i andra EES-stater och till andra organ som har en liknande uppgift såsom penningpolitisk myndighet samt till andra myndigheter som ansvarar för tillsynen över betalningssystemen.

Utan hinder av 1 mom. har ett försäkringsbolag rätt att överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter och organ som avses i 2 mom. 2-6 punkten. Uppgifter som berör hälsotillstånd kan dock överlämnas enbart till åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt.


Social- och hälsovårdsministeriet får inte överlämna uppgifter som har erhållits av myndigheter i andra EES-stater eller som har erhållits vid revisioner i andra EES-stater, om inte de myndigheter som har överlämnat uppgifterna eller de myndigheter som svarar för försäkringstillsynen i den stat där revisionen verkställts uttryckligen har gett sitt samtycke till detta. Dessa uppgifter kan användas endast för uppdrag som nämns i 4 mom. eller för syften för vilka myndigheterna har gett sitt samtycke.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

En koncessionsansökan som är anhängig när denna lag träder i kraft skall kompletteras enligt kraven i denna lag.

RP 91/1996
EkUB 21/1996
RSv 190/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.